Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Emisje zanieczyszczeń powietrza a rolnictwo

W czerwcu 2015 zakończyły się ogłoszone przez Komisję Europejską  konsultacje społeczne  dotyczące elementów zaostrzanego pakietu energetyczno-klimatycznego. Zakończenie konsultacji zbiegło się z posiedzeniem działającej przy Radzie Europejskiej Rady ds. Środowiska. Podczas posiedzenia dyskutowany był projekt dyrektywy o redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczenia atmosferycznego.

Należy nadmienić, iż w dyskutowanym projekcie dyrektywy istnieją odniesienia do sektora rolnego i obszarów wiejskich.

Między innymi dyrektywa wskazuje na spójność podejmowanej inicjatywy z celami strategii „Europa 2020”  oraz na jej powiązania z dziedzinami takimi jak transport, przemysł, rolnictwo i zmiany klimatu oraz efektywna gospodarska zasobami.

Aby wypełnić swoje zobowiązania państwa członkowskie (według zapisów dyrektywy) muszą ograniczyć swoje roczne emisje SO2 (dwutlenku siarki), NOx (tlenków azotu), NMLZO (niemetanowych lotnych związków organicznych), NH3 (amoniaku), PM2,5 (pyłów o średnicy nie większej niż 2,5 μm) i CH4 (metanu). Zapisy dyrektywy wskazują m. in. wymóg kontroli emisji u źródła (w tym w sektorze rolniczym). W proponowanej treści dyrektywy zaznaczony jest m.in. wymóg realizacji i uaktualnienia krajowych programów kontroli zanieczyszczenia powietrza – w tym zapisów odnośnie ograniczenia emisji PM2,5 i NH3 pochodzących z sektora rolniczego.

Aby ograniczyć emisje NH3 i PM2,5 do atmosfery z głównych źródeł zanieczyszczeń, do krajowych programów kontroli zanieczyszczenia powietrza należy włączyć środki mające zastosowanie do sektora rolniczego. Dyrektywa dopuszcza jednak (z uwagi na specyficzne warunki krajowe państw członkowskich) możliwość wprowadzania środków innych niż określone w w/w dyrektywie, pod warunkiem zachowania równoważnego poziomu ekologiczności wprowadzanych sposobów limitowania emisji.

Opracowanie: Katarzyna Bańkowska SAEPR/FAPA

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009