Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Propozycje legislacyjne KE

Ochrona bioróżnorodności wymaga większych wysiłków

Komisja Europejska 2 października 2015 r. opublikowała średniookresowy przegląd Strategii ochrony bioróżnorodności. Celem unijnej strategii ochrony bioróżnorodności w perspektywie roku 2020 jest powstrzymanie utraty bioróżnorodności i przywrócenie w możliwie największym stopniu zdegradowanych ekosystemów w Europie.

Czytaj dalej...


Emisje zanieczyszczeń powietrza a rolnictwo

W czerwcu 2015 zakończyły się ogłoszone przez Komisję Europejską  konsultacje społeczne  dotyczące elementów zaostrzanego pakietu energetyczno-klimatycznego. Zakończenie konsultacji zbiegło się z posiedzeniem działającej przy Radzie Europejskiej Rady ds. Środowiska. Podczas posiedzenia dyskutowany był projekt dyrektywy o redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczenia atmosferycznego.

Czytaj dalej...


Gospodarka cyrkulacyjna – nowe propozycje Komisji Europejskiej

W okresie 28.05 -20.08. 2015 r. Komisja Europejska będzie zbierać poglądy na temat gospodarki o obiegu zamkniętym (gospodarki cyrkulacyjnej). Zebrane poprzez formularz dostępny on-line http://ec.europa.eu/environment/consultations/closing_the_loop_en.htm w założeniu mają posłużyć opracowaniu nowego strategicznego planu działania UE.

Czytaj dalej...


Więcej żywności lokalnej w szkołach

Komisja Rolnictwa Parlamentu Europejskiego 14 kwietnia 2015 r. debatowała nad nową propozycją programu dostarczania do szkół owoców, warzyw i mleka. Według opinii członków Komisji istnieje konieczność zwiększenia promocji zdrowego żywienia i konsumpcji lokalnej żywności wśród dzieci.

czytaj dalej... 


Komisja Europejska ogłasza konsultacje społeczne dotyczące emisji gazów cieplarnianych emitowanych przez rolnictwo

Od 26 marca do 18 czerwca 2015 roku będą trwały konsultacje społeczne dotyczące roli rolnictwa, leśnictwa i innych form użytkowania gruntów w  realizacji przyjętych w październiku 2014 r. zaostrzonych ram unijnej  polityki klimatyczno-energetycznego do 2030.

czytaj dalej ... 


Wybrane doniesienia z posiedzeń  Rady Europejskiej i prac Komisji Europejskiej dotyczących rolnictwa i ram klimatyczno-energetycznych

26 stycznia 2015 podczas posiedzenia Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa prezydencja łotewska przedstawiła program swoich prac w dziedzinie rolnictwa i rybołówstwa. Janis Duclavs stwierdził: „…jednym z priorytetów prezydencji łotewskiej jest uproszczenie wspólnej polityki rolnej. Dopilnujemy, by Rada mogła jasno zakomunikować Komisji, które sprawy wymagają uproszczeń w ramach zreformowanej wspólnej polityki rolnej, jeżeli chodzi o płatności bezpośrednie, rozwój obszarów wiejskich i wspólną organizację rynków”.

Czytaj dalej...


Informacja Komisji Europejskiej nt. stanu prac wdrożeniowych nowego systemu płatności bezpośrednich w państwach członkowskich.

Komisja Europejska (KE) przygotowała notę informacyjną, w której przedstawiła stan prac wdrożeniowych dotyczących nowego systemu płatności bezpośrednich w państwach członkowskich.

Czytaj dalej...


 

Środowiskowy wymiar Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 -2020

Morze Bałtyckie należy do najbardziej zanieczyszczonych akwenów wodnych na świecie, co jest wypadkową wielu czynników. Uzyskanie dobrego stanu środowiska morskiego wymaga podjęcia szeroko zakrojonych i efektywnych działań, mających na celu ograniczenie presji i negatywnych oddziaływań na środowisko Morza Bałtyckiego. Jego skuteczna ochrona jest możliwa tylko przez skoordynowanie wielu działań, ale zwłaszcza realizowanych w ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa (WPRyb).

Czytaj dalej...


