Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Gospodarstwa opiekuńcze – rozwijanie usług społecznych na obszarach wiejskich

Projekt „Gospodarstwa opiekuńcze – rozwijanie usług społecznych na obszarach wiejskich” realizowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie wchodzi w decydują fazę. W dniach od 4 września do 11 października 2017 zorganizowano 16 seminariów wojewódzkich, w czasie których interesariusze procesu tworzenia gospodarstw opiekuńczych mieli okazję zapoznać się z koncepcją ich rozwoju w Polsce. Głównym celem seminariów była wymiana wiedzy. Równie istotna, co prezentacja wspomnianej koncepcji była otwarta dyskusja pozwalająca na skorzystanie z doświadczenia osób, które na co dzień zajmują się kwestią zapewnienia opieki na poziomie lokalnym i regionalnym. Dzięki temu możliwe będzie dopracowanie koncepcji gospodarstw przygotowanej przez CDR O/Kraków. Seminaria wojewódzkie pozwoliły także na pozyskanie nowych partnerów i rozbudowę sieci współpracy na rzecz tworzenia gospodarstw opiekuńczych w Polsce.

Seminaria odbywały się 16 miastach będących siedzibami Urzędów Marszałkowskich. Wzięli w nich udział interesariusze procesu tworzenia gospodarstw opiekuńczych, w tym w szczególności przedstawiciele: władz regionalnych (marszałkowie województw, reprezentanci Zarządów Województw), władz lokalnych (wójtowie, radni, pracownicy urzędów gmin), pomocy społecznej (pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej, Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej), Urzędów Marszałkowskich, Urzędów Wojewódzkich, Lokalnych Grup Działania, doradcy rolniczy oraz doradcy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich (SIR). Łącznie na spotkaniach w ramach projektu „Gospodarstwa opiekuńcze – rozwijanie usług społecznych na obszarach wiejskich” mieliśmy okazję gościć ponad 500 osób.

Gospodarstwa opiekuńcze są innowacyjnym rozwiązaniem polegającym na połączeniu rolnictwa wielofunkcyjnego ze świadczeniem usług społecznych na poziomie lokalnym. Jego implementacja w Polsce jest dużym wyzwaniem, które wiąże się z koniecznością poszukiwania odpowiednich form prawnych i organizacyjnych dla gospodarstw opiekuńczych, potrzebą określenia źródeł ich finansowania oraz sposobu działania. W związku z tym dyskusja na większości spotkań była bardzo burzliwa, ale zarazem niezwykle konstruktywna. Dzięki seminariom zidentyfikowano bariery dla tworzenia gospodarstw opiekuńczych w każdym regionie oraz zaproponowano sposoby ich przezwyciężania.

Informacje i wiedza zebrane w czasie seminariów wojewódzkich zostaną wykorzystane w dalszych działaniach CDR O/Kraków. Przygotowany zostanie raport z badań ankietowych, które zostały przeprowadzone wśród uczestników seminariów. Analiza danych pozwoli na ocenę potencjału samorządów do współpracy z władzami centralnymi, organizacjami pozarządowymi, doradztwem rolniczym oraz oczywiście z samymi rolnikami na rzecz rozwoju usług społecznych w gospodarstwach rolnych. Efekty wymiany wiedzy podsumowane zostaną także w drugiej publikacji dotyczącej możliwości tworzenia gospodarstw opiekuńczych w ramach podmiotów ekonomii społecznej. Ta forma prawna wydaje się szczególnie interesująca ze względu na możliwość współpracy pomiędzy samorządami, rolnikami i organizacjami pozarządowymi na rzecz świadczenia usług społecznych. Za duży sukces projektu należy uznać pozyskanie nowych partnerów, z którymi Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie będzie współpracować na rzecz powstawania gospodarstw opiekuńczych.

