Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Analizy i ekspertyzy

 • Ewaluacja Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w latach 2009-2013 w województwie opolskim - raport jest finalnym podsumowaniem badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w latach 2009-2013 w województwie opolskim”, które zostało  realizowane przez Agrotec Polska Sp. z o.o. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Głównym celem badania była ocena wpływu zrealizowanych Planów działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie opolskim na lata 2008-2009, 2010-2011 i 2012-2013, na rozwój obszarów wiejskich, w tym wskazanie rekomendacji w zakresie głównych obszarów realizacji działań objętych KSOW na przyszły okres programowania 2014-2020. Badaniem objęto partnerów KSOW w województwie opolskim (wywiady grupowe, badanie internetowe CAWI, studia przypadku). Przeprowadzono też analizę danych zastanych dotyczących przedmiotu badania (w tym analizę wielokryterialną projektów objętych badaniem) oraz analizę porównawczą (benchmarking) w odniesieniu do województw małopolskiego i lubuskiego.
 • Wyniki ekonomiczne gospodarstw rodzinnych w Polsce po 2004 roku, autorzy: prof. dr hab. E. Majewski, dr inż. A. Wąs. W opracowaniu przedstawione zostały wyniki analizy zmian w poziomie dochodów i produktywności czynników produkcji w rolnictwie polskim po akcesji do Unii Europejskiej. Analizą wyników produkcyjnych i ekonomicznych objęto okres lat 2004 – 2012.

 • Status produkcji rolnej w systemie działalności gospodarczej, autor: Dr hab. Beata Jeżyńska prof. nadzw. Obowiązujące reguły produkcji i obrotu produktami rolnymi znacznie odbiegają od powszechnie obowiązujących reguł obrotu powszechnego. Wyłączenie działalności rolniczej ze sfery obrotu powszechnego i poddanie regułom szczególnym wywiera skutki widoczne na licznych płaszczyznach i realizuje zróżnicowane funkcje. Przede wszystkim dokonuje ograniczenia swobody działalności gospodarczej. Działalność rolnicza poddana w najszerszym zakresie, począwszy od dopuszczalności jej podjęcia, przez organizację i przebieg całego procesu produkcji, po wprowadzanie do obrotu, odrębnym regułom ogranicza konstytucyjnie gwarantowaną wolność swobody działalności gospodarczej. Odmienności widoczne są także w ten sposób, że samo dopuszczenie do produkcji nie oznacza swobody decyzji produkcyjnych. Dalsze instrumenty reglamentacyjne wynikają z wdrożenia koncepcji wielofunkcyjności rolnictwa, szczególnych wymagań prośrodowiskowych oraz wymagań prawa żywnościowego nakładające wzmożone rygory w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Powyższe instrumenty prawne determinujące funkcjonowanie rolnictwa modyfikują zasady prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie od wszystkich pozostałych kategorii działalności gospodarczej. Jednak ani specyficzne warunki prowadzenia produkcji rolnej, ani też jej szczegółowa i rygorystyczna regulacja nie pozbawia działalności wytwórczej w rolnictwie statusu działalności gospodarczej w znaczeniu normatywnym, tak prawa prywatnego jak i publicznego, a jedynie podkreśla jej odmienny charakter.
 • Teoriopoznawcze przesłanki rozwoju rolnictwa rodzinnego, autor: prof. dr hab. A. Czyżewski. Artykuł prezentuje dwa konkurencyjne paradygmaty rozwoju rolnictwa, według których poprzez instrumenty polityki rolnej dąży się do rozwiązania kwestii agrarnej. Model industrialny, forsujący koncentrację i intensyfikację produkcji, bez uwzględnienia społecznych i ekologicznych kosztów takiego postępowania, zestawiony zostaje z modelem zrównoważonym, zakładającym pełniejszą internalizację kosztów produkcji rolniczej i wynagradzanie rolników za dostarczanie dóbr publicznych. Ukazując założenia modelu industrialnego, prowadzące nieuchronnie do jego nieskuteczności na wszystkich płaszczyznach aktywności gospodarczej (ekonomicznej, społecznej, środowiskowej), postuluje się zarzucenie go, na rzecz modelu zrównoważonego, którego nieodzownym elementem są rodzinne gospodarstwa rolne. Praktyczną przesłankę zachodzących zmian stanowi ewolucja wspólnej polityki rolnej UE.
 • Społeczne aspekty funkcjonowania rodzinnych gospodarstw rolnych w Polsce, autorzy: prof. dr hab. inż. J. Żmija, dr inż. M. Szafrańska. Dominującą formą gospodarstw  rolnych w naszym kraju są gospodarstwa rodzinne. W 2012 roku funkcjonowało w Polsce prawie 1 453 tys. gospodarstw rodzinnych, stanowiąc 98,3% wszystkich gospodarstw rolnych. Gospodarstwo rodzinne to połączenie w jeden organizm gospodarstwa rolnego, domowego i rodziny. Produkcja rolnicza to tylko jeden z pozytywnych aspektów funkcjonowania gospodarstw rodzinnych. Poza funkcjami produkcyjnymi, należy zwrócić uwagę na pozostałe funkcje gospodarstw rodzinnych, pełnione przez nie w systemie społecznym polskiej wsi, jak: ochrona przed ubóstwem i wykluczeniem, tworzenie kapitału społecznego, kapitału kulturowego, opieka nad najmłodszymi i najstarszymi mieszkańcami wsi, kształtowanie krajobrazu wiejskiego. Celem artykułu jest przedstawienie i scharakteryzowanie wybranych funkcji społecznych, jakie pełnią gospodarstwa rodzinne w Polsce. W opracowaniu wykorzystano publikacje naukowe zwarte i ciągłe oraz dane statystyki masowej. Do analizy danych statystycznych wykorzystano metodę poziomą (dynamiki) oraz pionową. Uzyskane wyniki badań zostały przedstawione w formie opisowej i tabelarycznej.
 • Opis uwarunkowań środowiskowych pod kątem Priorytetu 4. „Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa” i Priorytetu 5. „Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym” Unii Europejskiej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, zawierający analizę SWOT – ekspertyza, wykonana przez Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach mająca na celu analizę sytuacji pod względem mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także określenie potrzeb, które należy zaspokoić w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Analiza ta została przeprowadzona w oparciu o określone przez Unię Europejską priorytety w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym m.in. priorytet 4 Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa oraz priorytet 5 Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym

