Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Rezerwy zasobów pracy w rolnictwie szansą rozwoju gospodarczego

25.06.2015

Prezentacja dobrych praktyk i nowych możliwości w zakresie mobilności zawodowej rolników i członków ich rodzin w aspekcie programów na lata 2014-2020

W dniach 18-19 maja 2015 r. w podwarszawskich Falentach odbyła się konferencja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA  pt. "Rezerwy zasobów pracy w rolnictwie szansą rozwoju gospodarczego.  Prezentacja dobrych praktyk i nowych możliwości w zakresie mobilności zawodowej rolników  i członków ich rodzin w aspekcie programów na lata 2014-2020".

W konferencji udział wzięło ponad 120 przedstawicieli m.in.: związków i organizacji rolniczych, izb rolniczych, organizacji pracodawców i biznesów prowadzących działalność na obszarach wiejskich, naukowców, samorządów terytorialnych, Lokalnych Grup Działania, ośrodków doradztwa rolniczego, urzędów pracy i innych instytucji rynku pracy. W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele administracji rządowej w tym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Podczas dwóch intensywnych dni spotkań uczestnicy omówili szereg aktualnych problemów mobilności zawodowej rolników. Bezpośrednia konfrontacja praktyków – rolników, członków organizacji pozarządowych oraz lokalnych liderów  z przedstawicielami resortów odpowiedzialnych za rolnictwo, zatrudnienie oraz fundusze unijne przyniosła szereg bardzo praktycznych spostrzeżeń dotyczących nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Tworzenie miejsc pracy na wsi oraz wykorzystanie ukrytych często zasobów pracy tkwiących w gospodarstwach rolnych może być
w najbliższych latach jednym z najważniejszych tematów działań rozwojowych na obszarach wiejskich.  Podczas konferencji wypracowane zostały propozycje działań wspierających mobilność zawodową osób stanowiących rezerwy zasobów pracy w rolnictwie. Pojawiło sie wiele ciekawych przykładów na rozwijanie przedsiębiorczości mieszkańców wsi w formie samozatrudnienia, jak
i tworzenia miejsc pracy dla osób zainteresowanych odejściem z rolnictwa. Szeroko omówione zostały możliwości przekwalifikowania zawodowego  rolników i członków ich rodzin.  Wiele uwagi poświęcono też aktywności zawodowej kobiet wiejskich.

W trakcie konferencji omówione zostały narzędzia wspierające reorientację zawodową rolników w nowej perspektywie finansowej na lata 2014 - 2020. Przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawili źródła finansowania działań  mających na celu wykorzystanie potencjału zasobów ludzkich, w tym na wsi.

Jednym z ważniejszych wniosków konferencji jest konieczność praktycznej współpracy w rozwiazywaniu kwestii zatrudnienia na wsi i przekwalifikowania rolników pomiędzy różnymi resortami na poziomie centralnym oraz wszystkimi partnerami i instytucjami na poziomie lokalnym.  Odpowiednie uruchamianie zasobów pracy z rolnictwa może przyczynić się do rozwoju gospodarczego nawet na terenach zagrożonych wyludnieniem i marginalizacją.   

Podczas konferencji odbyły się cztery warsztaty tematyczne:

 • Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
 • Reorientacja zawodowa rolników
 • Tworzenie pozarolniczych miejsc pracy na wsi
 • Aktywizacja zasobów pracy kobiet na wsi

