Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA PROPOZYCJI OPERACJI DO REALIZACJI W PLANIE OPERACYJNYM KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH W LATACH 2014-2015

07.08.2015

W ramach planu operacyjnego KSOW w latach 2014 - 2015 realizowane mogą być operacje dotyczące następujących działań Planu Działania KSOW na lata  2014-2020:  

 1. Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą - możliwość zgłoszenia mają partnerzy KSOW, jednostka centralna, Instytucja Zarządzająca, jednostki regionalne. Budżet działania 300 000 EURO.
 2. Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich - możliwość zgłoszenia mają partnerzy KSOW, jednostka centralna, Instytucja Zarządzająca, jednostki regionalne. Budżet działania 250 000 EURO.

Jednocześnie informujemy, iż plan operacyjny 2014-2015 obejmować będzie także operacje z zakresu następujących działań:

 1. Współpraca z Europejską Siecią na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ESROW) – możliwość zgłoszenia mają Instytucja Zarządzająca i jednostka centralna KSOW. Budżet działania 50 000 EURO.
 2. Plan komunikacyjny – możliwość zgłoszenia mają podmioty wdrażające PROW 2014-2020 i Instytucja Zarządzająca. Budżet działania 532 706 EURO.
 3. Działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla doradców i służb wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich – możliwość zgłoszenia mają tylko partnerzy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie i wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego. Budżet działania 50 000 EURO

                                                           ***

Operacje zgłaszane jako propozycje do planu operacyjnego jednostki centralnej muszą być zgodne z co najmniej jednym z celów KSOW na lata 2014-2020 oraz realizować jeden lub więcej priorytetów PROW 2014-2020.

Cele i priorytety KSOW zostały opisane w Instrukcji do Wypełnienia „Formularza wniosku zgłaszającego operację do realizacji w ramach Planu Operacyjnego 2014-2015 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Limit środków finansowych określa wartość alokacji dostępnej w danym działaniu w dniu ogłoszenia konkursu i może ulec zmianie.

Wniosek, który został zakwalifikowany do planu operacyjnego, nadal może nie zostać w nim ujęty jeżeli suma kwot z wnioskowanych i zaakceptowanych wniosków przekroczy wysokość środków dostępnych w ramach dwuletniego planu operacyjnego. Wówczas o ujęciu operacji w dwuletnim planie operacyjnym 2014 – 2015 decydować będzie kolejność wpływu propozycji operacji.

                                                        ***

Ocenie podlegać będą:

 • Czy podmiot jest uprawniony do zgłoszenia operacji? UWAGA!!! Wniosek może zostać skutecznie złożony wyłącznie przez podmiot posiadający status partnera KSOW. Negatywna ocena tego punktu skutkować będzie  odrzuceniem wniosku. Aby uzyskać status partnera KSOW należy wypełnić formularz znajdujący się pod adresem http://ksow.pl/ksow/formularz-zgloszeniowy.html
 • Czy cele operacji realizują cele KSOW?
 • Czy cele operacji realizują priorytety PROW 2014-2020?
 • Czy operacja jest zgodna z działaniem KSOW w ramach którego została złożona?
 • Czy istnieje realna możliwość zakończenia realizacji operacji do dnia 30 listopada 2015 roku?
 • wartość merytoryczna operacji, w tym w szczególności: uzasadnienie realizacji operacji, wybór grupy docelowej oraz racjonalność budżetu.

                                                            ***

Rozliczenie operacji musi nastąpić w terminie 2 tygodni od dnia zakończenia realizacji operacji, z zastrzeżeniem że ostateczny termin rozliczenia operacji  nie może przekroczyć 15 grudnia 2015 r. Rozliczenia dokonane po 15 grudnia 2015 roku nie będą podlegały refundacji.

Umowy z Wnioskodawcami na realizację operacji będą zawierane nie wcześniej niż po zaakceptowaniu planu operacyjnego przez Grupę Roboczą ds. KSOW, co jest przewidywane w pierwszej połowie października 2015 r.

                                                             ***

Wnioski należy składać na formularzu załączonym do ogłoszenia wraz z wersją elektroniczną na dowolnym nośniku danych. 

Zasady dotyczące kwalifikowalności kosztów dla dwuletniego planu operacyjnego 2014-2015 znajdują się tutaj.

Uwaga!

Koszty inwestycyjne nie będą podlegać refundacji w ramach planu operacyjnego KSOW.  

Przy wyborze wykonawców/podwykonawców na potrzeby realizacji operacji należy stosować zasady równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.

W celu zachowania ww. zasad należy stosować ustawę Prawo zamówień publicznych. W przypadku podmiotów które nie są zobowiązane do stosowania trybów przewidzianych w ww. ustawie, a także w przypadku operacji o wartości nie przekraczającej kwoty 30 tys. euro (dla podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych) konieczne jest dostarczenie dokumentów potwierdzających stosowanie zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości przy wyłanianiu wykonawców/ podwykonawców.

Do pobrania: wzór formularza ofertowego (pobierz) wraz z zasadami - po zmianach dokonanych w dniu 14.08.2015 (pobierz)

                                                             ***

Termin składania wniosków:  25 sierpnia 2015 roku.

Miejsce składania wniosków -  Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA (jednostka centralna KSOW), ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, gmach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pokój nr 533, w godz. 9.00 – 15.00.

Dniem złożenia wniosku jest dzień jego wpływu do jednostki centralnej. Wnioski muszą zostać dostarczone do właściwego miejsca ich składania w nieprzekraczalnym terminie 25 sierpnia 2015 roku.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 • Formularz wniosku zgłaszającego operację do realizacji w ramach Planu Operacyjnego 2014-2015 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - pobierz, załącznik 2 do wniosku - pobierz
 • Instrukcja wypełnienia formularza wniosku zgłaszającego operację do realizacji w ramach Planu Operacyjnego 2014-2015 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - pobierz

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 22 623 19 79 Beata Boska Adamczyk, 22 623 19 21 Sylwia Kalinowska, 22 623 1929 Dominika Długosz Dzierżanowska; w godz. 9.00 – 15.00 lub wysyłając zapytania na adres email: b.boska@fapa.org.pls.kalinowska@fapa.org.pld.dlugosz@fapa.org.pl.

UWAGA! Informujemy, iż propozycje operacji do następnego planu operacyjnego (2016 – 2017) będą zbierane jeszcze w bieżącym roku, a ich realizacja będzie możliwa od I kwartału 2016 r.


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009