Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Wnioski z pierwszego etapu prac Grupy Fokusowej do spraw Transferu Wiedzy i Innowacji

Pierwszy etap prac Grupy Fokusowej do spraw Transferu Wiedzy i Innowacji polegał na zebraniu i analizie przykładów krajowych projektów w obszarze innowacyjności i transferu wiedzy współfinansowanych z programów rozwoju obszarów wiejskich. Z użyciem specjalnie do tego celu przygotowanych kwestionariuszy zebrano 65 przykładów z 17 państw członkowskich Unii Europejskiej. Eksperci FAPA opracowali i zaprezentowali trzy przykłady. Dwa z nich – suszarnia ziół z wykorzystaniem energii z odnawialnych źródeł oraz nowoczesna instalacja antygradowa w uprawie borówki amerykańskiej, dotyczyły innowacji technologicznych i procesowych. Natomiast trzeci przykład poświęcony był projektowi promocji małego przetwórstwa rolnego prowadzonego przez Centrum Doradztwa Rolniczego Radom i wpisywał się w dyskusję nad transferem wiedzy do praktyki. Wszystkie przedstawione przez polskich ekspertów przykłady zostały włączone do materiału badawczego, a jeden z nich – dotyczący instalacji antygradowej – został szczegółowo opisany w raporcie podsumowującym pierwszą część prac grupy fokusowej (Focus Group on Knowledge Transfer and Innovation Phase I Report).

Ogólnie można stwierdzić, że wnioski z raportu opracowanego przez Grupę Fokusową pozostają w zgodzie z wynikami ostatnich prac Stałego Komitetu ds. Badań w Rolnictwie (Standing Committee on Agricultural Research, SCAR). Najważniejsze rekomendacje na następny okres programowania wypracowane w ramach pierwszego etapu prac Grupy Fokusowej, przedstawione w raporcie Focus Group on Knowledge Transfer and Innovation Phase I Report są następujące:

  • Należy zminimalizować obciążenia biurokratyczne i możliwie jak najbardziej uprościć regulacje w ramach PROW dotyczące wsparcia projektów innowacyjnych;
  • Należy powiązać sieci rozwoju obszarów wiejskich z sieciami europejskiego partnerstwa na rzecz innowacji. Skuteczna komunikacja i koordynacja pomiędzy tymi sieciami na poziomie krajowym, a także pomiędzy poziomem krajowym i europejskim jest w tym kontekście niezbędna.
  • Należy wyzwolić klimat sprzyjający innowacjom poprzez przyzwolenie na „naukę na błędach” oraz dzielenie się doświadczeniami.
  • Należy wypromować ideę innowacyjności poprzez informowanie szerokiego grona publiczności (interesariuszy) o możliwościach wsparcia projektów innowacyjnych również przy wykorzystaniu możliwości KSOW.
  • Konieczne jest wsparcie LGD oraz innych oddolnie kierowanych inicjatyw i wyposażenie ich w potrzebne narzędzia służące promowaniu i dystrybucji wsparcia innowacyjnych projektów na poziomie lokalnym.

W dalszych pracach Grupa Fokusowa do spraw Transferu Wiedzy i Innowacji będzie zajmować się zagadnieniami związanymi z transferem wiedzy do praktyki rolniczej, w tym w szczególności tematem brokeringu innowacji.

Opracowanie: Aleksandra Chlebicka SAEPR/FAPA

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009