Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi


Stan realizacji działania | Przykłady | Przydatne linki


Podstawowe informacje o działaniu

Celem działania w ramach schematu II jest poprawa jakości gleb poprzez regulację stosunków wodnych, zwiększenie retencji wodnej oraz poprawa ochrony użytków rolnych przed powodziami.

Beneficjentem działania jest Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych.

Pomoc udzielana w ramach schematu II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi dotyczy realizacji projektów z zakresu melioracji wodnych, a także projektów związanych z kształtowaniem przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku naturalnego, pod warunkiem, że służą one regulacji stosunków wodnych w glebie, ułatwieniu jej uprawy oraz ochronie przeciwpowodziowej użytków rolnych, w tym w szczególności:

 • budowa lub remont urządzeń melioracji wodnych służących do retencjonowania i regulacji poziomu wód, np. jazów, zastawek, zbiorników wodnych, stopni wodnych itp.;
 • budowa lub remont systemów nawodnień grawitacyjnych;
 • remont istniejących urządzeń melioracji wodnych w celu dostosowania ich do nawodnień grawitacyjnych;
 • budowa lub remont urządzeń doprowadzających i odprowadzających wodę w ramach systemów urządzeń melioracji wodnych;
 • projekty służące poprawie warunków korzystania z wód dla potrzeb rolnictwa;
 • projekty z zakresu poprawy ochrony przeciwpowodziowej użytków rolnych.

Beneficjenci mogą uzyskać pomoc finansową na inwestycje w zakresie:

 • opracowania dokumentacji technicznej projektów;
 • kosztów robót budowlano-montażowych z zakresu melioracji wodnych, w tym dotyczących retencji wodnej, w szczególności budowy i modernizacji sztucznych zbiorników wodnych, budowli piętrzących oraz urządzeń do nawodnień grawitacyjnych
  i ciśnieniowych;
 • kosztów wykupu gruntu pod inwestycje (koszty te nie mogą stanowić więcej niż 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu).

Polska posiada stosunkowo niewielkie zasoby wody. W perspektywie zmian klimatu, możliwe jest częstsze występowanie okresowych deficytów wody. Z kolei mała liczba i pojemność zbiorników retencyjnych powoduje, że zatrzymują one tylko 6% rocznego odpływu. Zarówno z punktu widzenia gospodarki, jak i środowiska, zasadne jest wsparcie projektów w zakresie retencjonowania wód (w tym retencji glebowej i zapobieganie odwadnianiu, renaturyzacji torfowisk i cieków), realizowanych w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem
i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”, na które skierowano dodatkowe środki EFRROW
w wysokości 33 778 000 euro. Maksymalny poziom pomocy ze środków unijnych – 90% kosztów kwalifikowanych – dot. tzw. nowych wyzwań. Budowa urządzeń umożliwiających retencjonowanie wód, w szczególności retencję glebową i zapobieganie odwadnianiu, a także renaturyzacja torfowisk i cieków w sposób odtwarzający ich zdolność retencyjną ma istotne znaczenie środowiskowe i gospodarcze, przyczynia się do poprawy zdolności magazynowania wody, a operacje z tego zakresu realizują cele wymienione w art. 16 a rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, sformułowane zgodnie z ustaleniami dokonanymi podczas przeglądu WPR (Health Check).

Termin i miejsce składania wniosku o przyznanie pomocy

Termin oraz miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy dla każdego
z województw wyznacza właściwy organ samorządu województwa. Ponadto, informacje te podawane są do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego / wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej i co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu wojewódzkim. Ustalenie terminu składania wniosków nie może być wyznaczone wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o terminie i miejscu składania wniosków. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy nie może być krótszy niż 14 dni i dłuższy niż 60 dni. Wniosek o przyznanie pomocy składa się bezpośrednio w miejscu określonym przez właściwy organ samorządu województwa.

Termin i miejsce składania wniosku o płatność

Pomoc wypłaca się na wniosek o płatność. Pierwszy wniosek o płatność składa się w terminie 24 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Właściwy organ samorządu województwa na prośbę beneficjenta, w przypadku gdy beneficjent uprawdopodobni, że złożenie pierwszego wniosku o płatność w terminie, z powodu działania siły wyższej, jest niemożliwe, może wydłużyć termin o czas niezbędny do dokonania tej czynności oraz określić nowy termin. Informację o miejscu składania wniosków o płatność właściwy organ samorządu województwa podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej odpowiedniego urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki organizacyjnej. Wniosek
o płatność składa się bezpośrednio w miejscu wskazanym przez właściwy organ samorządu województwa.

Podział środków

Podział środków między województwa został dokonany Uchwałą Nr 9 Komitetu Monitorującego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 26 października 2007 r. - w sprawie przyjęcia kryteriów
i zasad podziału środków publicznych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013 pomiędzy województwa w ramach działania: „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem
i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” schemat II „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”.
tabela 1)

Limit środków finansowych przeznaczonych na ww. działanie został przyznany poszczególnym województwom bez podziału na lata zgodnie
z rozporządzeniem ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 48, poz. 388, z późn. zm.), co oznacza, iż fundusze niewykorzystane w 2009 r. przechodzą na rok kolejny.
Dzięki temu zmniejsza się zagrożenie niewykorzystania przyznanych już środków.


1) Źródło: rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 48, poz. 388, z późn. zm.)

* (w tabeli) Przelicznik z euro na PLN z dnia 29 stycznia 2009 r., zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 48, poz. 388, z późn. zm.)

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009