Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Upowszechnianie wiedzy w zakresie wykorzystania systemów informacji przestrzennej GIS na potrzeby innowacyjnej praktyki rolniczej

Fundacja Instytut Inicjatyw Partnerskich na Rzecz Innowacji w Olsztynie w partnerstwie z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, Wyższą Szkołą Agrobiznesu w Łomży oraz Agrotech Robert Pośnik z siedzibą w Białobrzegach realizuje operację pt.  Upowszechnianie wiedzy w zakresie wykorzystania systemów informacji przestrzennej GIS na potrzeby innowacyjnej praktyki rolniczej.

Celem operacji jest Przygotowanie platformy e-learningowej w technologii WWW służącej do upowszechniania wiedzy w zakresie wykorzystania systemów informacji przestrzennej GIS wspieranych analizami wielospektralnymi na podstawie zobrazowań dostępnych z pułapu satelitarnego oraz BSP w obszarze rolnictwa precyzyjnego. Platforma umożliwi dostęp do materiałów szkoleniowych oraz wykonywanie samodzielnie zadań związanych z monitorowaniem stanu upraw na obszarze gospodarstwa rolnegooraz na obszarze gminy lub powiatu.

Grupą docelową operacji są:

Osoby w obszarze rolnictwa związanego z uprawą polową, w szczególności:

- Gospodarstwa rolne powyżej 10 ha gruntów rolnych,

- Producenci nawozów sztucznych oraz ich główni dystrybutorzy,

- Producenci nasion oraz ich główni dystrybutorzy,

- Ośrodki doradztwa rolniczego – doradcy rolni państwowi i prywatni,

- Producenci maszyn rolniczych oraz ich główni dystrybutorzy,

- Producenci urządzeń pomiarowych UAV, odbiorników GPS, czujników, sensorów montowanych w maszynach rolniczych, innych urządzeń diagnostycznych,

- Stacje chemiczno – badawcze,

- Szkoły rolnicze,

- Uczelnie wyższe rolnicze i Instytuty naukowo badawcze,

- Administracja rządowa i samorządowa.

W ramach operacji zaplanowano realizację następujących form:

- 2 dniowego szkolenia dla grupy bazowej,

-  szkolenia w konwencji webinarium,

- Konferencji upowszechniającej,

-  przygotowanie platformy internetowej w formule e-learning z komponentem GIS,

- przygotowanie materiałów dydaktycznych z pytaniami testowymi,

- przygotowanie danych testowych GIS na potrzeby szkoleń w warunkach rzeczywistych,

- przygotowanie strony internetowej,

- publikacja informacji w portalu i czasopiśmie branżowym w obszarze rolnictwa

Planowane rezultaty/wyniki operacji/efekty:

platforma internetowa w formule e-learning z komponentem GIS,

- materiały dydaktyczne dotyczące systemów informacji przestrzennej GIS,

- szkolenia stacjonarne i wirtualne z materiałów dydaktycznych oraz narzędzi GIS,

- konferencja upowszechniająca,

- strona internetowa projektu,

- prezentacja wyników w pismach branżowych,

- rozwój społeczeństwa cyfrowego w obszarze zastosowania narzędzi GIS,

- zwiększenie świadomości rolników i doradców w obszarze zarzadzania gospodarstwem metodami

rolnictwa precyzyjnego,

- zwiększenie popytu na dostęp nowoczesnych technik zarządzania gospodarstwem i łanem


News z 25.09.2018 r. 

Zapraszamy na szkolenie w formie webinarium

Webinarium odbędzie się w piątek 28 września 2018 o godz. 15:00.

Szkolenie realizowane jest w konwencji webinarium na potrzeby projektu „Upowszechnianie wiedzy w zakresie wykorzystania systemów informacji przestrzennej GIS na potrzeby innowacyjnej praktyki rolniczej skierowane do rolników, doradców rolnych, nauczycieli i uczniów szkół rolniczych, producentów maszyn rolniczych, producentów nawozów sztucznych oraz producentów nasion”.

