Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Aktualności GPR

W dniu 23 listopada 2012 w Dzienniku Ustaw 2012 pod pozycją Nr 1292 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych.

Wprowadzona zmiana dotychczasowych przepisów umożliwia zmniejszenie wymaganego limitu minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej grupy producentów rolnych w przypadku wystąpienia w gospodarstwie członka lub członków grupy działania o charakterze siły wyższej lub wyjątkowych okoliczności, mających bezpośredni negatywny wpływ na funkcjonowanie grupy.

Przedmiotowe przepisy zostały opracowane w wyniku odnotowania dużej liczby przypadków gospodarstw rolnych, w których wystąpiły, na początku tego roku, szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania.

Powyższe ułatwienie dotyczy również grup producentów rolnych, których gospodarstwa członków ucierpiały na skutek wystąpienia okoliczności o charakterze siły wyższej lub wyjątkowych okoliczności, mających miejsce przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, lecz nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2012 r.

Rozporządzenie zostało podpisane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 13 listopada br. i weszło w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, tj. 1 grudnia 2012 r.


Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 10 marca 2011 roku podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych (Dz. U. Nr 72, poz. 424).

Nowelizacja powyższego rozporządzenia dotyczyła głównie zmian pozycji 5, 14, 19, 25, 26 i 33 załącznika do rozporządzenia, zawierającego wykaz produktów i grup produktów dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych.

Wprowadzone zmiany stwarzają warunki umożliwiające dostosowanie produkcji rolnej do warunków rynkowych, koncentrację podaży i poprawę efektywności gospodarowania. W szczególności ułatwiają zrzeszanie producentów drobiu różnych gatunków i umożliwiają producentom rozsad roślin warzywnych organizowanie się w grupy producentów. Zmiana określenia jednostek minimalnej rocznej wielkości produkcji, w szczególności w przypadku produktów rolnictwa ekologicznego, ułatwia fakturowanie produktu, a tym samym jego wprowadzanie do obrotu oraz organizowania się w grupy przez producentów rolnych.

Nowelizacja ww. rozporządzenia niewątpliwie wpłynie na skuteczniejsze realizowanie celów ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z późn. zm.), którymi są w szczególności: dostosowanie produkcji rolnej do warunków rynkowych, koncentracja podaży oraz organizowanie sprzedaży produktów rolnych, poprawa efektywności gospodarowania, planowanie produkcji ze szczególnym uwzględnieniem jej ilości i jakości oraz ochrona środowiska naturalnego.

Rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Rada Ministrów w dniu 12 października 2010 r. przyjęła rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U.  Nr 208, poz. 1374), w którym przewiduje się wprowadzenie następujących zmian:

1) podwyższenie wskaźnika stanowiącego podstawę do obliczania wysokości oprocentowania dla banków kredytów preferencyjnych z 1,5 do 1,6 stopy redyskontowej weksli,

2) obniżenie z 2% do 0,1 % oprocentowania kredytów bankowych na wznowienie produkcji po klęskach dla producentów rolnych, którzy ubezpieczyli co najmniej 50 % powierzchni upraw rolnych lub co najmniej 50% liczby zwierząt,

3) wprowadzenie możliwości udzielania kredytów preferencyjnych do 80% wartości nabywanych przez grupę producentów rolnych udziałów lub akcji zakładów przetwórstwa produktów rolnych lub przetwórstwa ryb oraz gwarancji lub poręczeń spłaty kredytów bankowych na te cele,

4) wprowadzenia możliwości udzielania kredytów preferencyjnych dla producentów rolnych na sfinansowanie nabycia udziałów lub akcji spółek prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych lub rybnych oraz udziałów jednoosobowych spółek Skarbu Państwa prowadzących działalność w zakresie sztucznego unasieniania zwierząt oraz gwarancji i poręczeń spłaty tych kredytów,

5) umożliwienie udzielenia studentom ze wsi poręczeń do wysokości 100% wykorzystanej kwoty kredytu studenckiego w przypadku studentów z rodzin o dochodach na osobę do 600 zł,

6) wprowadzenie możliwości czasowego (dwuletniego) okresu prolongowania kredytobiorcom spłaty odsetek od kredytów w przypadku potwierdzonych szkód spowodowanych przez tegoroczną powódź, huragan i obsunięcie się ziemi, przy czym kredytobiorca zapłacone za niego przez Agencję odsetki będzie spłacał po upływie okresu zawieszenia albo pomniejszą one kwotę dopłat określoną w umowie kredytu bankowego.


Stanowisko Komisji Europejskiej w sprawie możliwości przeznaczania wsparcia otrzymywanego  przez grupy producentów rolnych także na działalność inwestycyjną

W efekcie negocjacji, prowadzonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi z Komisją Europejską, mających na celu umożliwienie grupom producentów rolnych wykorzystywanie zryczałtowanego wsparcia uzyskiwanego w ramach działania 142 „Grupy producentów rolnych”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, także na działalność inwestycyjną, uzyskano następujące informacje.

Komisja Europejska stwierdziła, iż zryczałtowana pomoc udzielana grupom producentów rolnych w formie rocznych rat przez okres pierwszych 5 lat działalności grupy, może być przeznaczana także na inwestycje, o ile grupa realizuje cele zakładania grup, wynikające z przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Artykuł 35 przedmiotowego rozporządzenia stanowi, że wsparcia udziela się w celu ułatwienia tworzenia i działalności administracyjnej grup producentów do następujących celów:

  • dostosowania do wymogów rynkowych procesu produkcyjnego i produkcji producentów, którzy są członkami takich grup;
  • wspólnego wprowadzania towarów do obrotu, w tym przygotowania do sprzedaży, centralizacji sprzedaży i dostawy do odbiorców hurtowych;
  • ustanowienia wspólnych zasad dotyczących informacji o produkcji, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów i dostępności.

Ponadto, Komisja Europejska orzekła, iż wysokość kwoty, która może zostać przeznaczona na inwestycje, zależy od decyzji grupy, o ile realizowane są przez grupę ww. cele rozporządzenia 1698/2005.


Informacja na temat możliwości otrzymania pomocy finansowej przez grupy producentów rolnych  w pierwszym roku ich działalności

Od dnia 10 maja 2010r. z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, grupy producentów rolnych w pierwszym roku działalności, na swój wniosek, mogą otrzymać środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wyprzedzające finansowanie przyszłej pomocy.  Na podstawie wprowadzonych zmian do ustawy z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. Nr 187, poz. 1381, z późn. zm.), grupy producentów rolnych mają możliwość uzyskania środków na finansowanie własnej działalności w początkowej fazie jej rozpoczęcia.  Ponieważ ww. działanie ma charakter nieinwestycyjny, z tego względu niemożliwe było zastosowanie przepisów art. 56 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), przewidującego możliwość wprowadzenia zaliczek ze środków EFRROW dla beneficjentów działań o charakterze inwestycyjnym. W związku z powyższym, wprowadzony został inny mechanizm -  mechanizm wyprzedzającego finansowania do wysokości wkładu krajowego ze środków budżetu krajowego, funkcjonującego w stosunku do innych działań PROW 2007-2013.

 

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009