Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Pomoc finansowa

Grupy producentów rolnych uzyskują pomoc finansową na zasadach określonych w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277/1 z 21.10.2005, z późn. zm.) oraz Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – działanie 142 „Grupy producentów rolnych”.

Zryczałtowana pomoc realizowana jest w formie rocznych płatności w okresie pierwszych pięciu lat od dnia wpisu grupy do rejestru grup producentów rolnych, prowadzonego przez właściwego ze względu na siedzibę grupy marszałka województwa.

Kwota wsparcia wyliczana jest na podstawie rocznej wartości netto sprzedanej produkcji, wyprodukowanej w gospodarstwach członków grupy i nie przekracza:

 • w pierwszym i drugim roku  5%,
 • w trzecim roku                     4%,
 • w czwartym roku                  3%,
 • w piątym roku                      2%

wartości produkcji sprzedanej do sumy równowartości 1 000 000 euro oraz

 • w pierwszym i drugim roku    2,5%,
 • w trzecim roku                       2,0%,
 • w czwartym i piątym roku      1,5%

wartości produkcji sprzedanej powyżej sumy równowartości 1 000 000 euro.

W żadnym przypadku wsparcie nie może przekroczyć równowartości kwoty:

 • w pierwszym i drugim roku    100 000 euro,
 • w trzecim roku                       80 000 euro,
 • w czwartym roku                    60 000 euro,
 • w piątym roku                        50 000 euro.

Przykład: wartość produktów sprzedanych stanowi 1 200.000 euro - należna pomoc wynosi 5% z 1.000.000 euro i 2,5% z 200.000 euro w 1 roku przyznania pomocy, co daje kwotę wsparcia 55.000 euro.

Kwota wsparcia jest naliczana na podstawie rocznej wartości przychodów netto ze sprzedaży produktów lub grup produktów, ze względu na które grupa została utworzona,, wytworzonych w gospodarstwach członków grupy i sprzedanych odbiorcom niebędącym członkami grupy. Płatności dla grup producentów rolnych są realizowane po zakończeniu pełnego roku działalności grupy. Wnioski należy składać we właściwych oddziałach regionalnych ARiMR ze względu na siedzibę grupy.

Wsparcia udziela się w celu ułatwienia tworzenia i działalności administracyjnej grup producentów do celów:

 • dostosowania do wymogów rynkowych procesu produkcyjnego i produkcji producentów, którzy są członkami takich grup;
 • wspólnego wprowadzania towarów do obrotu, w tym przygotowania do sprzedaży, centralizacji sprzedaży i dostawy do odbiorców hurtowych;
 • ustanowienia wspólnych zasad dotyczących informacji o produkcji, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów i dostępności.

Wsparcie grupie producentów rolnych może być przyznane tylko raz w okresie jej działalności, niezależnie od tego czy źródłem tej pomocy jest budżet krajowy, czy budżet unijny. W budżecie PROW na lata 2007-2013 przewidziano na to działanie 146 mln euro (z czego 109,5 mln euro pochodzi z budżetu wspólnotowego, a 36,5 mln euro z budżetu krajowego. Pomoc ta nie jest opodatkowana.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn.zm.) pomoc i pomoc techniczna, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości, podlegają zwrotowi wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości podatkowych, chyba że przepisy Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 lub przepisy ustawy stanowią inaczej. Pomocą pobraną nienależnie jest w szczególności pomoc:

 • wypłacona beneficjentowi, który nie wykonuje operacji w całości lub w części lub obowiązków związanych z jej wykonaniem;
 • wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem;
 • wypłacona bez podstawy prawnej lub w wysokości wyższej niż określona na realizację operacji.

Wysokość pomocy finansowej, otrzymanej przez grupy producentów rolnych w ramach PROW 2004-2006 oraz PROW 2007-2013, wyniosła:

 • w roku 2008: 24,6 mln zł
 • w roku 2009: 54,6 mln zł
 • w roku 2010: 67,1 mln zł
 • w roku 2011: 84,0 mln zł
 • w roku 2012: 113,3 mln zł

KREDYT nGP (z dopłatą ARiMR) - na realizację inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych.

Kredyt może zostać przeznaczony na sfinansowanie inwestycji:

1.      sfinansowanie inwestycji dla potrzeb działalności prowadzonej przez grupę producentów rolnych w zakresie produktu, ze względu na jaki została utworzona grupa oraz pod warunkiem, że inwestycje te będą służyć członkom grupy,

 1. sfinansowanie inwestycji w przetwórstwie produktów rolnych dla potrzeb działalności prowadzonej przez grupę, w zakresie produktu, ze względu na jaki została utworzona grupa oraz pod warunkiem, że inwestycje te służyć będą członkom grupy.
 2. nabycie przez grupy producentów rolnych akcji lub udziałów spółek prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych lub przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków.

ZWOLNIENIA PODATKOWE:

 1. zwolnienie dochodu zarejestrowanej grupy, pochodzącego ze sprzedaży produktów lub grup produktów, dla których została ona utworzona, wyprodukowanych w gospodarstwach jej członków – w części wydatkowanej na rzecz jej członków w roku podatkowym lub roku po nim następującym, przeznaczonej na zakup środków produkcji przekazanych członkom i na ich szkolenie;
 2. zwolnienie z podatku od nieruchomości całości budynków i budowli zajętych przez grupę producentów rolnych, wykorzystywanych wyłącznie na prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy lub w zakresie określonym w art. 4 ust. 2 ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw, zgodnie z jej aktem założycielskim.

Działania dla grup producentów rolnych     

Grupy producentów rolnych, w ramach PROW 2007-2013, mogą być również beneficjentami działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" , "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Działania informacyjne i promocyjne”, zaś ich członkowie mogą skorzystać także z pomocy w ramach działań „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Modernizacja gospodarstw rolnych”.


Grupa producentów rolnych, chcąca skorzystać z pomocy finansowej w ramach działania „Grupy producentów rolnych”, w terminie 6 miesięcy od dnia wpisu grupy do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa powinna złożyć wniosek o przyznanie pomocy finansowej w oddziale regionalnym ARiMR, właściwym ze względu na siedzibę grupy.

Do wniosku o przyznanie pomocy załącza się zaświadczenie marszałka województwa o wpisie grupy do rejestru, wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.

Każdego roku grupa powinna złożyć wniosek o płatność w ciągu 30 dni od zakończenia danego roku działalności. Grupa może skorzystać z takiej pomocy przez 5 kolejnych lat swojej działalności.

Do wniosku o płatność załącza się:

- zaświadczenie marszałka województwa o wpisie grupy do rejestru, wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku o płatność,

- wykazy faktur VAT i rachunków, potwierdzające:

 • przychody netto grupy ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, ze względu na które grupa została utworzona,
 • wartość i ilość dostarczonych grupie produktów lub grupy produktów przez poszczególnych jej członków,
 • przychody netto grupy ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, ze względu na które grupa została utworzona, wytworzonych w gospodarstwach jej członków i sprzedanych odbiorcom niebędącym członkami grupy.

Wszelkie informacje na temat przyznawanej pomocy, wzory wniosków oraz instrukcje ich wypełniania można znaleźć na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl).

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009