Celem przeprowadzonych warsztatów było wypracowanie rekomendacji dla działań sprzyjających pobudzeniu postaw przedsiębiorczych na wsi, reorientacji zawodowej rolników oraz aktywizacji zawodowej kobiet. Dla uczestników niezwykle cennym był udział w warsztatach osób, które skorzystały ze wsparcia finansowego i na własnym przykładzie pokazały, jak można wziąć sprawy w swoje ręce, jak pokonywać trudności i jak realizować z satysfakcją swoje przedsięwzięcie biznesowe. Każda grupa warsztatowa wypracowała własne wnioski, jednak pojawiły się i punkty zbieżne.
Po pierwsze pobudzanie przedsiębiorczości zależy od umiejętnej prezentacji dobrych przykładów, najlepiej w bezpośrednim kontakcie z tymi, którzy w praktyce przeszli cały cykl od zakładania do uruchomienia i promocji własnego przedsiębiorstwa. Wielu uczestników zwracało uwagę, że ich celem było przywiezienie z konferencji konkretnych propozycji dla swojej lokalnej wspólnoty. Po drugie w planowaniu strategii rozwoju gminy ważna jest precyzyjna diagnoza zasobów i kapitałów, które w połączeniu w zaangażowaniem lokalnej wspólnoty w sprawy wykraczające poza interes jednostki dają w przyszłości pozytywne rezultaty rozwojowe. Po trzecie w każdym przypadku potrzebny jest lider (niekoniecznie formalny) wspierający i aktywizujący mieszkańców wsi. Najlepiej jednak, by był to ktoś wywodzący się z danej wspólnoty. Zewnętrzni moderatorzy traktowani są z rezerwą i nieufnością. Podsumowując można stwierdzić, że najlepszym obecnie rozwiązaniem problemów w temacie omawianych kwestii jest stworzenie programu szkoleń lub spotkań o charakterze warsztatowym, które uwzględniałyby wyjazdu studyjne prezentujące dobre praktyki. Warsztaty pomogły też zsunąć zasłonę wyobrażonych podziałów z tytułu pełnionej funkcji zawodowej niwelując niepotrzebny dystans między nauką a praktyką. Najlepsze projekty powstają przy jednym stole, choć jak się przekonaliśmy stół ten nie musi stać ani w laboratoriom ani w gabinecie naukowych.

W efekcie prac w grupach warsztatowych zebrano zbiór rekomendacji pomocnych przy sporządzaniu lokalnych strategii w każdym z czterech obszarów.

Konferencja została zrealizowana w ramach Planu działania Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2015).

Pobierz prezentacje:

 • Wsparcie dla mobilności zawodowej rolników ze środków EFS w perspektywie finansowej 2014-2020 - pobierz
 • Wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - pobierz
 • Aspiracje kobiet na obszarach wiejskich a ich udział w rynku pracy - dr G. Grotkowska - pobierz
 • Charakterystyka  zasobów pracy w rolnictwie stan obecny i trendy na przyszłość - dr. inż. Anna J. Parzonko - pobierz
 • Dobre praktyki związane z rozwojem przedsiębiorczości i aktywizacja zawodowa na obszarach wiejskich - dr T. Marcysiak - pobierz
 • Nowy zawód - nowa szansa - pobierz
 • Opracowanie koncepcji systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w ramach projektu pn. Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich - diagnoza, kierunki, rekomendacje - pobierz pdf, ppt
 • Polityka państwa w zakresie mobilności zawodowej rolników - E. Strojna MPiPS - pobierz
 • Reorientacja zawodowa rolników  i członków ich rodzin w nowej perspektywie 2014-2020 – MRiRW - pobierz
 • Reorientacja zawodowa rolników i członków ich rodzin - R. Kaminski KPODR Minikowo - pobierz
 • Podsumowanie warsztatów tematycznych - Reorientacja zawodowa rolników i członków ich rodzin - pobierz
 • Podsumowanie warsztatu - Aktywizacja zasobów pracy  kobiet na wsi - pobierz ppt, txt 
 • Podsumowanie warsztatu - Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich – diagnozowanie potencjału kapitału ludzkiego i zasobów lokalnych - pobierz txt
 • Podsumowanie warsztatu Tworzenie pozarolniczych miejsc pracy na wsi - dr inz. Anna J. Parzonko - pobierz txt,

                  


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009