Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI ANIMATORA LGD

Podejście LEADER, wdrażane w Polsce od 2004 roku, jest jedną z możliwości wpływania na rozwój obszarów wiejskich poprzez aktywność inspirowaną przez lokalne grupy działania. Inspiracja ta opiera się na różnorodnych formach pobudzania wyobraźni obywatelskiej do działań lokalnych społeczności, ukierunkowanej na poprawę warunków życia i pracy. Jedną z tych form – możliwe, że najistotniejszą – jest animacja.

Lokalne Grupy Działania dla realizacji lokalnych strategii rozwoju powinny posługiwać się animacją jako jedną z najskuteczniejszych metod aktywizowania lokalnych społeczności do twórczego udziału w budowie, a następnie realizacji LSR.

Dość często obowiązek działań aktywizujących spoczywa głównie na barkach pracowników LGD, którzy mają także wiele innych zadań do wykonania, w tym związanych ze stosowaniem formalnych procedur.

Animacja w lokalnych społecznościach może być prowadzona z inspiracji władz LGD, ale niekoniecznie przez pracowników biura. Mogą takie działania podejmować członkowie LGD, ale też działacze podmiotów zrzeszonych w partnerstwie. Istotna jest wiedza o prawach rządzących życiem społecznym i o metodach oddziaływania na uczestników tych procesów, a także o sposobach funkcjonowania wśród ludzi i metodach pracy z ludźmi. Pierwszorzędne znaczenie ma pasja do działania – motor napędzający ludzką aktywność.

O ile pasja do działania zależy od cech indywidualnych, o tyle wiedzę można dostarczyć, a umiejętności rozwinąć.

Taki jest właśnie cel realizacji projektu „Akademia Umiejętności Animatora LGD”, której organizatorem jest Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich realizujące operację w ramach Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019.

Uczestnicy. Uczestnikami Akademii mogą być przedstawiciele, pracownicy, członkowie i wolontariusze LGD zainteresowani umiejętnym wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań, wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości i umiejętnym wykorzystaniem szeroko rozumianych lokalnych zasobów.

Cel. Celem projektu jest podniesienie kompetencji LGD w zakresie animacji lokalnej oraz przygotowanie 60 animatorów do inicjowania aktywności w społecznościach lokalnych. Grupą docelową projektu są osoby mieszkające na obszarach wiejskich, zainteresowane uczestnictwem w życiu publicznym, wymianą doświadczeń i działaniami zmierzającymi do podniesienia jakości życia na wsi.

Do udziału w Akademii zapraszamy przede wszystkim przedstawicieli lokalnych grup działania, w tym rybackich, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli samorządów (w tym podległych im instytucji kultury) będących członkami LGD/RLGD, a także przedstawicieli innych podmiotów funkcjonujących na obszarach wiejskich i współpracujących z LGD/RLGD. Trenerami będą osoby z dużym doświadczeniem zawodowym jako animatorzy, których zadaniem jest wypracowanie wspólnego scenariusza warsztatów, ich prowadzenie oraz wsparcie merytoryczne i praktyczne uczestników projektu, także podczas wyjazdów studyjnych i seminariów regionalnych.

Na program złożą się wykłady teoretyczne i zajęcia praktyczne, w tym samodzielna praca uczestnika w lokalnym środowisku wsparta przez doradcę-eksperta. Tematyka zajęć została zaplanowana w sześciu modułach grupujących zbliżoną problematykę. Moduły zostaną zrealizowane podczas trzech trzydniowych zjazdów – warsztatów.

Warsztaty. Podstawową formą realizacji programu jest cykl 3 warsztatów (każdy z nich obejmuje 3 dni, zaplanowanych w okresie od kwietnia do czerwca w 4 regionach kraju), prowadzone przez doświadczonych trenerów.

I grupa obejmuje uczestników z województw: zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie i wielkopolskie

II grupa obejmuje uczestników z województw: lubuskie, dolnośląskie, opolskie i śląskie

III grupa obejmuje uczestników z województw: warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie i łódzkie

IV grupa obejmuje uczestników z województw: świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie, lubelskie.

