Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Zwiększenie efektywności doradztwa we wspieraniu innowacyjności w rolnictwie

Relacja z konferencji „Zwiększenie efektywności doradztwa we wspieraniu innowacji w rolnictwie”

W dniach 23 i 24.10.2017 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie odbyła się konferencja nt. „Zwiększenie efektywności doradztwa we wspieraniu innowacji w rolnictwie”.

Uczestniczyli w niej doradcy i dyrektorzy Ośrodków Doradztwa Rolniczego, przedstawiciele instytutów badawczych resortu rolnictwa, uczelni rolniczych, przedstawiciele prywatnych podmiotów doradczych oraz Centrum Doradztwa Rolniczego.

W trakcie konferencji przedstawiono wyniki badania opinii kierowników Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego, prywatnych akredytowanych podmiotów doradczych, przedstawicieli nauki i rolników na temat czynników mających wpływ na wdrażanie innowacji w gospodarstwach rolnych. Drugi dzień konferencji przeznaczony był w większości na dyskusję, uwagi i propozycje skupione wokół następujących zagadnień:

 • czynniki wyróżniające innowatorów w rolnictwie i na obszarach wiejskich,
 • rola doradców we wdrażaniu innowacji w rolnictwie,
 • jak usprawnić wspieranie procesów innowacyjnych w doradztwie w relacji do nauki i firm komercyjnych zaopatrujących rolników w nowoczesne środki produkcji.

Dyskusja skupiała się wokół efektywniejszego zaangażowania rolników - innowatorów w upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań, efektywniejszego wykorzystanie potencjału nauki i doradztwa w upowszechnianiu innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, organizowania współdziałania różnych podmiotów – interesariuszy działań innowacyjnych w rolnictwie.

Do pobrania:

Raport końcowy

 • Opinia dotycząca raportu wykonanego w ramach operacji  sporządzona przez prof. Sławomira Zawiszę - pobierz
 • Opinia dotycząca raportu wykonanego w ramach operacji  sporządzona przez dr hab. inż. Józefa Kanię - pobierz
 • Opinia dotycząca raportu wykonanego w ramach operacji  sporządzona przez dr Witolda Bogutę - pobierz

News z 30.10.2017 - zobacz


News z 10.10.2017 - zobacz


Opis operacji

Problemem rozpoznanym  w dokumentach strategicznych Polski i UE jest wspieranie i promowanie działań innowacyjnych.  Wykraczają one poza standardowe działania modernizacyjne jakie dominowały w polityce  w stosunku do rolnictwa i obszarów wiejskich w poprzednich okresach programowania. Stanowi to wyzwanie dla całego sektora doradztwa dla wsi i obszarów wiejskich obejmującego całe spectrum obszarów wsparcia (od doradztwa związanego z WPR przez sferę  działań agro-środowiskowych aż do doradztwa technologicznego).

Szeroko rozumiane doradztwo dla  rolników i mieszkańców obszarów wiejskich (w zakresie informacyjnym, edukacyjnym, upowszechnieniowym i doradczym) prowadzi obecnie wiele instytucji i firm (państwowe jednostki doradztwa rolniczego, akredytowane podmioty prywatne, izby rolnicze, uniwersytety rolnicze, instytuty naukowe, ARiMR, ARR, firmy sprzedające środki do produkcji rolnej, prywatni doradcy). Zakres, forma i jakość usług doradczych świadczonych przez poszczególne podmioty jest różna.

Rozproszenie działań podmiotów doradczych, powielanie niektórych form ich działalności duża ilość działań informacyjnych, nieskoordynowane działania upowszechnieniowe, ograniczone możliwości finansowe szczególnie ośrodków doradztwa rolniczego, formy pracy doradczej wynikające bardziej z możliwości aniżeli oczekiwań rolników powodują ograniczenie skuteczności działań doradztwa rolniczego.

Stąd z punktu widzenia kluczowych decydentów w sferze rolnictwa i obszarów wiejskich  ważne jest, przeprowadzenie pogłębionej analizy aktualnego stanu całego doradztwa działającego w na obszarach wiejskich.  Warto w tym kontekście odnieść się do trendów myśleniu UE idącym coraz bardziej w stronę wzmacniania wspierania innowacyjności., również w następnym okresie programowania.

