Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Rozwój regionalny i lokalny

Działania samorządowe – PROW 2007-2013

Rozwój rolnictwa, obszarów wiejskich i rynków rolnych w Polsce jest ściśle związany ze środkami pomocowymi z Unii Europejskiej. Wykorzystanie pomocy unijnej jest obecnie jedną z najważniejszych dróg rozwoju obszarów wiejskich. Dzięki niej rozwój obszarów wiejskich nabrał tempa, zarówno
w wymiarze krajowym jak i regionalnym.

Niezmiernie istotną rolę w rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, odgrywały
i odgrywać nadal będą jednostki samorządu terytorialnego. Realizują one zadania w zakresie zaspokojenia potrzeb społecznych, edukacyjnych
i kulturalnych mieszkańców wsi oraz zachowania dziedzictwa kulturowego. Odgrywają one także wiodącą rolę w rozwoju infrastruktury technicznej (drogi, kanalizacja, komunikacja, wysypiska śmieci, usługi komunalne) na obszarach wiejskich. Jednostki samorządowe uczestniczyły z dużym powodzeniem w realizacji programu przedakcesyjnego SAPARD jak również SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”.

Obecnie samorządy województw odpowiedzialne są za wdrażanie działań
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013). Kwota przeznaczona na działania wynosi 17 217 817 440 euro środków publicznych (w tym 6 074 285 560 euro na działania samorządowe), z czego wkład unijny wynosi 13 230 038 156 euro (w tym 2 625 765 240 euro na działania samorządowe). Dodatkowo Polska na realizację tzw. „nowych wyzwań” otrzymała ze środków unijnych blisko 170 mln euro, z czego ok. 59,11 mln euro postanowiono przeznaczyć na poprawę dostępu do szerokopasmowego internetu, ok. 3,78 mln euro na odnawialne źródła energii oraz ok. 33,79 mln euro na działanie dotyczące poprawiania i rozwijania infrastruktury.

W ramach PROW 2007-2013 samorządy województw wdrażają działania: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, Odnowa i rozwój wsi oraz Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem
i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa – schemat I scalanie gruntów
oraz II gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, jak również działania Osi Leader, tj.: Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju (dla operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój Wsi”), Wdrażanie projektów współpracy oraz Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja. Za wdrażanie działania Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju dla operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy w ramach działań „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” odpowiedzialna jest Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa.

Działania samorządowe cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wśród beneficjentów. W ramach pierwszych naborów w ramach działania Odnowa
i rozwój wsi w większości województw wykorzystano prawie cały limit przyznanych środków. W ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej zapotrzebowanie na środki finansowe w pierwszym naborze, znacznie przekroczyło dostępną alokację. W ramach działania Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem
i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa mimo specyfiki realizowanych
w jego ramach inwestycji, które charakteryzują się wieloletnim okresem przygotowań formalnych i realizacji, zainteresowanie również jest dość duże. W ramach osi Leader zakończył się konkurs na wybór lokalnych grup działania (LGD). Wybrano 338 LGD. Ponadto zawarto pierwsze umowy
w ramach działania Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja. LGD ogłosiły konkursy na wybór projektów
w ramach operacji dla działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

Duże zainteresowanie działaniami samorządowymi daje potencjalną gwarancję osiągnięcia założonych celów. Mając na uwadze doświadczenia
z poprzedniego okresu programowania, możemy zaryzykować twierdzenie, że PROW 2007-2013 będzie miał istotny wpływ na sytuację ekonomiczną Polski, a działania samorządowe będą w tym procesie aktywnie uczestniczyć. Program będzie wszędzie skuteczny – regiony osiągną korzyści bez względu na wielkość przeznaczonych środków.

Kontakt:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wydział Działań Samorządowych i Pomocy Nieinwestycyjnej
Agnieszka Borysewicz

e-mail: agnieszka.borysewicz@http://minrol.gov.pl/minrol.gov.pl<//a>

tel.: (22) 623-27-78

 

Więcej informacji o funduszach europejskich, możliwościach ich pozyskiwania i realizowanych projektach znajdziesz na Portalu Funduszy Europejskich 

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa strony    |    copyright KSOW 2009