Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      
 •   „Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce” jest dokumentem operacyjnym, określającym koncepcję rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce. Dokument oprócz wizji i misji, określa cele strategiczne, a także operacyjne działania na tyle precyzyjne i konkretne, aby mogły być wdrażane w latach 2014-2020 przez interesariuszy rynku turystyki wiejskiej. W tym kontekście Program obejmuje zarówno wskazanie głównych kierunków rozwoju turystyki na obszarach wiejskich, jak i konkretne zadania realizacyjne. Dokument jest stanowiskiem interesariuszy rynku turystyki wiejskiej wyrażonym w procesie konsultacji społecznych, opracowanym przez zespół ekspertów turystyki wiejskiej.
 • Zintegrowane przedsiewzięcia hotelarskie to projekt realizowany w ramach Planu działania SC KSOW, przez Polską Izbę Hotelarstwa. Ideą jest przedstawienie możliwości inwestowania w budowę hoteli na terenach wiejskich, a także promocja i reklama tych terenów dla rozwoju turystyki. W ramach projektu przeprowadzone będą badania porównawcze dotyczące dobrych praktyk w działalności w hoteli na terenie Niemiec i Polski, a także w gospodarstwach agroturystycznych - czytaj

  • Spółdzielczość w świadomości rolników i doradców oraz praktyczne wykorzystywanie idei spółdzielczej do rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. W ramach Planu działania Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zrealizował projekt badawczy którego celembyło ustalenie stanu świadomości rolników i doradców publicznych jednostek doradztwa rolniczego w zakresie idei spółdzielczości wiejskiej, w kontekście historycznym oraz aktualnego stopnia ich zainteresowania wprowadzaniem spółdzielczych form do działalności gospodarczej i społecznej na obszarach wiejskich - czytaj

  • Konferencja pn.: „Determinanty rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na obszarach wiejskich na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego” zorganizowana w ramach Planu działania Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2012-2013  stanowiła element większego projektu badawczego zrealizowanego przez Instytut Badań i Analiz GRUPA Olsztyńska Szkoła Biznesu. Konferencja odbyła się 12 grudnia 2013 r., w Przysieku. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji samorządowych oraz naukowcy. W części wstępnej konferencji przedstawiono niektóre wyniki badań ankietowych (ankieta telefoniczna) wśród przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w województwie kujawsko-pomorskim, zrealizowane w ramach projektu. Przedstawione dane stały się jednym z elementów dyskusji podczas sesji plenarnych. Podczas konferencji przeprowadzono 3 tematyczne sesje plenarne: Perspektywy rozwoju obszarów wiejskich a jakość życia mieszkańców,  Działalność trzeciego sektora na obszarach wiejskich – szanse i bariery, Współpraca międzysektorowa na obszarach wiejskich. Relacja - czytaj

  • W ramach Planu działania Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zrealizowało projekt badawczy pod nazwą Spółdzielczość w świadomości rolników i doradców oraz praktyczne wykorzystywanie idei spółdzielczej do rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Głównym celem badania było ustalenie stanu świadomości rolników i doradców publicznych jednostek doradztwa rolniczego w zakresie idei spółdzielczości wiejskiej, w kontekście historycznym oraz aktualnego stopnia ich zainteresowania wprowadzaniem spółdzielczych form do działalności gospodarczej i społecznej na obszarach wiejskich. Badania wśród rolników przeprowadzili doradcy WODR. Relacja - czytaj. W związku z projektem powstała publikacja dostępna w Bibliotece KSOW.

  • Badanie "Publiczne doradztwo rolnicze wobec wyzwań przyszłości i oczekiwań mieszkańców wsi" zrealziwanae zostało przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie o/Kraków, w ramach Planu działania SC KSOW na lata 2012-2013. Projekt obejmował konfernecję,  badanie oraz opracownaie publikacji. Publikacja zawiera artykuły recenzowane opracowane przez autorów referatów, koreferatów i komunikatów wygłoszonych w trakcie konferencji. Zawiera także relacje z obrad, komunikat końcowy konferencji. W publikacji znajdują się artykuły dotyczące m.in.: przyszłości doradztwa publicznego w Polsce, potrzeb doradczych rolników i przedsiębiorców, wyzwań jakie stoją przed doradcami, miejsca doradztwa rolniczego w Systemie Wiedzy i Informacji Rolniczej. Publikacja dostępna jest w Bibliotece KSOW

  • Szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w ujęciu regionalnym. Raport przygotowany przez Konsorcjum w składzie Agrotec Polska Sp. z o.o. oraz Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk. Celem badania było zidentyfikowanie szans i zagrożeń rozwoju obszarów wiejskich w ujęciu terytorialnym (wojewódzkim) oraz wypracowanie propozycji, dotyczących ukierunkowania wsparcia po 2013 roku z uwzględnieniem potrzeb wynikających ze szczególnych uwarunkowań na poziomie regionalnym i subregionalnym. Na obszarach wiejskich Polski w okresie transformacji społeczno-gospodarczej miał i ma miejsce szereg pozytywnych, jak również negatywnych procesów. W raporcie znaleźć można m.in.: analizę potencjału społeczno – demograficznego, uwarunkowań gospodarczych, czynników infrastrukturalno-środowiskowych, struktury przestrzennej rolnictwa, potencjału obszarów wiejskich cennych przyrodniczo.

  Portale regionalne
  mapa
   
  logo Unia Europejska
  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
  Europa inwestująca w obszary wiejskie
  logo PROW
  logo FAPA    logo CDR
     |    copyright KSOW 2009