Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

                 FUNDACJA PROGRAMÓW POMOCY DLA ROLNICTWA FAPA
                                         OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW

                                        NA PROJEKTY DO REALIZACJI 
                 W RAMACH PLANU DZIAŁANIA KSOW NA LATA 2014-2015

Projekty mogą dotyczyć wyłącznie poniższych działań szczegółowych zaplanowanych do realizacji w ramach Planu działania Sekretariatu Centralnego KSOW na lata 2014-2015:

Działanie nr 2

Przeniesienie dobrych praktyk, projektów innowacyjnych oraz organizacja wymiany doświadczeń i „know-how”.

2.5 Organizacja wizyt studyjnych mających na celu wymianę doświadczeń

Limit środków finansowych przeznaczonych na projekty w działaniu 2.5 wynosi  1 000 000,00 zł

Celem projektów zgłoszonych w ramach ww. działania powinno być umożliwienie wymiany wiedzy i doświadczeń oraz przeniesienie dobrych projektów zrealizowanych w ramach funduszy UE, ze szczególnym uwzględnieniem działań innowacyjnych w zakresie wszystkich priorytetów Planu działania KSOW na lata 2014 -2015:

Priorytet I Wzmacnianie efektywności zadań realizowanych przez lokalne grupy działania (LGD), w tym aktywizacji społeczności wiejskiej oraz opracowywania i realizacji lokalnych strategii rozwoju;

Priorytet II Promowanie rozwoju przedsiębiorczości, w tym rolniczej na obszarach wiejskich oraz wspólnych form działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem agroturystyki i turystyki wiejskiej;

Priorytet III Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich;

Priorytet IV Zwiększenie konkurencyjności polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich poprzez wzmocnienie i rozwój powiązań partnerów i promocję współpracy partnerów społeczno-gospodarczych przy wykorzystaniu narzędzi internetowych;

Priorytet V Promocja wspólnych form działania na rzecz innowacyjności w sektorze rolno – spożywczym i na obszarach wiejskich.

                                                         ***

Wartość brutto projektu nie może przekraczać alokacji dostępnej na działanie w dniu ogłoszenia konkursu.

Limit środków finansowych określa wartość alokacji dostępnej w danym działaniu w dniu ogłoszenia konkursu i może ulec zmianie.

                                                          ***

Planowany okres realizacji projektu: X 2014 – II 2015

W związku z zakończeniem okresu programowania na lata 2007 -2013, w roku 2015 r. przewiduje się głównie sprawozdawczość i rozliczanie pomocy przyznanej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej PROW na lata 2007 -2013,  w tym środków przeznaczonych na realizację Planu działania KSOW.

Wnioski należy składać na formularzu załączonym do ogłoszenia wraz z wersją elektroniczną na dowolnym nośniku danych.

Termin składania wnioskówod  20 maja do  03 czerwca 2014 r.

Miejsce składania wnioskówFundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, gmach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pokój nr 13, w godz. 9:00-15:00,

Dniem złożenia wniosku jest dzień jego wpływu do Fundacji lub data stempla pocztowego przesyłki nadanej w placówce pocztowej operatora publicznego. Wnioski nadane na poczcie w powyższym terminie, które wpłyną do Fundacji po 14 dniach od zakończenia naboru, nie będą brały udziału w konkursie.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Uwaga!

Wykonawca do projektu zgłaszanego niniejszym wnioskiem zostanie wyłoniony w trybie konkurencyjnym, w tym w szczególności w trybie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (22) 623-19-29, (22) 623-19-56, (22) 623-19-22 w godz. 9:00-15:00 lub wysyłając zapytania na adres e-mail: k.krawczyk@fapa.org.pl, d.dlugosz@fapa.org.pl, ksow@fapa.org.pl.

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009