Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Grupy Robocze ENRD

          TWG 1  |   TWG 2  |   TWG 3  TWG 4  |  FAQ  |  FG ENV  |  FG KT&I 


Na początku 2009 roku Komisja Europejska powołała trzy grupy robocze (TWG z ang: thematic working group). Czwartą grupę powołano w lutym 2010 r.:

  • TWG 1 Targeting territorial specificities and needs in rural development programmes
  • TWG 2 Agriculture and the wider rural economy
  • TWG 3 Public goods and public interventions
  • TWG 4 Delivery mechanisms of EU Rural Development Policy

Podczas 8 posiedzenia Komitetu Koordynacyjnego Europejskiej Sieci na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ENRD w grudniu 2011 r. zainicjowano powołanie dwóch grup fokusowych w zakresie wsparcia szeregu działań podjętych przez ENRD, towarzyszących przygotowywaniu PROW 2014-2020:  

  • FG ENV - Delivery of environmental services - ds. zapewniania usług środowiskowych
  • FG KT&I - Knowledge Transfer and Innovation - ds. transferu wiedzy i innowacji

Zadaniem tych grup, jest przeprowadzenie analizy sposobu realizacji polityki rozwoju obszarów wiejskich w różnych krajach członkowskich UE i sformułowanie na tej podstawie wniosków dotyczących  przyszłości tej polityki. W swoich pracach grupy identyfikują też dobre praktyki i uczestniczą w upowszechnianiu wiedzy oraz współpracy międzynarodowej. Działalność każdej z grup dotyczy określonego w „tytule” grupy zakresu tematycznego.

Grupy robocze składają się z ok. 10–15 osób nominowanych przez Komisję Europejską  na podstawie propozycji państw członkowskich. Prace analityczne i opracowanie raportów powierzone jest  zespołom specjalistów pracujących na zlecenie Punktu Kontaktowego Europejskiej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich.

TWG 1 skupia się na zagadnieniach dotyczących zróżnicowania obszarów wiejskich UE i sposobie odzwierciedlenia tego zróżnicowania w programach rozwoju obszarów wiejskich – począwszy od definiowania terenów wiejskich poprzez wyróżnienie różnych ich kategorii i dostosowanie instrumentów wsparcia do potrzeb. W jej pracach ze strony polskiej uczestniczy Magdalena Nowicka (MRiRW). członkowie

TWG 2 zajmuje się analizą zróżnicowania gospodarki na obszarach wiejskich i powiązań pomiędzy sektorami; swoim zakresem obejmuje nie tylko instrumenty wspierania rozwoju obszarów tradycyjnie realizowane w ramach WPR, ale także zakres działań objętych polityka spójności. W jej pracach ze strony polskiej uczestniczy Piotr Łysoń (MRiRW). członkowie

TWG 3 zajmuje się kwestiami związanymi z identyfikacja dóbr publicznych dostarczanych przez rolnictwo na rzecz społeczeństwa, dokonaniem przeglądu programów rozwoju obszarów wiejskich oraz sposobem podejścia do tematu dóbr publicznych w poszczególnych krajach. W jej pracach ze strony polskiej uczestniczy Nina Dobrzyńska (MRiRW). członkowie

TWG 4 zajmuje się prowadzeniem działalności ukierunkowanej na stosowanie i wdrażanie europejskiej polityki rozwoju obszarów wiejskich oraz uczestnictwo w zarządzaniu nią: aktywizacja mechanizmów unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich w wybranych krajach członkowskich na wszystkich poziomach instytucjonalnych, w zakresie polepszania sposobów działania, wdrażania dobrych praktyk oraz sugestii co do ich wdrażania w przyszłości. Przedstawiciel Polski nie uczestniczy w pracach tej Grupy. członkowie

prezentacja o grupach roboczych pobierz

FG ENV - Delivery of environmental services - Grupa Fokusowa do spraw zapewniania usług środowiskowych - zajmuje się tematem udoskonalenia polityki rozwoju obszarów wiejskich w kierunku zapewnienia lepszych usług środowiskowych: Jak przyszły PROW może przyczynić się do lepszego odtwarzania, ochrony i powiększania ekosystemu? Jak przyszły PROW może przyczynić się do promowania efektywności w wykorzystywaniu zasobów oraz niskoemisyjnej i odpornej na zmiany klimatyczne gospodarki? Członkowie. Obecnie w pracach grupy ze strony polskiej uczestniczy p. Dorota Urbanowska (MRiRW).

FG KT&IKnowledge transfer and innovation - Grupa Fokusowa do spraw transferu wiedzy i innowacji - zajmuje się zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianą innowacyjnością w sektorze rolnym oraz jej transferem do praktyki gospodarczej. W ramach pracy grupy proponuje się zbadanie warunków niezbędnych dla zapewnienia rozwoju innowacyjności i zapewnienia jej transferu, w tym w szczególności możliwości doradztwa rolniczego w tym zakresie. Planuje się zebranie przykładów najlepszych praktyk powstawania innowacyjnych projektów w zakresie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich z udziałem przedstawicieli nauki, doradztwa, rolników, biznesu, samorządów i organizacji pozarządowych. Praktyki innowacyjne zostaną poddane naukowej weryfikacji w celu ich upowszechniania. W pracach grupy ze strony polskiej uczestniczy p. Aleksandra Chlebicka oraz p. Edmund Giejbowicz (SAEPR/FAPA). Członkowie.

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa strony    |    copyright KSOW 2009