Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Płatności bezpośrednie w 2014 r. oraz elementy nowego systemu płatności

W 2014 roku w ramach systemu wsparcia bezpośredniego, stosowane będą następujące rodzaje płatności:

- jednolita płatność obszarowa (JPO)

- płatności uzupełniające, w tym:

  • płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 r. (płatność niezwiązana z produkcją),
  • płatność uzupełniająca dla producentów surowca tytoniowego (płatność niezwiązana do tytoniu),
  • płatność uzupełniająca w zakresie produkcji ziemniaka skrobiowego (płatność niezwiązana do skrobi),

- oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów)

- oddzielna płatność z tytułu owoców miękkich

- płatność cukrowa

- płatność do surowca tytoniowego (płatność do tytoniu),

- płatność do krów i owiec

- specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych.

W 2014 r. wypłacane będą wszystkie rodzaje płatności, które były realizowane w odniesieniu do kampanii roku 2013, z wyjątkiem uzupełniającej płatności podstawowej (tzw. sektor I) oraz płatności do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (tzw. płatność zwierzęca). Należy podkreślić, że w przypadku płatności realizowanych w kampanii 2014 r. nie będzie stosowane zmniejszenie płatności bezpośrednich z tytułu modulacji płatności unijnych i mechanizmu redukcji płatności krajowych. Ponadto od roku 2014 do jednolitej płatności obszarowej kwalifikować się będą grunty, które nie były utrzymywane w dobrej kulturze rolnej na dzień 30 czerwca 2003 r. i były oznaczone kodem DR10, o ile obecnie prowadzona jest na nich działalność rolnicza.

W latach 2015-2020 zgodnie z przyjętym przez Parlament Europejski i Radę UE rozporządzeniem z dnia 17 grudnia 2013 r. nr 1307/2013, obowiązywać będzie nowy system płatności bezpośrednich. Poniżej zaprezentowano najważniejsze elementy nowego systemu.

Elementy obowiązkowe

  • Płatność podstawowa na bazie uprawnień (SPS) lub system jednolitej płatności obszarowej (SAPS) – w wyniku zakończonych negocjacji z PE oraz Radą UE w latach 2015-2020 w Polsce nadal będzie mógł być stosowany system jednolitej płatności obszarowej (ang. SAPS). Jednocześnie w nowej perspektywie finansowej koperta płatności bezpośrednich zostanie zwiększona o kwotę 2,34 mld EUR pochodzącą z przesunięcia 25% środków z II filaru WPR. Zatem łącznie na płatności bezpośrednie finansowane z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone będzie ok. 23,5 mld EUR.
  • Zazielenienie - płatność ta będzie miała charakter obowiązkowy i realizowana będzie przez trzy praktyki: dywersyfikację upraw, utrzymanie trwałych użytków zielonych (TUZ) oraz utrzymanie obszarów proekologicznych (EFA). Na finansowanie płatności z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska, czyli zazielenienia, przeznaczone będzie 30% kwoty płatności bezpośrednich, co w przypadku Polski daje kwotę ok. 1 mld EUR rocznie.
  • Płatność dla młodych rolników - jest dodatkowym wsparciem przyznawanym corocznie przez okres nie dłuższy niż 5 lat liczony od dnia założenia gospodarstwa rolnego. Instrument ten finansowany jest poprzez zmniejszenie krajowej koperty finansowej maksymalnie o 2%. Za młodych rolników będą uznawane osoby fizyczne, których wiek w roku składania wniosku nie przekracza 40 lat oraz które po raz pierwszy zakładają gospodarstwo rolne jako kierujący gospodarstwem rolnym lub które założyły już takie gospodarstwo rolne w ciągu pięciu lat przed pierwszym złożeniem wniosku w ramach systemu jednolitej płatności obszarowej.

Elementy fakultatywne

  • System płatności dla małych gospodarstw rolnych - gospodarstwo uczestniczące w systemie płatności dla małych gospodarstw otrzyma jedną skumulowaną kwotę płatności (1250 EUR/gospodarstwo) zamiast wszystkich innych form wsparcia w ramach „standardowego” systemu płatności bezpośrednich. Ponadto rolnicy uczestniczący w systemie nie będą objęci kontrolą norm i wymogów wzajemnej zgodności, a także zostaną zwolnieni z konieczności stosowania praktyk w zakresie zazielenienia.
  • Płatności związane z produkcją - mają na celu wsparcie sektorów lub regionów, które mają szczególne znaczenie ze względów gospodarczych, środowiskowych lub społecznych, a które znajdują się w trudnej sytuacji. Wsparcie związane z produkcją może zostać przyznane tylko w wymienionych w rozporządzeniu nr 1307/2013 sektorach, tj.: zboża, nasiona oleiste, rośliny wysokobiałkowe, rośliny strączkowe, len, konopie, ryż, orzechy, ziemniak skrobiowy, mleko i przetwory mleczne, nasiona, mięso baranie i mięso kozie, wołowina i cielęcina, oliwa z oliwek, jedwabniki, susz paszowy, chmiel, burak cukrowy, trzcina cukrowa i cykoria, owoce i warzywa oraz zagajniki o krótkiej rotacji. Na realizację wszystkich płatności związanych z produkcją można przeznaczyć łącznie 13% koperty finansowej na płatności bezpośrednie. Jeżeli na wsparcie do upraw roślin wysokobiałkowych zostanie przeznaczonych przynajmniej 2% koperty (możliwe jest przeznaczenie więcej), wówczas łączna alokacja środków na płatności związane z produkcją może wynieść 15% koperty krajowej, co w przypadku Polski daje kwotę ok. 507 mln EUR w 2015 r.
  • Płatność redystrybucyjna - pozwala na przesunięcie części płatności bezpośrednich z gospodarstw większych do mniejszych. Na finansowanie płatności redystrybucyjnej państwo członkowskie może wykorzystać do 30% pułapu krajowego. Z uzyskanych w ten sposób środków finansowych tworzona jest dodatkowa płatność obszarowa przyznawana do powierzchni kwalifikujących się hektarów we wszystkich gospodarstwach, ale w liczbie nie większej niż 30 ha.
Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009