 • Gospodarstwa niskotowarowe w kontekście przyszłości WPR w Polsce - Ekspertyza wykonana w IERiGŻ na zlecenie MRiRW omawia obecną sytuację oraz strategię dotyczącą gospodarstw niskotowarowych przedstawiając problematykę w kontekście społecznym.

 • Semi-Subsistence Farming – value and directions of development. Raport Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Wewnętrznej Unii Europejskiej: Rolnictwo niskotowarowe analiza i kierunki rozwoju. Opracowanie omawia w szerokiej perspektywie aktualną Wspólną Politykę Rolną Unii Europejskiej w szczególności środki oraz stan jej realizacji a także propozycje zmian na okres po roku 2013, w odniesieniu do europejskich gospodarstw niskotowarowych (Semi-Subsistence Farming) oraz przedstawia zalecenia dotyczące podejścia WPR, szczególnie w oparciu o Filar II dla SSF. Na podstawie analiz oraz badań dotyczących WPR, opracowanie analizuje aktualny stan SSF na obszarach wiejskich oraz przeszkody napotykane we wdrażaniu WPR w oparciu o Filar I określający politykę rynkowo – cenową oraz Filar II określający politykę strukturalną mającą na celu wyrównywanie warunków rozwoju i zapewnienie odpowiedniego poziomu życia mieszkańcom wsi. Raport stwierdza, iż najważniejsze dla wsparcia producentów niskotowarowych jest odpowiednio użyty zestaw instrumentów WPR. Dokument w języku angielskim. Semi-Subsistence Farming (SSF) in the EU – prezentacja 

