Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Prezydencja irlandzka- najważniejsze priorytety

Od 1 stycznia 2013 r. Republika Irlandii rozpoczęła półroczne przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Razem z Litwą oraz Grecją będzie tworzyła kolejne trio prezydencji.

Najważniejszymi ogłoszonymi priorytetami prezydencji irlandzkiej będą: stabilność i wzrost gospodarczy oraz zatrudnienie i tworzenie miejsc pracy. W swoich pracach Irlandia będzie kontynuować realizację paktu na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia czyli pakietu środków dotyczących konsolidacji budżetowej, kredytowania, bezrobocia, handlu międzynarodowego i innych obszarów, które mogą przyczynić się do wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy. Aby zrealizować swoje cele, Irlandia chce posunąć naprzód kwestię wprowadzenia unii bankowej, doprowadzić do szybkiego zakończenia negocjacji dotyczących nadzoru polityki budżetowej oraz przedstawić dalsze propozycje reform gospodarczych i finansowych.

Ponieważ unijnym liderom nie udało się w listopadzie 2012 r. osiągnąć porozumienia co do budżetu UE na lata 2014−2020, kolejna runda negocjacji budżetowych toczyć się będzie już podczas prezydencji irlandzkiej. W momencie osiągnięcia porozumienia odnośnie budżetu na lata 2014-2020 i ustalenia konkretnych kwot, prezydencja irlandzka będzie dążyła do wypracowania podziału budżetu pomiędzy poszczególne obszary działalności.

Także w celu przywrócenia zaufania do gospodarki europejskiej, prezydencja irlandzka dążyć będzie do tego, aby nowy unijny system koordynacji gospodarczej i budżetowej koncentrował się na takich najważniejszych kwestiach jak: płace, indeksacja płac, reformy rynku pracy, emerytury, edukacja i walka z ubóstwem. Innym priorytetem prezydencji będzie pogłębianie umów handlowych pomiędzy Unią Europejską a USA, Japonią oraz Indiami i pozostałymi partnerami strategicznymi, głównie w zakresie podjęcia nowych negocjacji dotyczących porozumienia o wolnym handlu i inwestycjach. Oprócz inicjatyw na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w obszarze zainteresowania prezydencji znajdą się również ochrona środowiska, transport oraz nowe kraje przystępujące do UE (otwarcie rozmów nad nowym rozdziałem w negocjacjach akcesyjnych z Turcją czy też proces rozszerzenia UE o kraje Bałkanów Zachodnich).

Odnośnie Wspólnej Polityki Rolnej oraz Rybackiej priorytetami prezydencji irlandzkiej będą:

- dalsza kontynuacja i uzgadnianie reformy WPR – sektor rolny ma istotne znaczenie dla UE, dlatego też prezydencja irlandzka będzie dążyć do wypracowania kompromisu i porozumienia w zakresie reformy WPR. Zreformowana WPR ma przyczynić się modernizacji europejskiego rolnictwa, która wpłynie na poprawę wzrostu ekonomicznego w UE, a także zapewni trwałe i długoterminowe bezpieczeństwo żywnościowe. Ponadto WPR powinna koncentrować się na zrównoważonym wykorzystaniu zasobów naturalnych oraz wsparciu społeczno-ekonomicznym obszarów wiejskich.

- przegląd pakietu pięciu propozycji legislacyjnych dotyczących (i) dobrostanu i zdrowia zwierząt, (ii) ochrony roślin, (iii) urzędowych kontroli w łańcuchu pokarmowym, (iv) marketingu i produkcji nasion oraz materiału rozmnożeniowego oraz (v) ram finansowych (stworzenie jednego pakietu finansowego do realizacji ww. propozycji).

- reforma Wspólnej Polityki Rybackiej- dalsza dyskusja dotyczącą przyszłego kształtu tej polityki oraz przyszłego funkcjonowania funduszu rybackiego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020, której efektem mogłoby być przygotowanie odpowiednich projektów aktów prawnych reformujących Wspólną Politykę Rybacką.

Według informacji władz irlandzkich, prezydencja będzie jedną z najtańszych. Rząd Irlandii zaplanował wyasygnować na ten cel około 60 mln EUR, podczas gdy w 2004 r. Irlandia wydała 110 mln EUR. W czasie prezydencji irlandzkiej odbędzie się około 1600 spotkań, z czego 180 będzie miało miejsce w Irlandii. Więcej informacji na temat programu prezydencji irlandzkiej, kalendarza wydarzeń oraz innych tematów realizowanych w ramach prezydencji można znaleźć na stronie: http://www.eu2013.ie/

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009