Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Rola zasobów lokalnych w rozwoju wsi - dwie publikacje naukowe

Pobierz publikacje:

Tom 45

Tom 46

Operacja wychodzi naprzeciw dyskusji na forum europejskim na temat endogenicznego wykorzystania zasobów do smart specialization wsi. „Strategia inteligentnej specjalizacji”, która zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oznacza krajowe lub regionalne strategie innowacyjne ustanawiające priorytety w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej poprzez rozwijanie i łączenie swoich mocnych stron w zakresie badań naukowych i innowacji z potrzebami biznesowymi, w kolejnym okresie programowania unijnego może zostać przeniesiona także na niższe szczeble lokalnego planowania strategicznego, w tym na obszary wiejskie.  Istotnego znaczenia w budowaniu nowych produktów lokalnych i regionalnych, które stanowią nowy element w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej, nabiera endogeniczny potencjał. W działaniach praktycznych chodzi więc przede wszystkim o mądry wybór tych zasobów specyficznych (tzw. smart specialization), które stwarzają najlepsze możliwości dla rozwoju obszarów wiejskich i koncentrowanie działań w ich obrębie. Planowana do realizacji operacja przyczyni się do:

 • uporządkowania wiedzy z tego zakresu,
 • wyznaczenia teoretycznych podstaw klasyfikacji, identyfikacji i oceny zasobów lokalnych na wsi,
 • wskazania możliwości ich wykorzystania społeczno-gospodarczego,
 • określenia roli w polityce rozwoju obszarów wiejskich oraz prezentacji przykładów skutecznego wykorzystania zasobów lokalnych w rozwoju wsi (dobre praktyki).

Artykuły zamieszczone w publikacji będą zawierały zarówno próby uporządkowania i klasyfikacji zasobów lokalnych, jak również ich empirycznej identyfikacji, a przede wszystkim wskazania przykładów utylitarnego wykorzystania. Identyfikacja zasobów wraz ze wskazaniem ich możliwości wykorzystania jako przewag konkurencyjnych w rozwoju lokalnym stanowić może niewątpliwy efekt poznawczy i aplikacyjny w zakresie planowania strategicznego rozwoju obszarów wiejskich w różnych wymiarach przestrzennych.

Odbiorcami operacji będą badacze, planiści regionalni, przedstawiciele administracji publicznej i samorządowej, studenci, reprezentanci mass mediów i inne osoby zainteresowane tematem. Poprzez zamieszczenie publikacji na platformach otwartego dostępu operacja zapewni transfer wiedzy o metodach identyfikacji smart specialization w oparciu o endogeniczne zasoby.

Publikacja będzie zawierała w formie artykułów teksty przygotowane przez specjalistów z zakresu rozwoju lokalnego pochodzących z rożnych ośrodków naukowych w kraju i prezentujących przykłady identyfikacji zasobów lokalnych w rożnych regionach Polski. Poniżej przedstawiono przykładowe tytuły artykułów:

 • Analiza i waloryzacja krajobrazu gminy wiejskiej Ostróda
 • Krajobraz wsi Ługwałd i jego współczesne transformacje
 • Lokalni liderzy w funkcjonowaniu grup producenckich w powiecie krotoszyńskim
 • Endogeniczny potencjał kreacji prośrodowiskowych funkcji obszarów wiejskich
 • Zasoby lokalne obszarów wiejskich w strefach podmiejskich – endogeniczny czynnik rozwoju czy efekt wpływu miasta centralnego na jego obszar funkcjonalny
 • Zasoby lokalne a absorpcja środków UE na przykładzie programu "odnowa wsi" - zastosowanie modelu neoendogenicznego w ujęciu teoretycznym i empirycznym
 • Możliwości i bariery wykorzystania endogenicznych zasobów na obszarach wiejskich na przykładzie lokalnych grup działania w woj. małopolskim
 • Rola lidera lokalnego w generowaniu kapitału społecznego – studium przypadku z gminy Jeżewo
 • Fundusze Unii Europejskiej jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim – próba zbilansowania środków wydatkowanych w latach 2007-2013
 • Identyfikacja i waloryzacja zasobów ruralistycznych w kontekście programowania odnowy wsi w Polsce
 • Znaczenie lokalnych zasobów przyrodniczych i kulturowych w zagospodarowaniu turystycznym przestrzeni wiejskiej Kotliny Kolskiej
 • Wpływ zasobów lokalnych na rozwój obszarów wiejskich na przykładzie wsi Ruś
 • Wykorzystanie zasobów lokalnych do realizacji projektów w ramach programu LEADER 2007-2013 w województwie wielkopolskim.
 • Tożsamość terytorialna jako zasób lokalny w powiatowych dokumentach strategicznych województw podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego
 • Potencjał demograficzny a poziom przedsiębiorczości  na obszarach wiejskich Polski
 • Uzurpacja prestiżu na przykładzie Magdalenki
 • Potencjał społeczności lokalnych w rozwoju turystki wodnej Żuławek
 • Zasoby informacyjne gmin wiejskich województwa łódzkiego
 • Zasoby przyrodnicze w gminie Jastrowie i ich wykorzystanie
 • Lokalne potencjały rozwoju w dokumentach strategicznych na przykładzie wybranych gmin wiejskich województwa śląskiego
 • Rola zasobów krajobrazu kulturowego w procesie odnowy wsi i rozwoju obszarów wiejskich
 • Kapitał społeczny i ludzki jako niematerialny zasób rozwoju lokalnego w świetle badań ankietowych mieszkańców wsi województwa pomorskiego
 • Gospodarstwa sadownicze jako zasób lokalny rozwoju wsi w powiecie grójeckim
 • Zasoby lokalne na obszarach wiejskich Polski wschodniej w kontekście rozwoju turystyki
 • Wykorzystanie zasobów krajobrazowych w polityce przestrzennej gmin na obszarze aglomeracji poznańskiej – między strategią a praktyką
 • Zasoby obszarów wiejskich w lokalnym rozwoju gospodarki niskowęglowej
 • Wiedza jako zasób lokalny w środowisku społecznym wsi. Przypadek rodzin rolniczych. 
 • Zasoby lokalne w planowaniu przestrzennym centrum wsi – studium przypadku Rokietnicy
 • Wykorzystanie zasobów lokalnych w rozwoju turystyki na przykładzie regionu Gór Świętokrzyskich
 • Kreacja kapitału społecznego lokalnych grup działania z historycznie zróżnicowanych regionów polski a bricolage w wykorzystaniu zasobów społecznych wsi
 • Wpływ współpracy międzynarodowej na lokalny rozwój obszarów wiejskich w strefie przygranicznej Polski z Niemcami
 • Koprodukcja usług publicznych na obszarach wiejskich
 • Wpływ zasobów lokalnych na kształtowanie się funkcji wsi


„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009