Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Odnowa i rozwój wsi


Stan realizacji działania | Przykłady | Przydatne linki

Podstawowe informacje o działaniu

Działanie „Odnowa i rozwój wsi” przyczynia się do rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich oraz do aktywizacji ludności wiejskiej. Działanie ponadto wpływa na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich oraz umożliwia rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich jak również wpływa na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.

O pomoc w ramach działania mogą ubiegać się:

  • gminy,
  • instytucje kultury, dla których organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego,
  • kościół lub inny związek wyznaniowy,
  • organizacja pozarządowa mająca status organizacji pożytku publicznego.

Beneficjenci mogą uzyskać pomoc finansową na inwestycje w zakresie:

1) budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów:

  • pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe,
  • służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury,

2) kształtowania obszaru przestrzeni publicznej,
3) budowy remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych,
4) zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie,w tym budynków będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne,
5) odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych, budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci; kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów.

Pomoc finansowa może być przyznana, jeżeli:

1) projekt realizowany jest w miejscowości należącej do:

  • gminy wiejskiej lub
  • gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących pow. 5 tys. mieszkańców, lub
  • gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących pow. 5 tys. mieszkańców,

2) projekt wpisuje się w zakres Planu Odnowy Miejscowości;
3) projekt nie ma charakteru komercyjnego;
4) w przypadku, gdy projekt realizowany będzie na nieruchomości nie należącej do beneficjenta, beneficjent posiada prawo do dysponowania tą nieruchomością na cele określone w projekcie przez okres 7 lat po realizacji projektu;
5) organizacja pozarządowa działa w obszarze zbieżnym z celami działania „Odnowa i rozwój wsi” w szczególności na rzecz aktywizacji ludności, rozwoju oraz zachowania dziedzictwa kulturowego lub przyrodniczego;
6) projekt składany przez instytucję kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, został zaakceptowany przez tę jednostkę.

Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej miejscowości wynosi 500 000 zł w okresie realizacji Programu. Wielkość pomocy przyznanej na realizację jednego projekt nie może być niższa
niż 25 000 zł.

Poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi maksymalnie 75% kosztów kwalifikowalnych projektu, a wymagany wkład ze środków własnych beneficjenta wynosi co najmniej 25%.

Termin i miejsce składania wniosku o przyznanie pomocy

Termin oraz miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy dla każdego z województw wyznacza właściwy organ samorządu województwa. Ponadto, informacje te podawane są do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego / wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej i co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu wojewódzkim. Ustalenie terminu składania wniosków nie może być wyznaczone wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o ustaleniu kryterium regionalnego. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy nie może być krótszy niż 14 dni i dłuższy niż 60 dni. Wniosek o przyznanie pomocy składa się bezpośrednio w miejscu określonym przez właściwy organ samorządu województwa.

Termin i miejsce składania wniosku o płatność

Tryb wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy określa się w umowie, zaznaczając, że wypłata ta następuje po złożeniu wniosku o płatność. Informacja o miejscu składania wniosków o płatność właściwy organ samorządu województwa podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej odpowiedniego urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki organizacyjnej. Wniosek o płatność składa się bezpośrednio
w miejscu wskazanym przez właściwy organ samorządu województwa.

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009