Dlatego też celem projektu jest przeprowadzenie badań obejmujących wszystkich najistotniejszych interesariuszy procesu doradztwa głównie z punktu widzenia poprawy potencjału całego sektora polskiego doradztwa, niezależnie od formy działania i typu własności (zarówno publiczne, jaki i prywatne doradztwo) w zakresie transferu wiedzy i innowacyjnych rozwiązań. Celem długoterminowym jest identyfikacja barier, a następnie usuwania (tam gdzie to będzie możliwe) czy też ich łagodzenia (przez proponowanie rozwiązań prawno-instytucjonalne). Głównym zadaniem docelowym naszych badań jest poprawa synergii  między wszystkimi aktorami biorącymi w procesie doradztwa dotyczącego wspierania innowacyjnych rozwiązań, co zwiększy efektywność tych mechanizmów wsparcia, a poprzez to przyczyni się do lepszej efektywności wydatkowania środków publicznych w tym zakresie.

Wymiernym rezultatem operacji będzie Raport diagnostyczny dostępny w domenie publicznie na stronie Wnioskodawcy oraz aktywna promocja Rekomendacji Raportu przez Wnioskodawcę adresowana do wszystkich grup interesariuszy procesu doradztwa w Polsce.

Planowane jest przeprowadzenie ankietowego badania opinii  oraz serii zogniskowanych wywiadów grupowych (fokusów) i wywiadów pogłębionych (IDI)   następujących grup interesariuszy procesu doradztwa, :ze szczególną uwagą na faktycznie zachodzące procesy transferu wiedzy i rozwiązań innowacyjnych:

 • przedstawicieli odbiorców usług doradczych (rolników i mieszkańców obszarów wiejskich),
 • na poziomie wszystkich 313 Powiatowych Zespołów Doradztwa w Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego,
 • na poziomie kadry kierowniczej wszystkich 16 Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego
 • w wojewódzkich izbach rolniczych,
 • akredytowanych prywatnych podmiotach doradczych,
 • instytutach branżowych resortu rolnictwa,
 • największych firmach zaopatrujących rolników w środki do produkcji rolniczej, które posiadają równocześnie doradców lub doradztwo to świadczą sprzedawcy środków: firmy nawozowe, paszowe, nasienne, firmy sprzedające środki ochrony roślin, wyposażenie budynków inwentarskich itp.

Badania ankietowe prowadzone będą głównie poprzez internet w trybie on-line.

Raport diagnostyczny obejmować będzie następujące kwestie:

 • Opis aktualnego stanu doradztwa dla rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, ze szczególną koncentracją a na kwestiach transferu wiedzy i rozwiązań innowacyjnych ,
 • Określnie kluczowych czynników determinujących procesy zmian w doradztwie od roku 2002 (przygotowania i faktyczne wdrażanie programu SAPARD w Polsce jako pierwszej fazy zaangażowania doradztwa w realizację polityk UE w Polsce),
 • Określenie głównych trendów zmian w doradztwie  i czynników na nie   wpływających w perspektywie najbliższych  3-5 lat,
 • Przedstawienie rekomendacji dotyczących sfery regulacyjnej i zarządczo-instytucjonalnej dotyczących głównych interesariuszy decydujących o kształcie sektora doradztwa w Polsce.

Raport i wnioski z niego wynikające zostaną zaprezentowane na końcowej konferencji z udziałem zaproszonych  przedstawicieli wszystkich kluczowych interesariuszy procesu doradztwa w Polsce.

Ponadto Rekomendacje Raportu będą stanowić podstawę do stałego monitorowania procesu zmian w doradztwie prowadzone przez CDR jako jednostkę, której zadaniem jest analiza stanu doradztwa w Polsce oraz przedstawianie wniosków/sugestii/ rekomendacji MRiRW,  ARiMR i innym kluczowym decydentom w sektorze rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. 

Ponadto wyniki Raportu w formie publikacji oraz elektronicznej udostępnione zostaną w domenie publicznej jako podstawy do dalszych dyskusji oraz ewentualnych prac nad rozwiązaniami zarządczo-instytucjonalnych.


 

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009