Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Dziedzictwo kulturowe wsi polskiej

 

Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego jest organizatorem konferencji „Dziedzictwo kulturowe polskiej wsi”.

Konferencja odbędzie się 7 września w budynku Biblioteki przy Krakowskim Przedmieściu 66 w Warszawie.

Na konferencji  przedstawione zostaną aktualne problemy ochrony dziedzictwa kulturowego polskiej wsi. Przez wieki środowisko kulturowe budowane było w ramach  kultury materialnej, kultury gospodarowania przestrzenią i kultury duchowej. Dziedzictwo materialne łatwo opisać i zlokalizować. Jest to architektura - domy mieszkalne, dwory, budowle sakralne, budynki gospodarcze, budowle przemysłu rolnego, czy  też narzędzia rolnicze. Dziedzictwo niematerialne jest silnie związane  z dziedzictwem materialnym. Składają się na nie obrzędy, rytuały, obyczaje, język w regionalnych i lokalnych odmianach, stroje, muzyka, taniec, pieśni, legendy, bajki, tradycje życia , sąsiedzkiego czy wspólnotowego. Wygłoszonych zostanie 8 referatów

Celem operacji  jest zgromadzenie w jednym miejscu osób i instytucji działających na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego wsi polskiej, pogłębienie ich wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego poszczególnych regionów Polski, a także zachęcenie do realizacji wspólnych projektów. 

Przewidywanymi efektami operacji będą: zapoznanie uczestników z aktualnymi problemami  i wynikami badań dotyczących dziedzictwa kulturowego wsi polskiej  prowadzonych w ośrodkach akademickich  i instytutach naukowych, a także sformułowanie wniosków odnoszących się do kwestii ochrony tradycji materialnego i niematerialnego dziedzictwa przed zjawiskiem nadmiernej komercjalizacji i globalizacji, uświadomienie znaczenia dziedzictwa kulturowego dla  ogółu społeczeństwa,  młodzieży i przyszłych pokoleń oraz  spożytkowanie tych wyników dla rozwoju społeczności lokalnych na terenie całego kraju.        

Konferencja  skierowana jest do mieszkańców obszarów wiejskich, przedstawicieli jednostek badawczo-rozwojowych, uczelni rolniczych, ekspertów zajmujących się problematyką dziedzictwa,  pracowników ośrodków doradztwa rolniczego,  młodzieży i nauczycieli szkół rolniczych, placówek  i stowarzyszeń oświatowo-rolniczych, administracji rządowej i samorządowej i mediów.


Broszura „Dziedzictwo kulturowe polskiej wsi”

Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego  realizuje operację „Dziedzictwo kulturowe polskiej wsi”. Konferencja odbędzie się 7 września w siedzibie CBR przy Krakowskim Przedmieściu 66 w Warszawie. Jedną z form realizacji operacji jest opracowanie i wydanie broszury w której treści zawarte będą skróty referatów i prezentacji wygłoszonych podczas konferencji, sylwetki wykładowców, według konspektu: Rejestrowanie, archiwizowanie i popularyzowanie niematerialnego dziedzictwa wsi w dobie nowych technologii -  Atlas Niematerialnego Dziedzictwa  Kulturowego Wsi; Problemy konserwacji
 i restauracji drewnianej architektury wiejskiej; Ochrona wiejskiego krajobrazu na przykładzie wybranych regionów; System nadawania certyfikatów dla wyrobów tradycyjnych, charakterystycznych dla danych regionów w aspekcie ochrony ich oryginalności i jakości; Perspektywy rozwoju muzeów na wolnym powietrzu; Prezentacja zrealizowanych projektów przez Lokalne Grupy Działania; Współpraca ze służbami konserwatorskimi w zakresie możliwości ochrony i zachowania dziedzictwa wsi; Współdziałanie różnych podmiotów
w sferze działania na rzecz zachowania zabytkowych kościołów, cmentarzy i miejsc kultu; Sylwetki wykładowców. Broszura zostanie wydrukowana w ilości 500 egzemplarzy. Broszurę otrzymają uczestnicy konferencji, zostanie rozesłana także do przedstawicieli jednostek badawczo-rozwojowych, pracowników jednostek oświatowych, ośrodków doradztwa rolniczego,  młodzieży i nauczycieli szkół rolniczych.


News z 30.08.2018 r. - zobacz

News z 18.10.2018 r. - zobacz


 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

 

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009