Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Umowa Partnerstwa –obszary wiejskie beneficjentem działań i środków z polityki spójności.

Dnia 8 stycznia 2014 r. Rada Ministrów przyjęła dokument „Umowa Partnerstwa – Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020”, który określa strategię interwencji funduszy europejskich w ramach trzech polityk unijnych: polityki spójności, wspólnej polityki rolnej (WPR) i wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) w Polsce w latach 2014-2020 poprzez instrumenty w postaci krajowych i regionalnych programów operacyjnych.

Analiza potrzeb rozwojowych kraju z jednoczesnym zapewnieniem zgodności ze strategią unijną na rzecz inteligentnego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu obejmowała m.in. zagadnienia zróżnicowanych potencjałów i potrzeb poszczególnych obszarów. W efekcie zostały wskazane obszary geograficzne, na których występują specyficzne potencjały i bariery rozwojowe określone jako obszary strategicznej interwencji. Jednym z pięciu kluczowych OSI są „Obszary wiejskie, w szczególności o najniższym poziomie dostępu mieszkańców do dóbr i usług warunkujących możliwości rozwojowe”.

W ramach systemu koordynacji, który warunkuje efektywne wdrażanie Umowy Partnerstwa zidentyfikowano obszary komplementarności EFFROW z pozostałymi środkami EFSI. I tak w ramach polityki spójności wspierane będą (wg celów tematycznych):

 • W obszarze CT1: szkolenia w zakresie podnoszenia kwalifikacji w kierunku podejmowania działalności pozarolniczej;
 • W zakresie CT2 (TIK): zapewnienie dostępu do sieci szerokopasmowych, głównie na obszarze tzw. białych plam;
 • W CT3: rozwój pozarolniczej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, w tym poprzez środki na rozpoczęcie działalności pozarolniczej (na poziomie regionalnym);
 • W CT4: zwiększenie udziału OZE;
 • W CT5: działania w zakresie gospodarki wodnej, zapobiegania i zarządzania ryzykiem, w tym budowa lub remont urządzeń służących retencjonowaniu wód (jazów, zastawek, zbiorników i stopni wodnych);
 • W CT8: reorientacja zawodowa  rolników i domowników, którzy zamierzają podjąć działalność pozarolniczą. Dla zwiększenia efektywności podejmowanych działań możliwe będą działania zapewniające profesjonalizację usług ośrodków doradztwa rolniczego, natomiast w zakresie wspierania zatrudnienia i mobilności pracowników dotacje lub instrumenty zwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej, czy doradztwo związane z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Wszystkie te działania ukierunkowane są na aktywizację zawodową indywidualnych osób, w tym rolników i członków ich rodzin zainteresowanych odejściem z rolnictwa. Ponadto wspierane będą również kompleksowe projekty na rzecz obszarów ze specyficznymi problemami (np. PGR);
 • W CT 9: poprawa dostępu do usług publicznych (takich jak pomoc społeczna, usługi opiekuńcze, zdrowotne) i włączenia społeczności zamieszkujących obszary problemowe;
 • W CT10: wyrównywanie szans edukacyjnych oraz uzupełniające do tych działań inwestycje w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, jak również wsparcie dostępu do edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich oraz kształcenie ustawiczne w zakresie innym, niż rolnicze, osób zamieszkujących tereny wiejskie.

Łączna kwota wsparcia obszarów wiejskich środkami polityki spójności szacowana jest na poziomie 5,2 mld euro, w tym:

 • 1,5 mld euro - rozwój przedsiębiorczości i lepsze wykorzystanie kapitału ludzkiego, w tym reorientacja zawodowa rolników (CT3);
 • 2 mld euro -  rewitalizacja społeczna i infrastrukturalna (CT 2, CT 4, CT 7, CT 8, CT9, CT10);
 • 1,7 mld euro - infrastruktura wodno-kanalizacyjna i przeciwpowodziowa (CT 5, CT 6).

Wyznaczanie szczegółowych celów, przygotowanie koncepcji działań zintegrowanych oraz delimitacja obszarów zostanie dokonana na poziomie wojewódzkim na podstawie zarówno dokumentów strategicznych województw , 9 strategii zintegrowanych w tym przede wszystkim KSRR oraz Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa oraz innych dokumentów np. KPOŚK. Regionalne programy operacyjne będą zawierały indykatywną alokację środków dla obszarów wiejskich.

Objaśnienia skrótów

WPR – Wspólna Polityka Rolna

WPRyb – Wspólna Polityka Rybołówstwa

EFFROW - Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich

EFSI - Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

CT – cel tematyczny

TIK - technologie informacyjno-komunikacyjne

OZE – odnawialne źródła energii

KSRR - Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie

KPOŚK – Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych

Opracowanie: FAPA/SAEPR

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009