Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

XIV Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne „Turystyka wiejska – społeczny wymiar w ekonomicznym kontekście”

W dniach 13-15 września 2011 r. w Mielnie-Unieściu, woj. zachodniopomorskie, powiat koszaliński odbędzie się XIV Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne pn. „Turystyka wiejska – społeczny wymiar w ekonomicznym kontekście”

Sympozjum Agroturystyczne organizowane jest cyklicznie od roku 1993 jako forum integracji środowisk skupionych wokół rozwoju turystyki wiejskiej oraz jako płaszczyzna wiedzy i wymiana doświadczeń pomiędzy nauką, instytucjami publicznymi i praktyką. Organizowane corocznie do roku 2001, a następnie w cyklu dwuletnim Sympozjum gości każdorazowo w innej części Polski, stwarzając, poza merytoryczną dyskusją, dodatkowe szanse prezentacji i promocji poszczególnych regionów. W swej historii Sympozjum gościło na Suwalszczyźnie, Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, Lubelszczyźnie, Ziemi Lubuskiej, Podlasiu, Podkarpaciu, Pomorzu, w Bieszczadach, Sudetach, Beskidzie Sądeckim, Małopolsce i Wielkopolsce. W bieżącym roku Sympozjum gości na Ziemi Koszalińskiej a jego organizatorami są:

 • Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie,
 • Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach,
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
 • Wyższa Szkoła Organizacji Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie,
 • Środkowopomorska Grupa Działania w Koszalinie,
 • Gminna Organizacja Turystyczna w Sianowie.

Sympozjum podejmuje zagadnienia aktualnie intrygujące środowisko turystyki wiejskiej wybierając wiodący temat przewodni, wokół którego prowadzona jest zasadnicza dyskusja. W obradach tegorocznego Sympozjum dominować będą wątki społeczne. Wieś polska, podobnie jak wieś europejska czy światowa, zmienia w zasadniczy sposób swój charakter i pełnione funkcje. Na wsi ubywa rolników, zmniejsza się liczba gospodarstw, ubywa warsztatów rzemieślniczych i małych firm, zamykane są szkoły i sklepy, coraz trudniej jest utrzymać witalność wiejskich miejscowości. Równocześnie wieś jest wciąż atrakcyjną kulturowo i przyrodniczo przestrzenią z bogatą infrastrukturą społeczną i kapitałem ludzkim. Pogłębiające się ograniczanie rolniczych zajęć na wsi skutkuje jednak utratą jej tożsamości, osłabieniem społecznych ról i więzi, zaniku tak ważnej funkcji przekazu tradycji. Postępujące uprzemysłowienie rolnictwa niesie za sobą wiele niekorzystnych zjawisk, szczególnie w zakresie cen i jakości żywności. W tym samym czasie na całym świecie wzrasta znaczenie kapitału ludzkiego w gospodarce. Wiedza staje się podstawowym czynnikiem rozwoju, uzupełniając lub zastępując w tej roli pieniądze i surowce. Gospodarka oparta na wiedzy, w której szczególne znaczenie ma umiejętność szybkiego uczenia i się i komunikowania, tworzona jest nie tylko na uczelniach
i w laboratoriach, ale także w wiejskiej przestrzeni. Innowacyjna, twórcza gospodarka oparta na wiedzy to nowe wyzwanie dla obszarów wiejskich
w Polsce.

W tej sytuacji Sympozjum Agroturystyczne otwiera w bieżącym roku dyskurs na temat nowego spojrzenia na gospodarkę wiejską oraz miejsca
i roli turystyki wiejskiej w jej kreowaniu. Omówieniu i dyskusji poddane zostaną następujące kwestie:

 • Turystyka wiejska jako narzędzie poprawy jakości życia na obszarach wiejskich.
 • Rozszerzenie funkcji turystyki wiejskiej o produkty turystyki społecznej i działania na rzecz włączenia społecznego.
 • Twórcza organizacja przestrzeni i wykorzystanie kapitału społecznego wsi dla budowania specjalistycznych produktów turystycznych.
 • Zarządzanie wiejskimi produktami turystycznymi przez przedsiębiorstwa społeczne.

Punktem odniesienia dla dyskusji będzie dotychczasowy dorobek
i osiągnięcia w zakresie społecznych aspektów turystyki wiejskiej, w tym działania realizowane w ramach krajowych i unijnych programów wsparcia, ze szczególnym zwróceniem uwagi na efekty realizacji Osi 3. społecznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 „Jakość życia na obszarach wiejskich” oraz osi 4. LEADER. Równocześnie wykłady oraz dyskursy prowadzić będą do wypracowania pożądanych kierunków rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz rekomendacji dla założeń polityki rozwoju wsi i rolnictwa w perspektywie finansowej 2014-2020.

Patronat honorowy nad Sympozjum objęli:

 • Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Minister Sportu i Turystyki
 • Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

Patronat medialny sprawują TVP Szczecin i Radio Koszalin.

W konferencji udział wezmą przedstawiciele nauki, doradztwa, władz samorządowych, stowarzyszeń agroturystycznych, lokalnych grup działania z terenu całego kraju oraz administracji państwowej szczebla centralnego. Konferencji towarzyszyć będzie publikacja, które obejmie artykuły naukowe zebrane w formie zeszytu naukowego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis seria Oeconomica.


Biuro organizacyjne Sympozjum:

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie - Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich,
ul. Meiselsa 1, 31-063 Kraków
e-mail: drow.krakow@cdr.gov.pl

kontakt telefoniczny:
do 9 września 2011: (12) 424 05 23 (13)
od 10-15 września 2011: tel. 511 555 487


Więcej informacji na www.agroturystyka.edu.pl/sympozjum2011

Wydarzenia

Powrót

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa strony    |    copyright KSOW 2009