HARMONOGRAM

15:00 to 15:30: Wprowadzenie - cel platformy

15:30 to 16:00: Omówienie schematu działania i korzystania z zasobów platformy

16:00 to 16:30: Zaprezentowanie jednego ze scenariuszy wykorzystywania danych GIS w rolnictwie

16:30 to 17:00: Pytania i odpowiedzi

Link do rejestracji - gisinnrol.pl/szkolenie-w-formie-webinarium/

 


PODSUMOWANIE

Fundacja Instytut Inicjatyw Partnerskich na Rzecz Innowacji z siedzibą w Olsztynie wraz z partnerami zrealizowała operację „Upowszechnianie wiedzy w zakresie wykorzystania systemów informacji przestrzennej GIS na potrzeby innowacyjnej praktyki rolniczej” współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji było przygotowanie platformy e-learningowej w technologii WWW służącej do upowszechniania wiedzy w zakresie wykorzystania systemów informacji przestrzennej GIS wspieranych analizami wielospektralnymi na podstawie zobrazowań dostępnych z pułapu satelitarnego oraz BSP w obszarze rolnictwa precyzyjnego. Platforma umożliwia dostęp do materiałów szkoleniowych oraz wykonywanie samodzielnie zadań związanych z monitorowaniem stanu upraw na obszarze gospodarstwa rolnego oraz na obszarze gminy lub powiatu.

W ramach operacji przygotowano stronę internetową projektu, opracowano materiały dydaktyczne z pytaniami testowymi oraz dane testowe GIS potrzebne do uruchomienia platformy, przeprowadzono 2 dniowe szkolenie w Olsztynie dla 31 uczestników oraz dwukrotnie przeprowadzono szkolenia w konwencji webinarium dla łącznie 53 uczestników w celu przygotowania użytkowników do korzystania z platformy.

W ramach upowszechniania projektu opublikowano artykuły promocyjne w prasie i portalach branżowych.

Na zakończenie operacji zorganizowano Konferencję upowszechniającą. W konferencji wzięło udział 52 uczestników w tym: doradcy rolni, rolnicy, dystrybutorzy maszyn rolniczych, nasion, przedstawiciele uczelni wyższych rolniczych, przedstawiciele administracji samorządowej, nauczyciele.  Działania szkoleniowe i konferencja zgromadziła przedstawicieli grup docelowych z województw: warmińsko-mazurskiego a także z mazowieckiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego oraz lubuskiego.Działania szkoleniowe oraz treści projektowe były współtworzone przez ekspertów z Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Instytutu Geodezji i Kartografii oraz z ramienia partnerów operacji tj. Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży oraz agroTECH Robert Pośnik.

Opracowana w ramach realizacji Operacji Platforma e-learningowa umożliwia prowadzenie ćwiczeń w środowisku GIS oraz posiada dedykowane środowisko pracy udostępnione za pośrednictwem formularzy WWW. Platforma składa się z następujących modułów: moduł zarządzania użytkownikami, moduł zarządzania szkoleniami, moduł zarządzania repozytorium, moduł zarządzania danymi GIS. Poszczególne moduły oferują szereg funkcjonalności związanych m.in. z logowaniem użytkowników, komunikacją z trenerami, publikacją materiałów szkoleniowych, przeglądaniem materiałów szkoleniowych, sprawozdawczości, repozytorium niezbędnych do realizacji ćwiczeń danych GIS, możliwość edycji danych wektorowych, wyświetlania obrazów rastrowych dla scen satelitarnych Sentinel oraz zdjęć lotniczych w tym z poziomu DRON, podłączania danych INSPIRE, pracy na plikach związanych z numerycznym modelem terenu DTM oraz numerycznym modelem powierzchni DSM, prowadzenia analiz przestrzennych tych zdefiniowanych w scenariuszach testowych oraz własnych tworzonych przez użytkowników platformy.

Wszystkie funkcjonalności są zbudowane w oparciu o rozwiązania typu „open source” umożliwiające ich swobodne wykorzystywanie przez poszczególnych użytkowników bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z licencjami. Zachęcamy do skorzystania z zasobów platformy dostępnej pod adresem: www.gisinnrol.pl


 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009