Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

PROW 2007-2013

Pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Do udzielania i obsługi pożyczek na wyprzedzające finansowanie ze środków budżetu państwa jako państwowa instytucja finansowa o dużej wiarygodności specjalizująca się w obsłudze sektora finansów publicznych został ustawowo wskazany Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

CEL

Pożyczka udzielana przez BGK ma na celu umożliwienie sprawnej realizacji projektów w ramach działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) m.in. w zakresie: gospodarki wodno-ściekowej; gospodarowania odpadami komunalnymi; wytwarzania i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych; budowy i remontu obiektów pełniących funkcje społeczno-kulturalne, sportowe, rekreacyjne, promujące obszary wiejskie, aktywizacji ludności wiejskiej; stymulowania powstawania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich oraz poprawy stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi.

W latach 2009 i 2010 BGK udzielił pożyczek przeznaczonych m.in. na:

 • budowę sieci wodociągowej  i kanalizacyjnej wraz z przyłączami,
 • budowę stacji uzdatniania wody,
 • budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • zakup samochodów do wywozu odpadów komunalnych oraz zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów,
 • rewaloryzację zabytkowego parku,
 • utworzenie wiejskiego centrum kulturalnego oraz remont i modernizację świetlic wiejskich,
 • zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi,
 • zagospodarowanie terenów sportowych i rekreacyjnych oraz budowę infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej,
 • budowę kortu tenisowego wraz z budynkami zaplecza,
 • remont chodników, ścieżek rowerowych, parkingów, zatok i przystanków autobusowych,
 • budowę kotłowni ekologicznych opalanych biomasą oraz sieci ciepłowniczej,
 • przebudowę i odnowienie miejsc pamięci narodowej,
 • budowę i modernizację oświetlenia ulic,
 • budowę kanalizacji deszczowej,
 • budowę elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą techniczną oraz przyłączami do krajowej sieci elektroenergetycznej,
 • instalację urządzeń pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych,
 • budowę kaskady solankowej,
 • funkcjonowanie lokalnej grupy działania.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POŻYCZKĘ?

W zależności od rodzaju działania Pożyczkobiorcami mogą być:

 • gminy
 • gminne zakłady budżetowe (wyłącznie w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej)
 • Lokalne Grupy Działania (LGD)

PRZEDMIOT POŻYCZKI

Pożyczka udzielana jest na realizację operacji (projektu) w ramach następujących działań objętych PROW 2007-2013:

Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej - działania:

 • Odnowa i rozwój wsi –  dla gmin
 • Podstawowe usługi  dla gospodarki i ludności wiejskiej
  – dla gmin i gminnych zakładów budżetowych

Oś 4 Leader – działania:

 • Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – dla gmin
 • Wdrażanie projektów współpracy – dla LGD
 • Funkcjonowanie lokalnej grupy działania – dla LGD

WARUNKI UDZIELENIA POŻYCZKI

Pożyczka o charakterze pomostowym udzielana jest ze środków budżetu państwa w złotych, bez przetargu, bez badania zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy.

Kwota udzielonej pożyczki nie może przekroczyć wysokości wkładu środków
z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) określonego w umowie o przyznaniu pomocy, przy czym Pożyczkobiorca nie ma obowiązku wykorzystania całości przyznanej kwoty pożyczki.


Struktura finansowania operacji w ramach PROW 2007-2013

Oprocentowanie każdej transzy pożyczki uruchamianej w danym kwartale kalendarzowym, wynosi 0,25 stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych sprzedanych na ostatnim przetargu przeprowadzonym w miesiącu poprzedzającym ten kwartał. Przykładowo dla transzy pożyczki uruchamianej w I kwartale 2011 r. oprocentowanie wynosi 1,01%.

Z tytułu udzielenia pożyczki Bank pobiera prowizję w wysokości 0,1% kwoty udzielonej pożyczki, płatną w dniu przekazania pierwszej transzy.

Zabezpieczenie pożyczki stanowi weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową złożone w dniu zawarcia umowy pożyczki, a w przypadku LGD dodatkowo oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

PROCEDURA UDZIELENIA POŻYCZKI

Wnioskodawca składa w oddziale BGK wniosek o pożyczkę wraz z harmonogramem uruchamiania transz pożyczki oraz:

 • pismo z UM zapraszające do podpisania umowy o przyznaniu pomocy wraz z załączonym projektem tej umowy lub podpisaną umowę o przyznaniu pomocy,
 • umocowanie osób uprawnionych do podpisania umowy pożyczki i zaciągnięcia zobowiązania wekslowego,
 • dokumenty niezbędne do otwarcia w BGK rachunku środków własnych i rachunku pożyczki, tj.: wniosek o otwarcie rachunku, dokument potwierdzający status prawny Pożyczkobiorcy, konieczne pełnomocnictwa oraz zaświadczenie o numerze NIP i REGON.

