Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Przywróćmy Wisłę mieszkańcom obszarów wiejskich

POBIERZ PUBLIKACJĘ

Obejrzyj filmy w BIBLIOTECE

„Przywróćmy Wisłę mieszkańcom obszarów wiejskich” to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”, obejmujący zagadnienia z zakresu zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, w tym rozwijania pozarolniczych funkcji gospodarki obszarów wiejskich czterech województw - Pomorskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Mazowieckiego i Lubelskiego, nierozerwalnie związanych z Wisłą – Królową Polskich Rzek.

Mając na uwadze konieczność zachowania dotychczasowego „dorobku” obszarów wiejskich z jednoczesnym zachowaniem prawa lokalnych społeczność do życia w godnych warunkach, ważne jest, aby rozwój obszarów wiejskich odbywał się w sposób zrównoważony.

Prowadzone działania związane z koniecznością łagodzenia skutków zmian klimatu, rozwoju źródeł energii odnawialnych, racjonalnego zarządzania zasobami wodnymi i ochrony różnorodności biologicznej sprawiają, że niezbędna staje się promocja dobrych praktyk w ramach zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich ze szczególnym zachowaniem troski o środowisko naturalne, dziedzictwo kulturowe, rozwój turystyki i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

Projekt pn. „Przywróćmy Wisłę mieszkańcom obszarów wiejskich” wpisuje się  również w założenia obchodzonego w roku 2017 „Roku Wisły”, którego celem jest stworzenie trwałych efektów, cyklicznych działań, produktów turystycznych w takich dziedzinach jak: kultura  i dziedzictwo narodowe, rekreacja i turystyka, ekologia i natura, mała infrastruktura wodna i mała żegluga rzeczna.

W ramach realizacji projektu zaplanowano:

- konferencję promującą dobre praktyki rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich wykorzystujące bogactwo rzeki Wisły;

- cykl szkoleń/seminarium dla mieszkańców obszarów wiejskich z zakresu możliwości wykorzystania walorów przyrodniczych, krajobrazowych i turystycznych rzeki Wisły w województwach: Pomorskim, Kujawsko-Pomorskim, Mazowieckim, Lubelskim;

- cykl wyjazdów studyjnych, obejmujących obszary funkcjonowania LGD z województw: Pomorskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Mazowieckiego, Lubelskiego;

- wydanie publikacji podsumowującej projekt promującej dobre praktyki rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich z wykorzystaniem walorów przyrodniczych, krajobrazowych i turystycznych rzeki Wisły,  dystrybuowanej wśród mieszkańców obszaru działania LGD Razem dla Rozwoju;

- produkcję filmu promującego dobre praktyki rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich z wykorzystaniem walorów przyrodniczych, krajobrazowych i turystycznych rzeki Wisły dystrybuowanego za pośrednictwem telewizji lokalnej;

Podejmowane w ramach realizacji projektu operacje to szerokie działania informacyjno – szkoleniowe mające na celu promocję dobrych praktyk rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich z wykorzystaniem walorów przyrodniczych, krajobrazowych i turystycznych rzeki Wisły oraz podnoszące umiejętności mieszkańców obszarów wiejskich, lokalnych instytucji publicznych, organizacji pozarządowych w planowaniu i realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony i rewitalizacji krajobrazu kulturowego polskiej wsi oraz ochrony i zachowania środowiska przyrodniczego i bioróżnorodności.

Ponadto działania te przyczynią się do skuteczniejszego wdrażania Programu, przede wszystkim poprzez przygotowanie beneficjentów ostatecznych zamieszkujących i pracujących na obszarach wiejskich do realizacji projektów w ramach nowego programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020.

Do udziału w projekcie zapraszamy przedstawicieli samorządów, członków Lokalnej Grupy Działania, Izb Rolniczych, Stowarzyszeń Sołtysów, przedsiębiorców, mieszkańców obszarów wiejskich z terenu Polski a zwłaszcza osoby poniżej 35 roku życia. Wybór grupy docelowej podyktowany jest charakterem projektu tj. aktywizacja mieszkańców i rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Zaangażowanie przedstawicieli różnych środowisk lokalnych jest szczególnie istotne w podejmowanych działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i poprawy jakości życia jego mieszkańców.

Propozycje terminów i zakresu informacji znajdziecie Państwo na stronie  www.razem-dla-rozwoju.pl oraz na stronie KSOW.


