Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

22.02.2012

Propozycja legislacji w zakresie rynków rolnych w ramach WPR po 2013 roku

W nawiązaniu do komunikatu „WPR do 2020 roku: sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi”, w październiku 2011 roku Komisja Europejska przedstawiła pakiet projektów ściśle ze sobą powiązanych aktów prawnych dla Wspólnej Polityki Rolnej, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynków”, COM(2011) 626 wersja ostateczna).

Dokument zakłada rozszerzone, względem obowiązującego rozporządzenia Rady (WE) 1234/2007, możliwości podejmowania decyzji przez Komisję. Ma ona posiadać uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, a także, przy współudziale Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych, przyjmować akty wykonawcze.

Interwencja publiczna nie będzie odnosić się już do pszenicy durum, sorgo i cukru, a jedynie do pszenicy zwyczajnej, jęczmienia i kukurydzy, ryżu niełuskanego, świeżej lub schłodzonej wołowiny i cielęciny oraz pochodzącego z mleka krowiego masła i odtłuszczonego mleka w proszku. Dopłaty do prywatnego przechowywania obejmą włókno lniane i odtłuszczone mleko w proszku wyprodukowane z mleka krowiego i – podobnie jak uprzednio – cukier biały, oliwę z oliwek, świeże lub schłodzone mięso z bydła dorosłego, wieprzowinę, mięso baranie i kozie, a także masło wyprodukowane wyłącznie z mleka krowiego.

W ramach interwencji publicznej dla wybranych produktów określono ceny interwencyjne. Odnoszą się one do cen referencyjnych, ustanowionych w ramach mechanizmu dopłat do prywatnego przechowywania (za wyjątkiem ceny wołowiny i cielęciny). Ceny referencyjne nie zostały zmienione w stosunku do poprzedniego rozporządzenia.

Projekt nowej regulacji nie przewiduje kwotowania produkcji mleka, cukru i skrobi.

Komisja proponuje, podobnie jak to jest w rozporządzeniu 1234/2007, programy na rzecz poprawy dostępności do żywności. Państwa członkowskie, chcące skorzystać z programu „Owoce w szkole” oraz „Mleko w szkole”, zobowiązane będą do sporządzenia strategii ich wdrażania. W sektorze owoców i warzyw wsparcie organizacji producentów praktycznie nie zmienione pozostało w I filarze, natomiast wsparcie organizowania się w grupy producentów oraz inwestycje przeniesiono do II filara. Programy wsparcia w sektorze wina, podobnie jak
w obowiązującym rozporządzeniu 1234/2007, nie są adresowane do Polski. W sektorze pszczelarskim Komisja nie określiła środków, które mogą być włączone do programów. Ma ona jednak posiadać uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, m.in. dotyczących tychże środków oraz warunków przyznania wkładu finansowego każdemu uczestniczącemu państwu członkowskiemu, w tym w oparciu o łączną liczbę uli w Unii.

Projekt nowego rozporządzenia wprowadza pojęcie „ogólnej normy handlowej”. Produkt, który ma zostać wprowadzony do obrotu, jest zgodny z tą normą, jeśli jest zgodny z obowiązującą normą przyjętą przez Codex Alimentarius lub Europejską Komisją Gospodarczą Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Komisja ujednoliciła i rozszerzyła na wszystkie sektory WORR (wymienione w artykule 1 ustęp 2 omawianego rozporządzenia) przepisy dotyczące uznawania organizacji i zrzeszeń organizacji producentów, a także organizacji międzybranżowych. Zaproponowała także, tak jak w poprzednim rozporządzeniu, środki ułatwiające dostosowanie podaży do wymogów rynku w odniesieniu do sektorów żywych roślin, wołowiny i cielęciny, wieprzowiny, mięsa baraniego i koziego, jaj oraz mięsa drobiowego.

Zostały przeredagowane przepisy dotyczące handlu z krajami trzecimi. Uwzględniając rozwój sytuacji i potrzeby na rynku, Komisja ma posiadać m.in. uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych w celu określenia wykazu produktów rolnych objętych wymogiem przedstawienia pozwolenia na przywóz lub wywóz, a także zakresu wydawania tychże dokumentów. Zasady wydawania pozwoleń mają być określane aktami wykonawczymi. Nie zmieniono zakresu refundacji wywozowych (obejmują zboża, ryż, cukier, wołowinę i cielęcinę, mleko i przetwory mleczne, wieprzowinę, jaja i mięso drobiowe). W odniesieniu do produktów sektora wołowiny i cielęciny, podobnie jak w poprzednim rozporządzeniu, przyznanie i wypłata refundacji jest uzależniona od przestrzegania wymogów ustanowionych w prawie Unii dotyczących dobrostanu zwierząt oraz, w szczególności, właściwego zabezpieczenia zwierząt podczas transportu.

Na lata 2014-2020 przewidziano środki na wypadek wystąpienia zakłóceń rynkowych na skutek znaczącego wzrostu lub spadku cen na rynku unijnym lub światowym lub innych czynników mających wpływ na rynek. Wsparcie rynku związane z wystąpieniem chorób zwierzęcych, podobnie jak w poprzednim rozporządzeniu, dotyczy sektora wołowiny i cielęciny, mleka i przetworów mlecznych, wieprzowiny, mięsa baraniego i koziego, jaj i mięsa drobiowego. Natomiast wsparcie rynku związane z utratą zaufania konsumentów w wyniku istniejących zagrożeń dla zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt lub roślin, obejmuje wszystkie produkty w ramach WORR (wcześniej tylko mięso drobiowe i jaja). Komisja przewiduje także możliwość podejmowania koniecznych i należycie uzasadnionych środków nadzwyczajnych w celu rozwiązania szczególnych problemów.

Mechanizm pomocy najuboższym ma być uregulowany odrębnym rozporządzeniem z uwagi na jego cele powiązane ze spójnością społeczną.

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa strony    |    copyright KSOW 2009