Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

IV posiedzenie Grupy Tematycznej do spraw Podejścia LEADER

20.09.2016

Grupa Tematyczna do spraw Podejścia LEADER spotkała się po raz czwarty 19 września 2016 r w Warszawie w MRiRW. W spotkaniu udział wziął Pan Ryszard Zarudzki Podsekretarz Stanu w MRiRW. Otwierając posiedzenie, przewodniczący Pan Witold Magryś - przedstawiciel Polskiej Sieci LGD, zapowiedział, że tematem wiodącym spotkania będzie rozwój przedsiębiorczości lokalnej.

Podkreślił, że jest to główne wyzwanie stojące przed LGD w bieżącej perspektywie budżetowej, bowiem ponad 50% budżetu LSR musi być alokowane na działania wspierające tworzenie lub utrzymywanie miejsc pracy. W obecnej edycji LEADERa nastąpiła wyraźna zmiana akcentów z działań prospołecznych na działania probiznesowe, co jest pochodną ogólnej reorientacji wsparcia z funduszy europejskich. Zauważył, że jest to powrót LEADERa do korzeni albowiem akronim „LEADER” oznacza tworzenie powiązań/związków na rzecz rozwoju przede wszystkim gospodarczego obszarów wiejskich.  Kluczowe pozostaje pytanie: Czy LGD, samorządy województw i przedsiębiorcy są gotowi, żeby zmierzyć się z rozwojem przedsiębiorczości? Przewodniczący zaproponował, aby na forum GTL zastanowić się, co można jeszcze zrobić w okresie najbliższych miesięcy, aby udało się wykorzystać efektywnie wsparcie w tym zakresie?

Następnie przewodniczący przedstawił wyniki badania, zrealizowanego wspólnie z p. Małgorzatą Surmacz, dotyczącego aktywności sektorów: prywatnego, społecznego i publicznego, w podejściu LEADER na podstawie wniosków złożonych przez LGD w latach 2009-2014, w województwie śląskim. Zaprezentował również pośrednią formułę RLKS działającą w województwie śląskim.

Podsekretarz Stanu Ryszard Zarudzki w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę, że współpraca pomiędzy samorządami województw, LGD a MRiRW nie funkcjonuje prawidłowo. W celu poprawy wzajemnej komunikacji MRiRW organizuje w dniach 1-2 grudnia 2016 r. w centralnej Polsce ogólnopolską konferencję dla 420 przedstawicieli LGD i samorządów województw. W założeniach programowych jest krótkie podsumowanie poprzedniego okresu programowania na lata 2007-2013, a następnie skupienie się na bieżących sprawach związanych z wdrażaniem, procedurami, komunikacją, sieciowaniem i oceną. Poprosił członków GTL o aktywne włączenie się w przygotowanie wspólnego programu konferencji.

Kolejnym zagadnieniem poruszonym przez wiceministra Zarudzkiego była potrzeba uproszczenia procedur wdrażania i odbiurokratyzowania instytucji. Poprosił przedstawicieli samorządów województw, administracji centralnej i LGD, aby wspólnie poszukiwali dobrych rozwiązań w tym zakresie.

Następnie wiceminister Zarudzki przedstawił Panią Wandę Klepacką, Zastępcę Dyrektora Departamentu Strategii, Analiz i Rozwoju w MRiRW, odpowiedzialną za włączenie rozwoju obszarów wiejskich w Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, przygotowywaną przez Ministerstwo Rozwoju. Zapowiedział, że Strategia będzie obowiązującym dokumentem dla kraju, gdy zostanie przyjęta przez Radę Ministrów po 6 października 2016r. Celem działań resortu w tym zakresie jest efektywniejsze i ukierunkowane wykorzystanie dostępnych środków unijnych i krajowych.

Pani Wanda Klepacka omówiła poszczególne cele strategii, odnoszące się do rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, w szczególności zwróciła uwagę na narzędzia wdrażania, rolę LGD wśród jednostek lokalnych oraz zarządzanie przez LSR. Zachęciła też członków GTL do zapoznania się z dokumentem i zgłaszania uwag w ramach trwających konsultacji społecznych Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju dostępnej na portalu Ministerstwa Rozwoju.

