Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Dyskusje dotyczące uproszczenia Wspólnej Polityki Rolnej

Wspólna Polityk Rolna (WPR) w swojej koncepcji stanowi inicjatywę Wspólnoty w kierunku rozwiązania szerokiego spektrum problemów społeczności UE. WPR wychodzi naprzeciw oczekiwaniom zarówno ludności związanej z rolnictwem jak i ludności nie związanej z tym sektorem (zamieszkującej wsie i miasta). Z jednej strony polityka ta stanowi zabezpieczenie dla kontynuacji produkcji żywności w Europie i jest gwarancją wysokiej jej jakości, z drugiej stanowi filar rozwoju ekonomicznego i społecznego mieszkańców wsi, a także ma decydujący wpływ na ochronę środowiska i krajobrazu. Ważnym elementem WPR pozostają działania zmierzające do jej uproszczenia, tak aby obywatele mieli dostęp do prawodawstwa Wspólnoty, które byłoby jasne i przejrzyste. Uproszczenie WPR to część ogólnej unijnej strategii ulepszania legislacji. UE chce uprościć i zredukować przepisy unijne, gdzie tylko jest to możliwe. Chce tym samym zmniejszyć biurokrację i obciążenia regulacyjne dla przedsiębiorstw i obywateli.

Pierwszy plan uproszczenia WPR opublikowano w 2006 r. i od tej pory trwa jego realizacja. Wcześniejsze prace związane z uproszczeniem WPR skupiały się przede wszystkim nad ograniczeniem liczby obowiązujących aktów prawnych w dziedzinie rolnictwa oraz nad udoskonaleniem tekstów prawnych, zwłaszcza tych, które były kilkakrotnie zmieniane. Ponadto uzgodniono szereg zmian (reform) we WPR, ostatnie w 2013 r., które mają zagwarantować, że wspólna polityka rolna uwzględni wyzwania, przed którymi stoi sektor rolniczy. Także nowy komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Phil Hogan uznał uproszczenie WPR za jeden z priorytetów UE na rok 2015. W bieżących pracach na forum unijnym, Komisja Europejska (KE) zamierza się skoncentrować na tych dziedzinach, w których można ulepszyć stosowanie WPR.

Efekty pierwszych prac były widoczne już pod koniec 2014 r. kiedy to KE rozpoczęła dyskusje o uproszczeniu WPR i przedstawiła główne punkty swojego planu. Następnie w połowie marca 2015 r. na posiedzeniu Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa miała miejsce debata orientacyjna na temat uproszczenia WPR, podczas której Ministrowie omówili uzgodnioną pod koniec 2013 r. reformę WPR i wskazali priorytetowe dziedziny uproszczenia, głównie w zakresie „zazieleniania” oraz działań kontrolnych.

Podczas ostatniego posiedzenia Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w dniu 11 maja 2015 r., Ministrowie przyjęli projekt konkluzji w sprawie uproszczenia WPR. Konkluzje wskazują przede wszystkim na potrzebę zmniejszenia obciążeń administracyjnych i związanych z nimi kosztów ponoszonych przez rolników i innych beneficjentów, organizacji producentów oraz administracji krajowych. W przyjętym dokumencie wskazano te elementy WPR, które wymagają najpilniejszej uwagi i podjęcia działań w celu uproszczenia:

  • w zakresie zazielenienia - uproszczenia poprzez umożliwienie państwom członkowskim stosowania elastyczniejszego podejścia do wdrażania tego mechanizmu; unikanie wielokrotnych kontroli wymogów w zakresie zazieleniania oraz innych programów i środków wsparcia. Proporcjonalne zmniejszanie płatności i kary administracyjne w przypadkach nieprzestrzegania obowiązku zazieleniania, zwłaszcza w przypadku mniejszych naruszeń;
  • odnośnie wspólnej organizacji rynków m.in. unikanie zbędnych wymogów w zakresie sprawozdawczości; uproszczenie norm handlowych oraz wymogów dotyczących programów operacyjnych i organizacji producentów w sektorze owoców i warzyw w celu uniknięcia zbędnych obciążeń (przegląd przepisów dotyczących ram środowiskowych, uproszczenie sprawozdań rocznych, monitorowanie i ocena programów operacyjnych, strategii krajowych);
  • odnośnie rozwoju obszarów wiejskich m.in. uproszczenie opracowywania i zatwierdzania programów rozwoju obszarów wiejskich oraz zmniejszenie obciążeń związanych z ich monitorowaniem i oceną;
  • odnośnie przepisów horyzontalnych - zastosowanie bardziej proporcjonalnych i opartych na ryzyku podejść do kontroli, przy czym intensywność kontroli powinna uwzględniać poziom ryzyka i kwoty, których dotyczy.

Pod koniec 2015 r. KE ma zaprezentować Radzie szczegółowy plan upraszczania i sposób realizacji konkluzji Rady. Natomiast w 2016 r. w oparciu o informacje zebrane i przedstawione przez KE, planowane będzie przeprowadzenie oceny postępów w zakresie upraszczania WPR.

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009