Plan „zielonych miejsc pracy” oraz zazielenienie w sektorze MŚP

2 lipca Komisja Europejska przyjęła komunikaty dotyczące “zielonych miejsc pracy” Green Employment Initiative  oraz “Zielonego Planu dla MŚP” Green Action Plan (GAP) for SMEs: Enabling SMEs to turn environmental challenges into business opportunities. Przedstawione Plany zostaną przekazane do przyjęcia Radzie i Parlamentowi Europejskiemu.

czytaj dalej...

 


Ramy polityczne na okres 2020–2030 dotyczące klimatu i energii – postęp prac

Rada Europejska kontynuuje prace nad propozycjami zawartymi w styczniowym Komunikacie Komisji Europejskiej „Ramy polityczne na okres 2020–2030 dotyczące klimatu i energii”.

czytaj dalej...

 


Płatności bezpośrednie w 2014 r. oraz elementy nowego systemu płatności
na lata 2015-2020

W 2014 roku w ramach systemu wsparcia bezpośredniego, stosowane będą następujące rodzaje płatności:

- jednolita płatność obszarowa (JPO)

- płatności uzupełniające, w tym:

  • płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 r. (płatność niezwiązana z produkcją),
  • płatność uzupełniająca dla producentów surowca tytoniowego (płatność niezwiązana do tytoniu),
  • płatność uzupełniająca w zakresie produkcji ziemniaka skrobiowego (płatność niezwiązana do skrobi)

czytaj dalej...

 


Zwiększenie dofinansowania promocji europejskich produktów rolnych

W świetle obowiązujących przepisów Unia Europejska może wspierać finansowanie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na wewnętrznym rynku Wspólnoty oraz w krajach trzecich. Całkowity roczny budżet na działania tego typu obecnie sięga 60 mln euro, zaś zgodnie z niedawno osiągniętym w Parlamencie Europejskim porozumieniem nakłady te mają wzrosnąć do 2020 roku do 200 mln euro. Jest to odpowiedź na embarga nakładane na europejską żywność przez Rosję i inne kraje. Działania promocyjne mają pomóc w znalezieniu stabilnych rynków zbytu oraz przywrócić zaufanie konsumentów do żywności europejskiej.

czytaj dalej...


Postępy prac nad Komunikatem Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Ramy polityczne na okres 2020–2030 dotyczące klimatu i energii”

Zazielenienie polityki unijnej coraz mocniej wkracza we wszystkie sektory jej gospodarki, także rolnictwo i obszary wiejskie odczuwają ten trend. Należy pamiętać, iż wg szacunków OECD i IPCC 75% emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z sektora rolnego powiązane jest z użyciem energii i wszelkie zmiany przepisów w tym zakresie rzutować mogą na wyniki ekonomiczne tego sektora. Propozycja Komisji Europejskiej (KE) zawarta w styczniowym komunikacie spotkała się z licznymi analizami środowisk krajowych jak również stała się tematem wielu dyskusji i ewentualnych obaw.

czytaj dalej...


Sprzedaż bezpośrednia produktów rolnych

6 grudnia 2013 r. zostało opublikowane sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące systemu znakowania produktów rolnych przy sprzedaży bezpośredniej.

czytaj dalej...

&nb


Umowa Partnerstwa - obszary wiejskie beneficjentem działań i środków z polityki spójności

Dnia 8 stycznia 2014 r. Rada Ministrów przyjęła dokument „Umowa Partnerstwa – Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020”, który określa strategię interwencji funduszy europejskich w ramach trzech polityk unijnych: polityki spójności, wspólnej polityki rolnej (WPR) i wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) w Polsce w latach 2014-2020 poprzez instrumenty w postaci krajowych i regionalnych programów operacyjnych.

czytaj dalej...


Polityka rolna i polityka spójności UE po 2013 r. przyjęte przez Parlament Europejski

Parlament europejski na posiedzeniu plenarnym w dniu 20 listopada 2013 r. przyjął założenia dwóch ważnych polityk UE – Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) i Polityki Spójności. W zakresie WPR porozumienie Parlamentu UE zawarte z Radą dotyczy pięciu aktów legislacyjnych, reformujących politykę rolną. WPR po 2013 roku opierać się będzie w większym stopniu na dbałości o środowisko, zapewni sprawiedliwszą dystrybucję funduszy unijnych oraz ma pomóc rolnikom w sprostaniu wyzwaniom stawianym przez rynek.

czytaj dalej...