Dokumenty do pobrania:

Konrad Stępnik - Możliwości finansowania działalności gospodarstw opiekuńczych  - pobierz

Konrad Stępnik - Koncepcja gospodarstw opiekuńczych w Polsce - pobierz

Józefina Król - Idea rolnictwa społecznego i dobre praktyki w zakresie gospodarstw opiekuńczych - pobierz

   

News z 18.10.2017 - zobacz


News z 15.09.2017 - zobacz


News z 21.08.2017 - zobacz


News z 10.08.2017 - zobacz


Gospodarstwa opiekuńcze to koncepcja nowa, ale z powodzeniem realizowana już w wielu krajach europejskich i coraz częściej Polsce. Doświadczenie innych krajów oraz opracowania polskich ekspertów wskazują, że rozwijanie usług społecznych na obszarach wiejskich może być skutecznym sposobem na przezwyciężenie wielu negatywnych zjawisk społeczno – ekonomicznych m.in. takich jak:

 • Starzenie się społeczeństwa,
 • Niewystarczająca liczba placówek opiekuńczych dla osób starszych,
 • Wysokie koszty zapewnienia opieki osobom starszym i osób niesamodzielnym,
 • Dezaktywizacja zawodowa opiekunów osób starszych i osób niesamodzielnych,
 • Osamotnienie osób starszych, związane m.in. z emigracją najbliższych członków rodziny,
 • Wyludnianie się obszarów wiejskich,
 • Konieczność dywersyfikacji dochodów, szczególnie w małych gospodarstwach rolnych,
 • Niewykorzystane zasoby siły roboczej w gospodarstwach rolnych,

Celem operacji „Gospodarstwa opiekuńcze – rozwijanie usług społecznych na obszarach wiejskich”, realizowanej w ramach Planu działania KSOW na lata 2014-2020, jest wymiana wiedzy oraz nawiązanie współpracy pomiędzy aktorami istotnymi z punktu widzenia rozwoju gospodarstw opiekuńczych, dzięki której możliwy będzie ich rozwój w Polsce. Koncepcja rozwoju gospodarstw opiekuńczych w Polsce zakłada ścisłą współpracę pomiędzy rolnikami, doradcami rolniczymi, organizacjami pozarządowymi, administracją państwową oraz jednostkami samorządu terytorialnego. Stworzenie sieci usług społecznych, których istotną częścią będą gospodarstwa opiekuńcze będzie niemożliwe bez współpracy z Samorządami także ze względu na dostępne źródła ich finansowania. Kluczowe jest zatem dotarcie z wypracowaną koncepcją rozwoju gospodarstw opiekuńczych oraz z wiedzą o możliwościach jej wdrażania do wszystkich aktorów procesu.

W ramach projektu zorganizowane zostanie:

 1. 16 seminariów wojewódzkich, w których weźmie udział 480 przedstawicieli podmiotów będących istotnymi aktorami w procesie rozwoju gospodarstw opiekuńczych, m.in. przedstawiciele instytucji samorządowych, administracji państwowej oraz doradztwa rolniczego,
 2. Badanie społeczne pozwalające pozyskać wiedzę od istotnych aktorów w procesie rozwoju gospodarstw opiekuńczych w Polsce,
 3. Opracowanie publikacji prezentującej efekty wymiany wiedzy pomiędzy aktorami istotnymi z punktu widzenia rozwoju gospodarstw opiekuńczych w Polsce,
 4. Promocja efektów realizacji projektu poprzez rozpowszechnianie opracowanej publikacji.

Szkolenia realizowane są terenie całej Polski od 4 września do 11 października 2017 roku. Do udziału w szkoleniu organizatorzy zapraszają: przedstawicieli władz państwowych i administracji państwowej, władz samorządowych, rolników, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy obszarów wiejskich i inne osoby zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich.

Za realizację operacji odpowiada Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie. Projekt „Gospodarstwa opiekuńcze – rozwijanie usług społecznych na obszarach wiejskich” jest kontynuacją już podjętych działań i kolejnym etapem rozwoju w Polsce gospodarstw opiekuńczych.

Szczegółowe informacje nt. terminów seminariów wojewódzkich oraz formularze zgłoszeniowe pojawią się wkrótce na stronie: http://www.cdr.gov.pl/ oraz www.ksow.pl

news/entry/12521-gospodarstwa-opiekuncze-rozwijanie-uslug-s.html


 

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009