„Wisła nasza rzeka”  - podsumowanie konferencji

„Wisła nasza rzeka”  - to tytuł konferencji, na której 25 października 2017 roku w Wyszogrodzie podsumowany został  projekt pn.: „Przywróćmy Wisłę mieszkańcom obszarów wiejskich” oraz podejmowane w ramach realizacji tego projektu działania informacyjno – szkoleniowe promujące dobre praktyki rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich z wykorzystaniem walorów przyrodniczych, krajobrazowych i turystycznych rzeki Wisły.  Ich celem było podniesienie umiejętności mieszkańców obszarów wiejskich, lokalnych instytucji publicznych, organizacji pozarządowych w planowaniu i realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony i rewitalizacji krajobrazu kulturowego polskiej wsi oraz ochrony i zachowania środowiska przyrodniczego i bioróżnorodności.

Podczas moderowanej konferencji  recenzowane były zagadnienia przez ekspertów z danej dziedziny:

 • Potencjał Wisły w wymiarze przyrodniczym, kulturowym i gospodarczym – Pani Iwona Marczak  - Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej Młodzi Razem" - pobierz prezentację
 • Produkty turystyczne i rekreacyjne rzeki Wisły – dr Ewa Ferensztajn – Galardos - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - pobierz prezentację
 • Perspektywy rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich z wykorzystaniem potencjału rzeki Wisły oraz podsumowanie wyjazdów studyjnych i szkoleń  Pani Karolina Koper  - Starostwo Powiatowe w Płocku - pobierz prezentację
 • Możliwości finansowania rozwoju obszarów wiejskich – Pan Radosław Rybicki - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich - pobierz prezentację, pobierz prezentację

Uczestnicy konferencji mieli możliwość zapoznać się również z dotychczas zrealizowanymi w ramach projektu zadaniami obejmującymi:

 • cykl szkoleń/seminarium dla mieszkańców obszarów wiejskich z zakresu możliwości wykorzystania walorów przyrodniczych, krajobrazowych i turystycznych rzeki Wisły w 4 województwach: Pomorskim, Kujawsko-Pomorskim, Mazowieckim i Lubelskim;
 • cykl wyjazdów studyjnych, obejmujących obszary funkcjonowania Lokalnych Grup Działania z czterech województw: Pomorskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Mazowieckiego, Lubelskiego;
 • produkcji i dystrybucji cyklu 4 filmów pt. „Zakochaj się w Wiśle”, promującego dobre praktyki rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich z wykorzystaniem walorów przyrodniczych, krajobrazowych  i turystycznych rzeki Wisły, dystrybuowanego za pośrednictwem telewizji lokalnej. Film ten został zaprezentowany również uczestnikom konferencji.

Na konferencji zapowiedziano publikację  pt. „Przywróćmy Wisłę”, w której omówione zostaną zagadnienia obejmujące: potencjał Wisły w wymiarze przyrodniczym, kulturowym i gospodarczym, produkty turystyczne i rekreacyjne rzeki Wisły, perspektywy rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich z wykorzystaniem potencjału rzeki Wisły. Dystrybucja publikacji odbędzie się wśród mieszkańców obszarów wiejskich 4 województw objętych projektem.

W konferencji udział wzięły 83 osoby. Byli to przedstawiciele: samorządowców, członkowie Lokalnej Grupy Działania, Izb Rolniczych, Stowarzyszeń Sołtysów, przedsiębiorców oraz mieszkańców obszarów wiejskich. Warto podkreślić, że zaangażowanie przedstawicieli różnych środowisk lokalnych może mieć duże znaczenie dla podejmowanych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i poprawy jakości życia jego mieszkańców. Ponad połowę grupy stanowiły osoby poniżej 35 roku życia, byli to uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie. Jak podkreślał w swojej wypowiedzi Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” – Mariusz Bieniek, pełne i aktywne uczestnictwo ludzi młodych nie zdarzy się z dnia na dzień. Jest to długotrwały proces rozwoju. Szczególnie osoby z mniejszymi szansami zamieszkujące na obszarach wiejskich, odłączone od podejmowania decyzji przez większość swojego życia, potrzebują dużo motywacji i wsparcia. Żeby zapewnić prawdziwą równość w uczestnictwie, trzeba podjęć trud i wyjść do grup młodych ludzi a nie tylko pasywnie na nich czekać. Należy również wypracować odpowiednie strategie, które dadzą im przestrzeń, czas i zasoby do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Gościem honorowym był Pan Radosław Rybicki Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, który przedstawił założenia projektu programu wsparcia oddolnych inicjatyw lokalnych społeczności. Zgodnie z przedstawionymi założeniami programu beneficjentami ostatecznymi programu będą rady sołeckie oraz powiaty, które będą mogły ubiegać się o dofinansowanie z budżetu samorządu województwa mazowieckiego. Katalog możliwych do realizacji przedsięwzięć jest niezwykle szeroki i ukierunkowany na odnowę i rozwój wsi.