Nowe perspektywy dla doradztwa rolniczego w okresie programowania WPR na lata 2013 - 2020

Instytucja doradztwa rolniczego, w Polsce mająca prawie czterdziestoletnie tradycje, w związku z ewoluującymi priorytetami i zadaniami Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), wymagać będzie zmian modelowych, organizacyjno-prawnych oraz profesjonalnego przygotowania doradców.

czytaj dalej...


Gospodarka konkurencyjna i mniej emisyjna

W polityce Unii Europejskiej tematyka klimatyczno-energetyczna zaczyna odgrywać coraz większą rolę. Komisja Europejska kontynuuje prace wpisujące się w założenia dokumentu Energy RoadMap 2050, efektem czego są przygotowywane dokumenty „Zielona Księga Ramy polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030” oraz „Gospodarka Niskoemisyjna i Konkurencyjna do roku 2050”.

czytaj dalej...


"Ekologizacja" Wspólnej polityki Rolnej po 2013 r.

W dniu 13 marca 2013 r. odbyła się sesja Parlamentu Europejskiego (PE), na której posłowie przegłosowali poprawki do przedłożonej przez Komisję Europejską (KE) propozycji reformy Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Wypracowanie stanowiska, staje się punktem startowym negocjacji z państwami członkowskimi, które rozpoczną się na początku kwietnia br. W tym samym czasie PE, KE i państwa członkowskie prowadzą uzgodnienia w sprawie wieloletniego budżetu UE na lata 2014-2020, który sfinansuje m.in. WPR.

czytaj dalej...


Stanowisko Parlamentu Europejskiego w sprawie reformy Wspólnej Polityki Rolnej
2013-01-29

W dniach 23 i 24 stycznia 2013 r. Komisja Rolnictwa Parlamentu Europejskiego zajmowała się problematyką reformy Wspólnej Polityki Rolnej UE. W przeprowadzonych w tych dniach posiedzeniach poddano pod głosowanie poszczególne części reformy WPR:

  1. dopłaty bezpośrednie,
  2. rozwój obszarów wiejskich,
  3. wspólną organizację rynków produktów rolnych,
  4. finansowanie, zarządzanie i monitorowanie Wspólnej Polityki Rolnej.

Głosowanie nad przygotowanymi raportami wyznacza stanowisko Parlamentu Europejskiego w sprawie zrębów przyszłej reformy.

czytaj dalej... 


Rozwój obszarów wiejskich  - integralna część zrównoważonego rozwoju regionów Unii Europejskiej

W Parlamencie Europejskim trwają prace nad projektem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (KOM (2011) 627 wersja ostateczna), wniesionym 12 października 2011 r. z wniosku Komisji Europejskiej.

Pod koniec czerwca br. Komisja Rozwoju Regionalnego przekazała swoją opinię dotyczącą oceny wskazanego projektu rozporządzenia, artykułującego założenia dla rozwoju obszarów wiejskich, w kolejnym okresie programowania, tj. w latach 2014-2020.

czytaj dalej...  


Z Parlamentu Europejskiego: Raport Santosa dotyczący projektu rozporządzenia nt. płatności bezpośrednich
2012-08-16

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego (COMAGRI) opublikowała cztery raporty autorstwa posłów sprawozdawców dotyczące głównych regulacji w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r. Jednym z nich jest projekt sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich, który przygotował sprawozdawca Luis Manuel Capoulas Santos.


czytaj dalej ...


Ramy prawne pomocy państwa wobec sektora rolniczego w Unii Europejskiej.
2012-08-03

Wolny rynek opiera się na konkurencji między przedsiębiorcami, podmiotami przy założeniu, że wszyscy mają takie same szanse w prowadzeniu działalności gospodarczej. Zdarza się jednak, że w wyniku szeregu uwarunkowań państwo wspiera dany sektor gospodarki.
Z uwagi na członkowstwo w Unii Europejskiej, za każdym razem zasadność takiego działania należy rozpatrywać pod kątem zgodności z prawem unijnym.


czytaj dalej...