 • „Ocena funkcjonowania systemu doradztwa rolniczego w Polsce w kontekście spełniania warunkowości ex ante zawartej w projekcie rozporządzenia PE i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich” . Głównym celem przeprowadzonego badania było dokonanie oceny funkcjonowania systemu doradztwa dla rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich oraz przedstawienie propozycji modyfikacji wsparcia usług doradczych w ramach PROW 2007-2013 oraz po 2013 roku. Cele szczegółowe badania objęły: analizę struktury i oraz ocenę jakości i efektywności funkcjonowania systemu doradztwa w kontekście spełniania warunkowości ex-ante zawartej w rozporządzeniu EFRROW oraz ocenę skuteczności działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” objętego PROW 2007-2013, a także propozycje ukierunkowania wsparcia systemu doradztwa w kontekście projektów przepisów UE na nowy okres programowania (2014-2020).
 • Wieś czy globalna wioska? Badanie zrealizowane zostało w okresie sierpień – grudzień 2012 roku przez firmę doradczo-badawczo-szkoleniową Agrotec Polska sp. z o.o. ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem badania była diagnoza kompetencji komunikacyjnych mieszkańców wsi. W ramach projektu dokonana została ocena możliwości wykorzystania nowych mediów w budowaniu otwartych i przejrzystych sieci relacji społecznych na terenach wiejskich. Uzasadnieniem badania były specyficzne potrzeby komunikacyjne jej grupy mieszkańców wynikające z zagrożenia wykluczeniem cyfrowym tej grupy mieszkańców będącej zarazem tą częścią społeczeństwa polskiego, która w największym stopniu może skorzystać w wyniku zmian technologii komunikacyjnych i funkcji społecznych mediów.
 • Szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w ujęciu regionalnym. Raport przygotowany przez Konsorcjum w składzie Agrotec Polska Sp. z o.o. oraz Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk. Celem badania było zidentyfikowanie szans i zagrożeń rozwoju obszarów wiejskich w ujęciu terytorialnym (wojewódzkim) oraz wypracowanie propozycji, dotyczących ukierunkowania wsparcia po 2013 roku z uwzględnieniem potrzeb wynikających ze szczególnych uwarunkowań na poziomie regionalnym i subregionalnym. Na obszarach wiejskich Polski w okresie transformacji społeczno-gospodarczej miał i ma miejsce szereg pozytywnych, jak również negatywnych procesów. W raporcie znaleźć można m.in.: analizę potencjału społeczno – demograficznego, uwarunkowań gospodarczych, czynników infrastrukturalno-środowiskowych, struktury przestrzennej rolnictwa, potencjału obszarów wiejskich cennych przyrodniczo.
 • Koncepcja ukierunkowania wsparcia gospodarstw rolnych w perspektywie 2014-2020. Ekspertyza. Autorzy: prof. dr hab. Walenty Poczta, dr Wawrzyniec Czubak, dr Ewa Kiryluk-Dryjska, dr Arkadiusz Sadowski, dr Paweł Siemiński. Uczestnictwo polskiego rolnictwa we Wspólnej Polityce Rolnej Unii Europejskiej przyczyniło się do poprawy konkurencyjności zarówno całego sektora, jak i poszczególnych podmiotów. Nadal jednak istnieją znaczne różnice strukturalne pomiędzy Polską i innymi państwami UE. Dokument zawiera analizę m.in.: inwestycji w środki trwałe, problematyki małych gospodarstw i małych rolników, wsparcia pozarolniczej działalności.
 • Analiza potrzeb i kierunków wsparcia sektora przetwórstwa, przetwarzania, wprowadzania do obrotu i rozwoju produktów rolnych w Polsce w latach 2014-2020. Ekspertyza. Autorzy: prof. dr hab. Walenty Poczta, dr Karolina Pawlak, dr Przemysław Ratajczak, dr Paweł Siemiński. Przemysł spożywczy w Polsce jest jednym z najważniejszych sektorów polskiej gospodarki. Obecnie kwestia przemysłu spożywczego nabiera charakteru strategicznego w aspekcie jego funkcjonowania w ramach Jednolitego Rynku Europejskiego, a przez to, także i wymiarze rynku globalnego. Ekspertyza odnosi się m.in. do: podaży i popytu na produkty, kierunków rozwojowych eksportu,  struktury eksportu, rodzajów podmiotów i branż potrzebujących wsparcia, obszarów  innowacyjności; ponadto przedstawia scenariusze rozwoju przemysłu rolno-spożywczego w Polsce.
 • Analiza potrzeb i kierunków wsparcia sektora przetwórstwa, przetwarzania, wprowadzania do obrotu i rozwoju produktów rolnych w Polsce w latach 2014-2020. Ekspertyza. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. PIB. Ekspertyza wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Kowalskiego. Autorzy: mgr Jadwiga Drożdż, dr inż. Robert Mroczek, dr Janusz Rowiński, dr Iwona Szczepaniak, prof. dr hab. Roman Urban, dr Marek Wigier. Celem ekspertyzy jest przedstawienie propozycji ukierunkowania wsparcia sektora przetwórstwa spożywczego przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). W dokumencie przedstawiono m.in.: charakterystykę popytu na żywność wytwarzaną z głównych produktów rolnych oraz na wyroby przetwórstwa spożywczego, podaż żywności; zidentyfikowano w przemyśle spożywczym działy rozwojowe, zagrożone i gasnące; przygotowano ocenę sytuacji ekonomiczno-finansowej, poziomu inwestycji, wyposażenia, wydajności pracy i produktywności; ponadto opisano kwestię innowacyjności przemysłu spożywczego. Ekspertyzę kończą propozycję ukierunkowania wsparcia przetwórstwa spożywczego w latach 2014-2020.
Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa strony    |    copyright KSOW 2009