Następnie głos zabrała Pani Joanna Gierulska, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW, która zaprezentowała projekt strategiczny dotyczący Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

W dalszej części posiedzenia Pani Joanna Gierulska przedstawiła wymogi prawne oraz wskaźniki ilości utworzonych miejsc pracy w ramach LSR na lata 2014-2020.

Następnie Pani Marzena Cieślak, Zastępca Dyrektora Departamentu Działań Delegowanych ARiMR, omówiła biznesplany w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej. Przedstawiła również informacje na temat ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i własności intelektualnej we wnioskach składanych w LGD.

Przykłady rozwijania przedsiębiorczości w swoich obszarach zaprezentowali przedstawiciele lokalnych grup działania: Pani Katarzyna Jórga – Prezes Stowarzyszenia Światowid z woj. wielkopolskiego, Pani Dorota Goetz – Prezes LGD Partnerstwo Ducha Gór z woj. dolnośląskiego oraz Pan Cezary Nowek – Prezes Stowarzyszenia LGD Razem dla Radomki z woj. mazowieckiego.

Dużym wyzwaniem LEADERa pozostaje wzmocnienie kapitału społecznego, który jest silnie skorelowany z rozwojem przedsiębiorczości. Swoją prezentację na ten temat przedstawił Dr Ryszard Kamiński, Prezes Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich.

Dyrektor Biura Pomocy Technicznej MRiRW Pan Krzysztof Rodzik oraz Pani Małgorzata Osińska Zastępca Dyrektora przedstawili projektowane zmiany w rozporządzeniu o funkcjonowaniu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Na zakończenie posiedzenia Pani Dominika Długosz-Dzierżanowska omówiła projekt zmian Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w działaniu "Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania, w tym zapewnienie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej". Grupa przyjęła opinie w sprawie zmian projektu Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 dla działania „Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania, w tym zapewnienie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej”.

GALERIA ZDJĘĆ - ZOBACZ


Dokumenty do pobrania:

Protokół z posiedzenia - pobierz

Uchwała nr 3 w sprawie zaopiniowania projektu zmiany Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 dla działania „Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania, w tym zapewnienie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej” - pobierz

Nowe podejście do rozwoju obszarów wiejskich - priorytety i zadania. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność w ramach Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju – Wanda Klepacka, MRiRW - pobierz prezentację

Projekt strategiczny dot. RLKS w SOR – Joanna Gierulska,MRiRW - pobierz prezentację

Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich objętych LSR w ramach PROW 2014-2020 Wymogi prawne oraz wskaźnik ilości utworzonych miejsc pracy – Joanna Gierulska,MRiRW - pobierz prezentację

Biznesplany w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa i własności intelektualnej we wnioskach składanych w LGD – Marzena Cieślak, ARiMR - pobierz prezentację

LEADER drogą do rozwoju – Katarzyna Jórga, Stowarzyszenie Światowid - pobierz prezentację

Rola LGD w aktywizacji, partycypacji społecznej i rozwoju ekonomii społecznej na przykładzie LGD Partnerstwo Ducha Gór - Dorota Goetz, LGD Partnerstwo Ducha Gór - pobierz prezentację

Stowarzyszenie LGD „Razem dla Radomki” animatorem rozwoju przedsiębiorczości na południu Mazowsza - Cezary Nowek, LGD Razem dla Radomki - pobierz prezentację

Wykorzystanie cech podejścia LEADER do rozwoju przedsiębiorczości w Polsce – Ryszard Kamiński, Prezes Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich - pobierz prezentację

Zmiany Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w działaniu "Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania, w tym zapewnienie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej" – Dominika Długosz-Dzierżanowska, JC KSOW, FAPA - pobierz prezentację

Badanie wnioskodawców „Małych projektów”, PROW 2007-2013, woj. śląskie, oraz Konkursy – pośredni RLKS woj. śląskie - Witold Magryś, PŚ LGD – pobierz prezentację

Targi projektów współpracy transnarodowej „LEADER TNC Fair 2016” w Estonii - relacja – JC KSOW, FAPA - pobierz prezentację
Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009