Pakiet instrumentów zarządzania ryzykiem w dyskusji na forum Unii Europejskiej.
2012-07-23

16 lipca 2012 r. odbyło się w Brukseli spotkanie ministrów rolnictwa państw członkowskich w ramach pierwszego podczas Prezydencji Cypryjskiej spotkania Rady ds. Rolnictwa. Kluczowe tematy dyskusji obejmowały m.in. wsparcie rozwoju obszarów wiejskich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, a wśród nich pakiet instrumentów zarządzania ryzykiem.


czytaj dalej ...


Reforma WPR a procedura legislacyjna w UE
2012-06-20

Traktat Lizboński, który wszedł w życie w grudniu 2009 r., wprowadził szereg istotnych zmian w procesie stanowienia prawa i podejmowania decyzji w Unii Europejskiej. Dotyczy to również obszaru rolnego, dla którego ważnym novum było wprowadzenie zwykłej procedury prawodawczej (dawnej procedury współdecyzji).


czytaj dalej ...


Propozycje wsparcia innowacyjności na obszarach wiejskich
2012-06-05

W strategii „Europa 2020” Komisja Europejska podkreśla rolę badań i innowacji jako kluczowych elementów przygotowania Unii Europejskiej na przyszłe wyzwania. Innowacje mają też stać się celem przekrojowym wspólnotowej polityki wsparcia rozwoju obszarów wiejskich.


czytaj dalej ...


Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz rolnictwa
2012-04-26

Bezpieczeństwo żywnościowe jest jednym z ważniejszych globalnych wyzwań w nadchodzących latach. Według FAO zapotrzebowanie na żywność do 2050 r. wzroście o 70%, zwiększy się też popyt na pasze, błonnik, biomasę i biomateriał. Wyzwaniu temu towarzyszy jednak spowolnienie wzrostu wydajności – w dużej mierze ze względu na zmniejszenie inwestycji w badania naukowe w dziedzinie rolnictwa – oraz zwiększona presja na środowisko i zasoby naturalne.


czytaj dalej ...


Definicja aktywnego rolnika (ang. active farmer) - co oznacza dla Polski?
2012-03-21

Dyskutowana w kraju propozycja Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach WPR zawiera kilka całkiem nowych rozwiązań. Jednym z nich jest zapis o aktywnym rolniku, który ma stanowić zapewnienie lepszego i bardziej precyzyjnie ukierunkowanego wsparcia.


czytaj dalej ...


Rozwój obszarów wiejskich w WPR po 2013 roku
2012-03-16

Propozycja reformy rozwoju obszarów wiejskich po 2013 przedstawiona została w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), KOM (2011) 627 wersja ostateczna.


czytaj dalej ...


Propozycja legislacji w zakresie rynków rolnych w ramach WPR po 2013 roku
2012-02-22

W nawiązaniu do komunikatu „WPR do 2020 roku: sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi”, w październiku 2011 roku Komisja Europejska przedstawiła pakiet projektów ściśle ze sobą powiązanych aktów prawnych dla Wspólnej Polityki Rolnej, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynków”, COM(2011) 626 wersja ostateczna).


czytaj dalej ...


Propozycje legislacyjne KE, dotyczące reformy WPR po 2013 r.
2011-11-28

Komisja Europejska w dniu 12 października 2011 r. przedstawiła propozycje legislacyjne dotyczące reformy WPR po 2013 r. Propozycje te w opinii KE mają na celu zwiększenie konkurencyjności sektora rolnego oraz jego zrównoważonego i trwałego rozwoju na wszystkich obszarach, co z jednej strony przyczyni się do zagwarantowania dostępu mieszkańcom UE do zdrowej i wysokiej jakości żywności, z drugiej zaś strony wpłynie na poprawę ochrony środowiska i przyczyni się do dalszego rozwoju obszarów wiejskich.


czytaj dalej ...

<//span></><//><//span></><//><//span><//span><//span><//span><//span><//span><//span></><//><//span></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//><//span><//span><//span><//span><//span><//span><//span><//span><//span><//span><//span><//span>


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa strony    |    copyright KSOW 2009