Umowa pożyczki jest zawierana niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku w oddziale BGK.

Podstawą uruchomienia pożyczki są faktury lub inne równoważne dokumenty księgowe wystawione przez wykonawców lub usługodawców oraz dyspozycje przelewów wystawione przez Pożyczkobiorcę.


Schemat przepływu środków-spłata pożyczki

 1. Pożyczkobiorca dokonuje zakupu towaru lub usługi.
 2. Pożyczkobiorca dostarcza do Oddziału Banku faktury lub inne równoważne dokumenty księgowe wystawione przez sprzedawców (wykonawców) oraz dyspozycje przelewów z rachunku środków własnych i z rachunku pożyczki.
 3. Bank sporządza kopię faktury i poświadcza ją za zgodność z oryginałem. Oryginał faktury oddaje Pożyczkobiorcy.
 4. Bank uruchamia transzę pożyczki. Dokonuje płatności kwoty wynikającej
  z faktury zgodnie z aktualnym harmonogramem
  .
 5. Pożyczkobiorca składa w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o płatność.
 6. Urząd Marszałkowski przekazuje dokumenty do Agencji Płatniczej (ARiMR).
 7. Spłata wykorzystanej pożyczki.  ARiMR przekazuje na rachunek pożyczki Pożyczkobiorcy środki, tytułem zwrotu kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez Pożyczkobiorcę.

SPŁATA I ROZLICZENIE POŻYCZKI

Spłata kapitału pożyczki jest dokonywana:

 • ze środków przekazywanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) na rachunek pożyczki Pożyczkobiorcy, tytułem zwrotu kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez Pożyczkobiorcę,
 • ze środków własnych Pożyczkobiorcy w przypadku odmowy refundacji kosztów kwalifikowalnych przez ARiMR z przyczyn leżących po stronie Pożyczkobiorcy lub w związku z wykorzystaniem pożyczki niezgodnie z przeznaczeniem.

Oddziały BGK otwierają na rzecz Pożyczkobiorcy rachunki bankowe przeznaczone wyłącznie do obsługi pożyczki:

 • rachunek pożyczki - otwierany w celu dokonywania płatności w części opłacanej ze środków pożyczki oraz przekazywania przez ARiMR środków z tytułu refundacji poniesionych przez Pożyczkobiorcę kosztów kwalifikowalnych, stanowiących jednocześnie spłatę wykorzystanej pożyczki;
 • rachunek środków własnych - na którym gromadzone będą środki własne Pożyczkobiorcy przeznaczone na dokonywanie płatności w części opłacanej przez pożyczkobiorcę (w tym VAT), spłatę odsetek naliczanych miesięcznie przez BGK od kwoty wykorzystanej pożyczki oraz opłaty i prowizje związane z obsługą pożyczki.

Wykonanie płatności odbywa się w formie realizacji dwóch przelewów, tj.: środków własnych Pożyczkobiorcy (z rachunku środków własnych) oraz środków pożyczki (z rachunku pożyczki) wykonywanych na rzecz wykonawców/usługodawców. W pierwszej kolejności uruchamiane są środki własne Pożyczkobiorcy.

Płatności wynikające z faktur i innych równoważnych dokumentów płatniczych dokonywane są zgodnie z aktualnym harmonogramem. Pożyczkobiorca winien dostarczyć do Banku harmonogram przekazywania transz pożyczki na miesiąc następny oraz kolejne, nie później niż 30 dni przed miesiącem uruchomienia transzy, np. harmonogram złożony w Banku w dniach 1-31 stycznia - pierwsza transza pożyczki będzie możliwa do uruchomienia w pierwszej dekadzie marca. Jeśli zachodzi taka konieczność, Pożyczkobiorca dostarcza do Oddziału BGK aktualizacje harmonogramu przekazywania transz pożyczki.

BGK dokonuje rozliczenia pożyczki w terminie miesiąca od dnia całkowitej spłaty pożyczki wraz z należnymi odsetkami i opłatami.

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (art. 10d ust. 3, Dz.U. z 2006 r. Nr 187, poz. 1381, Dz.U. z 2008 r. Nr 52, poz. 304, Nr 214 poz. 1349; Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; Dz.U. z 2010 r. Nr 57, poz. 351, Nr 123, poz. 835, Nr 236, poz. 1552),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich (Dz.U. z 2010 r. Nr 216, poz. 1420),
 • Umowa między Ministrem Finansów a BGK w sprawie prowadzenia przez Bank rachunków Ministra oraz ewidencji pozaksięgowej i obsługi bankowej pożyczek na wyprzedzające finansowanie, podpisana 18 czerwca 2009 r.

 

Szczegółowych informacji na temat pożyczki udzielają oddziały BGK.

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa strony    |    copyright KSOW 2009