Najczęściej poruszanymi zagadnieniami podczas panelu dyskusyjnego były możliwości finansowania oddolnych inicjatyw na obszarach wiejskich, możliwości turystycznego wykorzystania walorów rzeki Wisły, dzielenie się doświadczeniami z odbywanych wizyt studyjnych.

Szczegółowego podsumowania całego projektu dokonał Prezes Stowarzyszenia LGD Razem dla Rozwoju – Pan Mariusz Bieniek, wskazując na niezwykle ważną rolę aktywności organizacji pozarządowych w kreowaniu lokalnych środowisk - „lokalnych małych ojczyzn”. W swojej wypowiedzi odniósł się również do ogromnego potencjału jaki daje mieszkańcom rzeka Wisła. Wskazując jednocześnie, że to właśnie mieszkańcy zrzeszeni w mniej lub bardziej formalnych formach organizacji, mają realny wpływ na kształtowanie rozwoju tego regionu z wykorzystaniem potencjału kulturowego, przyrodniczego i społecznościowego. Zachęcał jednocześnie do korzystania z dostępnych jeszcze środków finansowych na rozwój obszarów wiejskich, które dystrybuowane są za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD „Razem dla Rozwoju” w ramach Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016 - 2022.

Prezes Stowarzyszenia wskazał również na potrzebę długofalowego planowania, budowania strategii i jej skutecznego realizowania. Powyższe winno być rozpatrywane zarówno w kontekście poszukiwania możliwości finansowania działalności stowarzyszeń i organizacji pozarządowych po wyczerpaniu środków finansowych przewidzianych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, jak również w kontekście kapitału społecznego. W tym miejscu odniósł się do obecnych podczas konferencji młodych ludzi, będących dopiero na początku kariery zawodowej i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, wskazując, że w przyszłości to oni będą odpowiedzialni za kreowanie rozwoju na tym obszarze. Proces wdrożenia ludzi młodych do aktywności społecznej, wymaga odpowiedniego przygotowania, ukierunkowania, wspierania i angażowania w lokalne inicjatywy już od najmłodszych lat. Właśnie w ten sposób starsze pokolenie, będzie wychowywać świadomych obywateli, dzielić się swoim doświadczeniem i pozostawiać w terenie „prawdziwych” liderów, którym będzie leżało na sercu dobro małej ojczyzny.

Zarówno organizacja Konferencji pn. „Wisła nasza rzeka” jak i cały szereg działań realizowanych w ramach projektu pod nazwą „Przywróćmy Wisłę mieszkańcom obszarów wiejskich”, w tym wyjazdy studyjne, szkolenia, filmy promujące dobre praktyki rozwoju obszarów wiejskich, pozwoliły na wypracowanie następujących wniosków:

 • obszary wiejskie położone nad rzeką Wisłą posiadają ogromny potencjał w wymiarze przyrodniczym, kulturowym i gospodarczym;
 • oferta turystyczna i rekreacyjna rzeki Wisły jest bardzo szeroka;
 • lokalne społeczności, organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego podejmują liczne działania na rzecz aktywizacji obszarów usytuowanych nad rzeką Wisłą;
 • konieczne jest kontynuowanie działań na rzecz tworzenia produktów turystycznych i rekreacyjnych rzeki Wisły;
 • zachodzi konieczność jeszcze szerszego integrowania i zrzeszania różnych środowisk w celu tworzenia kompleksowej oferty turystycznej dedykowanej odbiorcom zewnętrznym;
 • podejmowane działania promocyjne w pojedynczym zakresie są mało efektywne i należy ukierunkować się na realizację skutecznej kampanii informacyjnej;
 • potencjał rzeki Wisły daje ogromne perspektywy rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich;
 • lokalni liderzy dostrzegają potrzebę aktywizacji młodzieży w szerokie działania społeczne oraz rzeczywistego włączania młodych ludzi w tworzenie i realizację projektów, na każdym ich etapie.

News z 9.11.2017 - zobacz


News z 23.10.2017 - zobacz


News z 3.10.2017 - zobacz


 News z dnia 14.09.2017 - zobacz


 

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009