Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      
Rynek mleka i produktów mleczarskich

Pakiet wsparcia producentów mleka

08.09.2016

W dniu 10 września 2016 r. Komisja Europejska opublikuje rozporządzenia delegowane tworzące pakiet wsparcia producentów mleka. Pomoc w wysokości 500 mln EUR obejmuje:

1) pomoc dla producentów mleka za ograniczenie produkcji mleka – 150 mln EUR w skali UE,

2) dostosowawczą pomoc dla producentów mleka lub producentów w innych sektorach hodowlanych – 350 mln EUR w skali UE, w tym dla Polski przewidziana jest kwota 22,67 mln EUR.

Proponowane rozwiązania mają służyć poprawie równowagi podażowo-popytowej na rynku i wsparciu działań przyczyniających się do stabilizacji sytuacji rynkowej.

Mechanizm pomocy finansowej dla producentów mleka za dobrowolne zmniejszenie dostaw do podmiotów skupujących finansowany będzie na jednolitych zasadach w całej UE – pomoc będzie wypłaca tym producentom, którzy w jednym w wyznaczonych przez KE trzymiesięcznych okresów zredukują dostawy mleka do podmiotów skupujących w stosunku do analogicznego trzymiesięcznego okresu poprzedniego roku kalendarzowego, tzw. okresu referencyjnego.
Zgodnie z projektem rozporządzenia KE w ramach mechanizmu producenci mleka będą zobowiązani do złożenia dwóch wniosków:

1) wniosku o pomoc, w którym wskażą planowaną wielkość redukcji dostaw mleka, do której ubiegają się o pomoc przy czym wielkość ta nie może być mniejsza niż 1500 kg i większa niż 50% ilości mleka sprzedanego w odpowiednim, okresie referencyjnym; termin składania wniosków o pomoc w odniesieniu do pierwszego okresu redukcji (październik-grudzień 2016 r.) upływa 21września 2016 r. o godz. 12.00.

2) wniosku o płatność, w którym producenci mleka wskazują rzeczywistą (ostateczną) wielkości redukcji dostaw mleka, do której wnioskują o pomoc; wnioski te składane są w terminie 45 dni po zakończeniu okresu redukcji.

Stawka pomocy do redukcji dostaw mleka została określona na poziomie 14 EUR do 100 kg zredukowanej ilości mleka.

Po uzgodnieniach międzyresortowych i konsultacjach publicznych projekt rozporządzenia będzie skierowany do rozpatrzenia i przyjęcia przez Radę Ministrów. Po wejściu w życie rozporządzenia producenci mleka zaineresowani uzyskaniem pomocy finansowej za zmniejszenie dostaw mleka do podmiotów skupujących będą mogli złożyć wnioski w tej sprawie do dyrektorów oddziałów terenowych Agencji Rynku Rolnego. W projekcie rozporządzenia KE dotyczącym pomocy dostosowawczej przewiduje się natomiast podział ogólnej puli środków w wysokości 350 mln EUR na koperty krajowe oraz możliwość uzupełnienia finansowania mechanizmu przez państwa członkowskie z budżetu krajowego. Zgodnie z projektowanymi przepisami UE pomoc będzie wypłacana dla producentów mleka lub dla producentów w innych sektorach hodowlanych. Pomoc ta będzie przysługiwała tym producentom, którzy realizują jedno lub więcej działań mających na celu zrównoważony rozwój gospodarstw i przyczyniających się do stabilizacji rynku.

W projekcie zaproponowanym przez KE działania te zostały określone w sposób następujący:

1) redukcja produkcji ponad przewidzianą w projekcie rozporządzenia delegowanego dotyczącego pomocy dla dobrowolnej redukcji produkcji mleka lub niezwiększanie produkcji,

2) rolnictwo w małej skali,

3) stosowanie ekstensywnych metod produkcji;

4) stosowanie metod produkcji przyjaznych dla środowisk i klimatu;

5) wdrażanie projektów współpracy;

6) wdrażanie systemów jakościowych mających na celu promocję jakości i wartości dodanej;

7) szkolenia w zakresie instrumentów finansowych i instrumentów zarządzania ryzykiem.

W najbliższym czasie przygotowane zostaną krajowe propozycje rozdysponowania tej pomocy, które następnie będą przedmiotem konsultacji społecznych.

W najbliższym czasie przygotowane zostaną krajowe propozycje rozdysponowania pomocy, które następnie będą przedmiotem konsultacji społecznych.

Adam Bugała FAMMU/FAPA

Słowa kluczowe : mlekowsparcieproducentów500mlnEUR150pomocfinansowa


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009