Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi utworzono struktury Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Główną strukturę KSOW w Polsce stanowią: Sekretariat Centralny
(w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi) i 16 Sekretariatów Regionalnych
(w Samorządach Województw), które mają na celu zapewnienie właściwego funkcjonowania KSOW. 

W dniu 6 października 2011 roku w Warszawie została zawarta umowa pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, na podstawie której Minister powierzył Fundacji wykonywanie zadań Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w zakresie zapewnienia funkcjonowania KSOW.
zobacz umowę
zobacz aneks do umowy

Celem KSOW jest „wsparcie wdrażania i oceny polityki
w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz identyfikacja, analiza, rozpowszechnianie oraz wymiana informacji i wiedzy w tym zakresie wśród wszystkich zainteresowanych partnerów na poziomie lokalnym, regionalnym oraz wspólnotowym”

Powyższy cel realizowany jest za pomocą zadań zaplanowanych w ramach dwuletnich Planów działania KSOW, przygotowywanych przez Sekretariat Centralny we współpracy z 16 Sekretariatami Regionalnymi KSOW.
Plan działania KSOW zgodnie z art. 68 ust.2 lit. b rozporządzenia Rady (WE)
nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. oraz Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zawiera m.in. następujące nazwy działań, w ramach których będą realizowane zadania szczegółowe:

  • identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk
    w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat;
  • przeniesienie dobrych praktyk oraz projektów innowacyjnych oraz organizacja i wymiana doświadczeń i „know-how”;
  • przygotowanie programów szkoleniowych dla LGD w procesie tworzenia, w tym wymiana doświadczeń między lokalnymi grupami działania;
  • zarządzanie siecią;
  • pomoc techniczna dla współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej;
  • wspieranie dla współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej;
  • wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

W celu realizacji powyższych zadań organizowane są m.in. spotkania, szkolenia, seminaria, sieci eksperckie. Ponadto, Plan działania KSOW zawiera cele działań, ramowy harmonogram działań oraz indykatywny budżet (plan finansowy z podziałem na poszczególne działania). Budżet Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich planowany jest na poziomie 55 mln euro i jest zapewniony w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013. Obejmuje on wydatki na funkcjonowanie struktury KSOW m.in. koszty organizacji oraz funkcjonowania jednostki centralnej KSOW, jednostek regionalnych – 11 mln euro oraz wydatki związane z realizacją zadań w ramach Planu działania KSOW – 44 mln euro.

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa strony    |    copyright KSOW 2009