Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Ryzyko i ubezpieczenia w rolnictwie – Konferencja SGGW

Polityki rolne (krajowa polityka rolna, WPR) coraz częściej odnoszą się do zagadnień ryzyka w rolnictwie, promując różne strategie zarzadzania w tym zakresie, jak również wprowadzając nowe instrumenty. W procesie ich tworzenia i wdrażania dużą rolę odgrywają środowiska naukowe, których badania i analizy wspierają rozwój zagadnień zarzadzania ryzykiem w rolnictwie.

W dniu 22 maja 2014 roku odbyła się konferencja naukowa pt. Ryzyko i ubezpieczenia w rolnictwie zorganizowana przez Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW na zakończenie projektu badawczego pt. „Metody pomiaru i ograniczania ryzyka w produkcji rolniczej w Polsce w warunkach przemian instytucjonalnych i zmian klimatycznych”. Podczas trzech sesji tematycznych zostały przedstawione wyniki badań jak również wystąpienia przedstawicieli nauki i MRiRW.

Dr Paweł Kobus (SGGW) zaprezentował, jako wstęp do dalszych referatów i dyskusji, Teoretyczne podstawy analizy ryzyka w rolnictwie.

Dr Piotr Sulewski (SGGW) w swoim wystąpieniu pt. Strategie i postawy rolników wobec ryzyka zawarł m.in. wyniki i  wnioski z badania ankietowego przeprowadzonego w 2012 roku wśród rolników, na próbie 593 gospodarstw z całego kraju, reprezentatywnej ze względu na wielkość ekonomiczną i kierunek produkcji. Wyniki wskazują, że im większe gospodarstwo, tym większa skłonność do ryzyka jego właściciela. Natomiast w zakresie typów gospodarstw najmniejszą skłonność do ryzyka wykazują rolnicy prowadzący uprawy polowe i ogrodnicze, a największą gospodarstwa zwierzęce (zwierzęta żywione paszami treściwymi). Ciekawe wyniki uzyskano również w zakresie ubezpieczeń. Jedynie 35% gospodarstw zawiera ubezpieczenia upraw, a dominującym powodem braku tych ubezpieczeń są wysokie składki (54% wskazań). Jednocześnie najpopularniejszym planowanym sposobem redukcji ryzyka w gospodarstwach są właśnie ubezpieczenia (również 54% wskazań), a następnie utrzymywanie rezerw finansowych (46% wskazań).

Dr Jerzy Kozyra (IUNG) w prezentacji pt. Wpływ klimatu na ryzyko w rolnictwie przedstawił zmiany w parametrach klimatu na przestrzeni kilkudziesięciu lat (np. w Polsce średnia temperatura w lipcu i w sierpniu wzrosła o 2 stopnie Celsjusza) oraz oddziaływanie poszczególnych czynników na plony w rolnictwie. Zwrócił uwagę na zróżnicowanie w tym zakresie ze względu na rodzaj produkcji, a nawet na poziomie pojedynczych upraw (np. burak cukrowy, pszenica, rzepak). Omówił także sposoby mitygacji i adaptacji do zmian klimatu (Strategiczny Plan Adaptacji – SPA), zwracając uwagę i wyjaśniając różnice między tymi pojęciami. Podkreślił jak ważne jest posiadanie wiedzy, a szczególnie danych, aby właściwie prognozować i podejmować skuteczne działania. Wskazał, że często okazuje się, że prognozowanie oparte o trendy jest bardziej trafne niż zaawansowane modele.

Dr Mariusz Hamulczuk (SGGW) przedstawił Ryzyko cenowe/rynkowe w rolnictwie, skupiając się na metodach szacowania tego ryzyka przy wykorzystaniu danych historycznych oraz różnych narzędzi ekonometrycznych.

Prof. Michał Jerzak (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) omówił Towarowe instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem cenowym w rolnictwie. Przybliżył cechy giełd towarowych na świecie i ich główne funkcje (np. funkcja ustalania cen surowców), zwracając uwagę na brak podobnej giełdy w Polsce, a w konsekwencji niemożliwość rozwoju instrumentów pochodnych, pomimo ewidentnego zapotrzebowania na nie.

Dr Waldemar Guba (Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii, Analiz i Rozwoju , MRiRW) wystąpił w temacie Problem ryzyka w rolnictwie z perspektywy Wspólnej Polityki Rolnej. Omówił strukturę WPR, rodzaje i charakter instrumentów oraz zmiany, szczególnie te, które się dokonały w okresie ostatnich 10 lat. Przedstawił też kształt i charakter WPR w nowej perspektywie 2014-2020. Ciekawym, dodatkowym podejściem do tematu było przekształcenie „problemu ryzyka” w pytanie „na ile WPR jest przewidywalna”.

Pani Aleksandra Szelągowska (Dyrektor Departamentu Finansów, MRiRW) przedstawiła Zmiany w systemie ubezpieczeń rolnych w Polsce. Wystąpienie dotyczyło projektu głównych zmian do ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, dotowanych z budżetu państwa. Zmiany, planowane do wprowadzenia od 2015 r., są spowodowane wymaganiami prawa unijnego w zakresie pomocy publicznej. Podstawowa zasada pomocy publicznej mówi, że wsparcie może być udzielane jedynie w przypadku strat przewyższających próg 30% (produkcji/wartości oczekiwanej).

Po Konferencji zostanie wydany specjalny numer Roczników Ekonomii Rolnictwa i Obszarów Wiejskich zawierający publikacje referentów uczestniczących w konferencji, jak również artykuły innych ekspertów zagadnień ryzyka w rolnictwie.

Opracowanie: Zofia Giersz, FAPA/SAEPR

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009