Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Racjonalna i zasobooszczędna gospodarka w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Ziemia

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa realizuje operację „Racjonalna i zasobooszczędna gospodarka w rolnictwie i na obszarach wiejskich” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przedmiotem projektu jest przygotowanie i zorganizowanie seminarium oraz opracowanie, wydanie i dystrybucja publikacji z  serii „Racjonalna i zasobooszczędna gospodarka w rolnictwie i na obszarach wiejskich” pod tytułem „Ziemia ginącym i podlegającym degradacji zasobem rolnictwa i obszarów wiejskich.

Celem głównym projektu jest wypracowanie rekomendacji służących do określenia podstaw nowej polityki użytkowania ziemi rolniczej i przestrzeni wiejskiej, poprzez zainicjowanie debaty w formie seminarium i publikacji, skierowanych do środowiska osób wpływających na kształt polityki przestrzennej i zagospodarowania krajowych zasobów przyrodniczych, w tym służących rolnictwu, leśnictwu i wsi.

W projekcie wyróżniono dwie grupy docelowe działań. Jedna z nich obejmuje środowiska naukowe oraz przedstawicieli kluczowych resortów, instytucji i urzędów na szczeblu centralnym i regionalnym, którzy decydują o kierunkach gospodarki przestrzennej. Drugą z grup stanowią rolnicy i mieszkańcy wsi, wybrani m.in. ze względu na potencjał, jaki posiadają w kwestii niwelowania problemów środowiskowych.

Operacja będzie miała dwie formy: seminarium i publikacji, która stanowi kontynuację cyklu wydawniczego pod nazwą „Racjonalna i zasobooszczędna gospodarka w rolnictwie i na obszarach wiejskich”. Opracowanie pod nazwą „Ziemia ginącym i podlegającym degradacji zasobem rolnictwa i obszarów wiejskich” zostanie wydane w nakładzie 7000 egz. i rozesłane do wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich , a także ośrodków, które maja wpływ na zagospodarowanie ziemi rolniczej i uczestniczą w kształtowaniu polityki przestrzennej. Obie formy posłużą realizacji celów projektu, tj. upowszechniania wiedzy na temat znaczenia ziemi jako ograniczonego zasobu naturalnego, od którego zależy zrównoważony rozwój obszarów wiejskich oraz podniesienia świadomości uczestników projektu, w zakresie zrównoważonej, zasobooszczednej gospodarki na obszarach wiejskich.

Czas trwania operacji: 1 maja – 31 października 2017

Budżet operacji: 116,894,10 zł

Partnerami operacji są:

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy

Fundacja Idealna Gmina

Szczegółowe informacje: http://www.fdpa.org.pl/racjonalna-i-zasobooszczedna-gospodarka-w-rolnictwie-i-na-obszarach-wiejskich-ziemia

 


W dniu 11 czerwca 2018 Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa zorganizowała w  Centrum Szkoleniowym Zielna seminarium „Ziemia ginącym i podlegającym degradacji zasobem rolnictwa i obszarów wiejskich”, realizowane jako część projektu „Racjonalna i zasobooszczędna gospodarka w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Ziemia”.

Seminarium stało się okazją do przedstawienia zagadnienia i dyskusji nad problemem ubywających zasobów ziemi rolniczej i ich efektywnego i zrównoważonego wykorzystania.

Jako pierwszy z prelegentów przemawiał prof. dr hab. Jerzy Wilkin, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, który przygotował wystąpienie na temat wykorzystania ziemi do celów rolniczych, wskazując na związane z tym problemy i zagrożenia. Wiele uwagi poświęcił zagadnieniom zmniejszania się obszaru ziemi rolniczej w Polsce, oraz procesom porzucania ziemi,  podkreślając, że ziemie należy traktować jako dobro wielofunkcyjne. Wskazywał również konieczność wprowadzenia polityki wykorzystania ziemi rolniczej.

Jako kolejna głos zabrała dr Tamara Jadczyszyn, reprezentująca Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy. Podejmując temat roli gleb w procesie adaptacji do zmian klimatu, mocno akcentowała temat sekwestracji węgla, podkreślając, że gleba jest istotnym ogniwem w obiegu CO2 i N2O w środowisku. Dr T. Jadczyszyn wskazała, że niewłaściwe użytkowanie gleb może powodować emisję znaczących ilości gazów cieplarnianych. Wskazała katalog działań zwiększających sekwestrację węgla i ograniczających emisje gazów z rolnictwa.

Prof. dr hab. Jerzy Bański z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk przedstawił referat na temat realiów planowania przestrzennego na poziomie regionalnym i lokalnym.  Wskazywał na fakt, że żywiołowy rozwój gospodarczy w Polsce stawia liczne wyzwania przed polityką przestrzennego zagospodarowania.

Dr inż. Jarosław Taszakowski z Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie i Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie podczas swojego wystąpienia wskazywał, że postępowania scaleniowe są realną metodą poprawy wadliwej struktury przestrzennej gospodarstw rolnych. Omówił procedurę scalenia gruntów, podstawę prawną, właściwość organów, rodzaje scaleń, oraz zasady finansowania.  Z własnego doświadczenia zaprezentował katalog dobrych praktyk z terenu województwa małopolskiego. 

Końcową dyskusję poprowadził dr Andrzej Hałasiewicz. Podczas polemiki starano znaleźć się odpowiedź na pytania o to jaka powinna być polityka wykorzystania ziemi, gwarantująca zachowanie ich zasobów ilościowych i jakościowych oraz dobrze służąca rozwojowi obszarów wiejskich. Dyskusja była też próbą sformułowania zaleceń dla osób kształtujących politykę rozwoju i jej przestrzenny wymiar w zakresie prawidłowej gospodarki ziemią.

Prezentacje:

 

  • Wykorzystanie ziemi do celów rolniczych i związane z tym problemy i zagrożeni - prof. dr hab. Jerzy Wilkin, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk - pobierz
  • Ziemia jako kluczowy element w działaniach na rzecz ograniczenia zmian klimatycznych - dr Tamara Jadczyszyn, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy - pobierz
  • Gospodarka przestrzenna na obszarach wiejskich, w tym zapewniająca racjonalne wykorzystanie zasobów ziemi - prof. dr hab. Jerzy Bański, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk - pobierz
  • Postepowania scaleniowe metodą poprawy wadliwej struktury przestrzennej gospodarstw rolnych. Dobre praktyki - dr inż. Jarosław Taszakowski, Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie - pobierz


 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009