Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Ochrona bioróżnorodności wymaga większych wysiłków

Komisja Europejska 2 października 2015 r. opublikowała średniookresowy przegląd Strategii ochrony bioróżnorodności. Celem unijnej strategii ochrony bioróżnorodności w perspektywie roku 2020 jest powstrzymanie utraty bioróżnorodności i przywrócenie w możliwie największym stopniu zdegradowanych ekosystemów w Europie.

W okresie realizacji strategii odnotowano postępy w wielu dziedzinach. Weszło w życie nowe unijne rozporządzenie w sprawie zwalczania inwazyjnych gatunków obcych. Trwają też prace nad listą inwazyjnych gatunków obcych szkodliwych dla UE, która będzie gotowa do wiosny 2016. Unia podjęła pierwsze kroki, aby ograniczyć pośrednie czynniki powodujące utratę różnorodności biologicznej, w tym handel gatunkami dzikiej fauny i flory oraz nielegalne połowy, oraz aby włączyć zagadnienie różnorodności biologicznej do umów handlowych zawieranych przez UE.

Pomimo tych postępów, w przeglądzie podkreśla się potrzebę zdecydowanego zwiększenia wysiłków na rzecz spełnienia spoczywających na państwach członkowskich zobowiązań w zakresie realizacji strategii. Przede wszystkim państwa członkowskie powinny dołożyć starań, by usprawnić wdrażanie przepisów prawodawstwa UE w dziedzinie ochrony przyrody.

Przed Europą wciąż stoi trudne zadanie odtworzenia siedlisk przyrodniczych i budowy zielonej infrastruktury. Obecnie ponad trzy czwarte ważnych siedlisk przyrodniczych jest w niewłaściwym stanie, a wiele gatunków jest zagrożonych wyginięciem. Skuteczne powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej zależy od uwzględnienia tego zagadnienia w polityce rolnej, leśnej, handlowej oraz rybołówstwa i rozwoju regionalnego.

Zreformowana wspólna polityka rolna zapewnia większe możliwości uwzględnienia kwestii ochrony bioróżnorodności, ale decydujące znaczenie dla jej powodzenia będzie miał zakres wprowadzenia nowych instrumentów przez państwa członkowskie. Komisja podejmuje właśnie kontrolę sprawności dwóch dyrektyw – ptasiej i siedliskowej, aby ocenić ich skuteczność w realizacji celów ochrony bioróżnorodności.

Wyniki przeglądu średniookresowego ogłoszone zostały równocześnie z wynikami Eurobarometru, które potwierdzają obawy Europejczyków o losy bioróżnorodności. Co najmniej trzy czwarte respondentów dostrzega poważne zagrożenie dla zwierząt, roślin i całych ekosystemów w skali krajowej, europejskiej i globalnej, a ponad połowa jest świadoma, że utrata bioróżnorodności nie pozostanie bez wpływu na ich życie.

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009