Wyjazdy studyjne i seminaria. Praktycznym dopełnieniem warsztatów są wyjazdy studyjne połączone z seminarium regionalnym (zaplanowane we wrześniu). Szczególnie istotne podczas wyjazdów studyjnych będą praktyczne aspekty pracy animatora i możliwość konsultowania konkretnych, realnych problemów z osobami posiadającymi duże doświadczenie jako animatorzy.

Konkurs. W ramach projektu przewidziany jest konkurs z nagrodami pieniężnymi  dla uczestników Akademii Umiejętności Animatora LGD, którego celem jest zachęcenie do sprawdzenia w praktyce wiedzy nabytej w czasie warsztatów.  Przedmiotem konkursu będzie relacja z działań podjętych przez uczestnika warsztatów w swoim środowisku lokalnym w czasie miesięcy wakacyjnych (lipiec-sierpień). W każdym z czterech konkursów regionalnych przewidziane są nagrody pieniężne i wyróżnienia, a wyniki zostaną ogłoszone na konferencji podsumowującej.

Konferencja podsumowująca. W ramach projektu zaplanowana jest konferencja podsumowująca (przewidywany termin: wrzesień/październik) poświęcona wymianie doświadczeń, dobrych praktyk oraz dyskusji nad rekomendacjami dla FAOW w zakresie dalszych szkoleń animacyjnych.

Nabór  uczestników. Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie aplikacji (karty rekrutacyjnej) na adres e:mail: sekretariat@faow.org.pl; w terminie do 14 kwietnia 2018 r.  Kartę rekrutacyjną można pobrać: faow.org.pl/pl/akademia-umiejetnosci-animatora-lgd/

Instytucją odpowiedzialną za treść komunikatu jest Forum Aktywizacji Obszarów Wiejski


News z 24.09.2018 r.

Konferencja podsumowująca Akademię Umiejętności Animatora LGD

Głównym tematem konferencji będzie prezentacja wpływu animatorów na rozwój lokalny, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk oraz ogłoszenie wyników konkursu pt. „Od teorii animacji do praktycznej realizacji” i wręczenie nagród.

Konferencja z udziałem uczestników operacji, trenerów, ekspertów animacyjnych oraz tutorów,  odbędzie się 2-3 października 2018 r. w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podczas konferencji przeprowadzona zostanie dyskusja nad rekomendacjami dla FAOW w zakresie dalszych szkoleń animacyjnych.

Program konferencji - pobierz


News z 17.09.2018 r. 

Zaproszenie na seminaria w ramach operacji „Akademia Umiejętności Animatora LGD”

Kolejnym etapem szkolenia animatorów LGD są wyjazdy studyjne połączone z seminarium regionalnym organizowane w 4 subregionach. Seminaria skierowane są do przedstawicieli podmiotów działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, takich jak LGD, organizacje pozarządowe, samorządy lokalne, instytucje wdrażające/pośredniczące, ODRy. Seminaria służą wymianie wiedzy i doświadczeń pomiędzy animatorami LGD – uczestnikami operacji a mieszkańcami obszarów wiejskich na temat promocji życia na wsi z wykorzystaniem dostępnych zasobów społecznych, ekonomicznych i środowiskowych.

Zapraszamy do udziału w seminariach dla następujących regionów:

II grupa obejmuje uczestników z województw: lubuskie, dolnośląskie, opolskie i śląskie - seminarium pt. „Jak aktywizować społeczności wiejskie w ramach działań lokalnych i projektów współpracy” odbędzie się w dniu 20.09.2018 r. w Radomierzu (gm. Janowice Wielkie). Pobierz zaproszenie i program seminarium

I grupa obejmuje uczestników z województw: zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie i wielkopolskie - seminarium  pn. „Współpraca, dialog i profesjonalizm w rozwoju lokalnym” odbędzie się w dniu 28.09.2018 r. w Darłowie. Pobierz zaproszenie i program seminarium

Zgłoszenia udziału przyjmowane są na adresy poczty elektronicznej podane w zaproszeniach.

 


 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009