Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Aktywizacja społeczności lokalnej w projektach rozwoju obszarów wiejskich.

Partner: Politechnika Warszawska

Kwota kosztów kwalifikowalnych: 53 314,13 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta czternaście 13/100 złotych).

Celem operacji jest poprawa wykorzystania potencjału społeczności lokalnej w projektach rozwoju obszarów wiejskich poprzez pozyskiwanie informacji od mieszkańców wsi na temat uwarunkowań przyrodniczo-kulturowych, przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań.

Formy realizacji operacji:

Warsztaty.

Wybór warsztatów, jako jednej z formy realizacji operacji, wynika z potrzeby wykonania następujących zadań:

zapoznanie grupy docelowej z problematyką:

optymalizacji wykorzystywania przez mieszkańców obszarów wiejskich zasobów środowiska naturalnego,

promocją jakości życia na wsi i promocją wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego,

wiedzą w zakresie planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru.

W tym celu podczas warsztatów przedstawione i przekazane zostaną przygotowane materiały informacyjno-edukacyjne.

pozyskanie wiedzy od mieszkańców na temat badanego obszaru, zapoznanie uczestników warsztatów z obsługą aplikacji, a następnie przy jej użyciu wprowadzenie na mapę cyfrową przez każdego z uczestników szczegółowych informacji o obszarze badań mających istotne znaczenie dla przyszłych prac projektowych,

wymiana myśli i spostrzeżeń na temat wyników badań między decydentami, ekspertamii mieszkańcami, zaproponowanie optymalnych rozwiązań mających na celu zachowanie i wypromowanie walorów środowiskowych i kulturowych badanego obszaru.

Uzyskane podczas warsztatów informacje, rozwiązania projektowe będą stanowiły materiał wyjściowy dla geodety-projektanta do opracowania założeń do projektu scalenia gruntów, a następnie będą mogły być zaimplementowane do projektu scalenia gruntów. Zaproponowanew operacji rozwiązania metodyczne będą mogły być zastosowane również przy tworzeniu innych dokumentów mających wpływ na strukturę przestrzenną i funkcjonalną obszarów wiejskich, takich jak: strategia rozwoju gminy, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin wiejskich, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Publikacja.

Opracowanie materiałów drukowanych - broszur (materiałów informacyjno-edukacyjnych rozdawanych mieszkańcom podczas warsztatów) przyczyni się do utrwalenia pozyskanej podczas warsztatów wiedzy. Materiały będą obejmować następujące zagadnienia tematyczne:

  • optymalizacja wykorzystywania przez mieszkańców obszarów wiejskich zasobów środowiska naturalnego,
  • promocja jakości życia na wsi i promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego,
  • planowanie rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego obszarów wiejskich.

Badanie.

Wyniki badań z realizacji operacji zostaną przedstawione w formie ekspertyzy o zasięgu ogólnokrajowym udostępnionej na stronie internetowej Wydziału Geodezji i Kartografii i dodatkowych partnerów oraz rozesłanej mailowo do przedstawicieli samorządów wojewódzkich i powiatowych oraz Wojewódzkich Biur Geodezji i Terenów Rolnych w badanych 4 województwach. Przygotowane opracowanie będzie stanowiło materiał informacyjny dla grupy docelowej i organów jednostek samorządu terytorialnego na szczeblu województwa i powiatów, którzy dysponując wynikami operacji będą mogli podejmować odpowiednie decyzje dotyczące polityki rozwoju obszarów wiejskich, w tym racjonalnie zarządzać dobrami przyrodniczo-kulturowymi i promować atrakcyjność przestrzeni wiejskiej dla prowadzenia działalności gospodarczej, jako miejsca zamieszkania oraz na potrzeby realizacji funkcji turystyczno-rekreacyjnych. Pozwoli to potencjalnym beneficjentom dysponować w sposób optymalny środkami przeznaczonymi na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich..

Na potrzeby realizacji badań przeprowadzone zostaną warsztaty na grupie docelowej 40 osób wybranych spośród mieszkańców obszarów wiejskich, obiektów na których przeprowadzane będą scalenia gruntów, zainteresowanych tematyką zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich:

- 10 os. z obiektu scaleniowego położonego w województwie podlaskim,

- 10 os. z obiektu scaleniowego położonego w województwie podkarpackim, 

- 10 os. z obiektu scaleniowego położonego w województwie małopolskim,

- 10 os. z obiektu scaleniowego położonego w województwie dolnośląskim. 

  

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009