Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Szósty Raport Kohezyjny Komisji Europejskiej

23 lipca br. Komisja Europejska opublikowała Szósty raport o spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej, Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego, Wspieranie rozwoju i jakości zarządzania w regionach i miastach UE nazywany w skrócie Szóstym Raportem Kohezyjnym.

Używane w terminologii unijnej pojęcie „kohezja(spójność) społeczno-ekonomiczna” oznacza harmonię i dążenie do zrównoważonego rozwoju danej wspólnoty społeczno-ekonomicznej poprzez likwidację dysproporcji rozwojowych. Realizacji tych celów w UE służyć ma Polityka Spójności, która odgrywa znaczną rolę w rozwoju infrastruktury państw członkowskich, a jej beneficjentami stają się również mieszkańcy obszarów wiejskich. Oceniając alokację skierowaną do Polski w perspektywie lat 2014-2020 podkreśla się konieczność przeniesienia pewnych ciężarów z II filara Wspólnej Polityki Rolnej na powiększenie strumienia środków płynących z polityki regionalnej/polityki spójności na wsparcie gmin wiejskich.

Komisja Europejska na mocy art. 130 b Traktatu z Maastricht1 jest zobowiązana do cotrzyletniego przygotowywania tzw. Raportów Kohezyjnych w celu stałej ewaluacji postępów w zwiększaniu spójności gospodarczej i społecznej oraz realizacji priorytetów UE. Obecny, szósty już raport został jednak opublikowany z rocznym opóźnieniem czego powodem była chęć zobrazowania w nim efektywności Funduszy Spójnościowych w warunkach kryzysu gospodarczego i związana z tym niska dostępność danych. Opóźnienie publikacji niestety wpłynęło na niemożliwość uwzględnienia wniosków z niej płynących w programowaniu funduszy na lata 2014-2020.

W raporcie znalazły się odwołania do sektora rolniczego m. in.  dotyczące jego sytuacji ekonomicznej jak i wpływu na środowisko i poziom emisji gazów cieplarnianych, a także wrażliwości na dostępność zasobów wodnych. 

Należy zaznaczyć, iż w raporcie zwrócono uwagę na sytuację w państwach członkowskich środkowej i wschodniej UE. Raport wskazuje na konieczność równoczesnej dbałości o sektor przemysłu i dalszą modernizacją rolnictwa tych państw. Podkreśla się społeczne znaczenie utrzymywania zatrudnienia w rolnictwie oraz problemy z reorientacją zawodową mieszkańców wsi przy jednoczesnej analizie udziału sektora rolnego w tworzeniu wartości dodanej brutto i tendencji zmian w wydajności pracy. Autorzy zwracają także uwagę na różnice pomiędzy państwami „starej UE” oraz nowymi państwami członkowskimi w odniesieniu do poziomu zatrudnienia w rolnictwie, wydajności pracy czy udziału sektora rolnego w wytwarzaniu wartości dodanej brutto. Analizy te odniesiono również do kwestii kryzysu gospodarczego. Z poczynionych obserwacji wynika, iż kryzys miał różny wpływ na obszarach wiejskich w krajach UE-15 i UE-13. W krajach UE-15 spadek PKB na mieszkańca obszarów wiejskich był mniej wyraźny niż w regionach miejskich, podczas gdy w krajach UE-13 odnotowano raczej niewielki wzrost wartości PKB na mieszkańca, który postępował szybciej w obszarach miejskich.

Zachęcamy Czytelników do zapoznania się z całą treścią raportu dostępnego na stronach:

ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion6/index_en.cfm

1www.wos.net.pl/materialy/traktat_z_maastricht.pdf

Znajomość Szóstego Raportu Kohezyjnego pozwoli na pełniejsze zobrazowanie sytuacji społecznej, terytorialnej i ekonomicznej UE (w tym dysproporcji w sytuacji obszarów wiejskich i miejskich), i może przyczynić się do zabrania Państwa głosu w trwających do 26 września 2014 konsultacjach społecznych nad unijnym programem rozwoju miast, do udziału w których serdecznie zapraszamy.

Poniżej link do w/w konsultacji społecznych:

ec.europa.eu/news/regions/140730_pl.htm

 

Opracowanie: Katarzyna Bańkowska SAEPR/FAPA

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009