Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Podnoszenie poziomu wiedzy w obszarze wytwarzania certyfikowanych produktów regionalnych pochodzenia zwierzęcego i wprowadzenie ich do obrotu, poprzez wyjazd studyjny realizowany w hiszpańskim regionie Andaluzji

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy (Zakładu Systemów i Środowiska Produkcji IZ PIB) realizuje operację pt.: „Podnoszenie poziomu wiedzy w obszarze wytwarzania certyfikowanych produktów regionalnych pochodzenia zwierzęcego i wprowadzenie ich do obrotu, poprzez wyjazd studyjny realizowany w hiszpańskim regionie Andaluzji”.

Cel operacji:

Celem wyjazdu studyjnego do Hiszpanii, a konkretnie do regionu Andaluzji, jest poszerzenie wiedzy dotyczącej produktu regionalnego, jego certyfikacji, wytwarzania i dystrybucji. Realizacja zaplanowanego celu będzie możliwa dzięki wymianie wiedzy, wykładom i prezentacjom wygłaszanym i przedstawianym przez uznanych specjalistów – naukowców na Uniwersytecie w Kordobie oraz doradców ministerstwa rolnictwa, rolników i producentów z regionu Andaluzji, a także w praktyce poprzez zapoznanie się z wytwarzaniem i marketingiem wybranych produktów regionalnych i tradycyjnych, które pochodzą z tego obszaru i zaznajomienie się z produkcją certyfikowanych produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego (mięs, wędlin oraz serów). Niebagatelną wartość będą miały także informacje odnoszące się do długoletniego doświadczenia z zakresu produkcji tego rodzaju specjałów i historycznych, tradycyjnych sposobów ich wytwarzania na terenie Andaluzji – regionie, który ze względu na swoje zróżnicowanie i specyfikę geograficzną jest wyjątkowym obszarem produkcji rolniczej w Hiszpanii i Europie. Kompilacją poruszanej podczas wyjazdu problematyki będą publikacje z zakresu aktualnego stanu dyscypliny certyfikowanych produktów pochodzenia rolniczego w Hiszpanii i Polsce, podkreślające znaczenie wytwarzania i rozpowszechniania tego rodzaju produktów nie tylko w promowaniu tradycyjnej żywności wysokiej jakości ale także w turystycznym popularyzowaniu i ekonomicznym wsparciu regionów, ujęte i opublikowane w postaci monografii. Ponadto, równie ważną inicjatywą będzie równoczesne i późniejsze upowszechnienie wiedzy nabytej przez zespół nie tylko przez wspomniane publikacje ale także przez uczestnictwo w wykładach i spotkaniach uniwersyteckich i doradczych na terenie Andaluzji, a następnie w Polsce, co koresponduje z przyjętym działaniem, którego przedmiotem jest ułatwianie wymiany wiedzy między podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju. Status podmiotu mają tutaj także uczestnicy zespołu wraz z doradztwem i organizacjami rolniczymi. Przyjęte cel i działanie w ramach tej operacji odpowiadają zapisom priorytetu, mówiącym o przetwarzaniu i wprowadzaniu produktów rolnych do obrotu, a także promowania dobrostanu zwierząt, wspierania organizacji łańcucha dostaw w żywności i zarządzania ryzykiem w rolnictwie. Wyjazd studyjny pozwoli także na zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich między innymi w regionach o specyficznej charakterystyce geograficznej, pozwalającej i wskazującej na możliwość wytwarzania produktów tradycyjnych pochodzenia zwierzęcego. Ich produkcja, przetwórstwo i marketing, mają bowiem służyć wzmocnieniu potencjału ekonomicznego wsi, dywersyfikacji produkcji w kierunku zwiększania jej wartości dodanej, a także atrakcyjności danego regionu.

 

Grupa docelowa operacji:

Trzon grupy docelowej operacji stanowić będą pracownicy naukowi jednostek badawczych (instytuty, uczelnie) z wiodącą rolą Instytutu Zootechniki PIB, aktywnych na styku sektora rolnictwa oraz ochrony środowiska. Dodatkowo w skład grupy wchodzić będą przedstawiciele organizacji rolników i hodowców, służb doradczych, administracji rządowej i terytorialnej oraz samorządu, zainteresowani poruszaną problematyką.

Grupa, wyodrębniona ze środowiska naukowego oraz z instytucjonalnego otoczenia wsi i rolnictwa, zajmuje się oraz przyczynia się do upowszechniania wiedzy o regionalnych produktach certyfikowanych pochodzenia zwierzęcego, w tym dotyczącej ich produkcji, przetwórstwa, dystrybucji oraz marketingu. Wspiera rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w zakresie małego przetwórstwa lokalnego i zielonej gospodarki.

 

W ramach operacji zaplanowano:

Spotkania i dyskusje, obejmujące wykłady, prezentacje i wymianę wiedzy w zakresie produkcji zwierzęcej i certyfikowanych produktów regionalnych:

  • Uniwersytet w Kordobie - wydział produkcji zwierzęcej,
  • Stowarzyszenie Rolników Andaluzji w Kordobie
  • Centrum Badań i Kształcenia Rolnictwa w Kordobie
  • Spółdzielnia rolno-spożywcza
  • Zakład produkcji mięs ekologicznych w Sewilli
  • Stowarzyszenie promujące produkcję ekologiczną i świadomą konsumpcję w Sewilli
  • Stowarzyszenie przedsiębiorców żywności Andaluzji w Sewilli
  • Fermy utrzymujące  zwierząt a ras zachowawczych w okolicach Kordoby i Sewilli

Planowane rezultaty:

Upowszechnianie i wymiana wiedzy między podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.

Udział zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich między innymi w regionach o specyficznej charakterystyce geograficznej, pozwalającej i wskazującej na możliwość wytwarzania produktów tradycyjnych pochodzenia zwierzęcego.

Publikacja monografii z zakresu aktualnego stanu problematyki certyfikowanych produktów pochodzenia rolniczego w Hiszpanii i Polsce, podkreślające znaczenie wytwarzania i rozpowszechniania tego rodzaju produktów nie tylko w promowaniu tradycyjnej żywności wysokiej jakości ale także w turystycznym popularyzowaniu i ekonomicznym wsparciu regionów

 


 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009