Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Naukowcy i przedstawiciele MRiRW o priorytetach zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich 2014-2020

14.05.2013

Zorganizowana pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dwudniowa konferencja nt.: „Priorytety zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich 2014-2020 w świetle badań naukowych” odbyła się w siedzibie Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach, w dniach 25-26 kwietnia 2013 r. Konferencja zorganizowana została przy wsparciu Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. 

Komitet naukowy konferencji tworzyli: prof. dr hab. Edmund Kaca (przewodniczący), dr hab. Eugeniusz Chyłek, prof. dr hab. Wiesław Dembek (odpowiedzialny za całokształt spotkania), dr Mirosław Drygas, prof. dr hab. Barbara Gworek, prof. dr hab. Stanisław Krasowicz, prof. dr hab. Waldemar Mioduszewski, prof. dr hab. Janusz Ostrowski.

Inicjatorom konferencji przyświecała intencja wymiany myśli na temat priorytetów rozwoju obszarów wiejskich formułowanych przez Parlament i Komisję Europejską na okres 2014-2020. Priorytety te ujęto w hasłach:

  • ­ poprawa transferu wiedzy i wdrażania innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich jako warunek realizacji celów strategii Europa 2020;
  • ­  integracja celów produkcyjnych i środowiskowych w I i II filarze WPR 2014-2020;
  • ­  rozwój rolnictwa przyjaznego dla środowiska i krajobrazu; 
  • trwałe użytki zielone w realizacji celów produkcyjnych i ochronnych w stosunku do środowiska i jego zasobów; 
  •   biogospodarka na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w ramach WPR 2014-2020, w tym racjonalne wykorzystywanie produktów ubocznych, odpadów, pozostałości i innych surowców nieżywnościowych sektora rolno-żywnościowego; 
  • propozycje rozwiązań na rzecz instrumentarium ochrony bioróżnorodności w nowej edycji WPR (płatności rolnośrodowiskowo-klimatyczne, Natura 2000, RDW);
  • ­  woda jako ośrodek integracji priorytetów produkcyjnych, przyrodniczych i klimatycznych;
  • ­ energia odnawialna - perspektywy i możliwości poprawy konkurencyjności polskiego rolnictwa;
  • redukcja emisji gazów cieplarnianych pochodzących od rolnictwa;
  •  teledetekcja w rozpoznawaniu uwarunkowań przyrodniczych i efektów produkcji rolniczej.

W pierwszej części konferencji zorganizowana została ceremonia uhonorowania jubileuszu 50-lecia pracy twórczej prof. dra hab. Janusza Ostrowskiego – wieloletniego dyrektora naukowego IMUZ (obecnie ITP).

W konferencji wzięło udział 103 osób z różnych instytucji i ośrodków naukowych. Wygłoszono 27 referatów (w tym 9 plenarnych) oraz zademonstrowano 16 posterów. Ze względu na fakt, iż nowe priorytety Unii Europejskiej nie są jeszcze bezpośrednim przedmiotem badań naukowych, o plenarne wystąpienia poproszono znawców wymienionych zagadnień, w tym przedstawicieli MRiRW biorących udział w negocjacjach na forum unijnym. Bardzo ważnym aspektem konferencji było poinformowanie środowiska naukowego o rodzących się problemach, które powinny być brane pod uwagę przy planowaniu badań.

Odnotować tu warto wystąpienie Pana europosła Czesława Siekierskiego, który naświetlił dyskusje toczące się na forum Parlamentu Europejskiego w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Pan poseł odniósł się także do pytań z sali, dotyczących usytuowania zagadnień gospodarki wodnej w podziale kompetencyjnym polskich resortów.

Pan naczelnik Eugeniusz Chyłek z Departamentu Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki MRiRW przedstawił możliwości rozwoju wiedzy i innowacji na rzecz rozwoju biogospodarki, jako warunku skutecznej realizacji polityki wobec obszarów wiejskich w ramach strategii Europa 2020. Pani dyrektor Joanna Czapla z Departamentu Płatności Bezpośrednich omówiła najistotniejsze kwestie związane z wysiłkami na rzecz integracji celów produkcyjnych i środowiskowych w I i II filarze WPR 2014-2020, z uwzględnieniem interesu polskiego rolnika.

Pani naczelnik Anna Jobda z tegoż departamentu przedstawiła wizje i przebieg prac związanych z włączeniem wspólnej polityki rolnej do ochrony, zanikającej na kontynencie europejskim, bioróżnorodności.  

Zgromadzeni na sali przedstawiciele świata nauki zyskali w ten sposób ważne informacje na temat bieżących wydarzeń politycznych w zakresie kształtowania wspólnej polityki rolnej na lata 2014-2020. Naukowcy, biorący często udział w pracach specjalistycznych grup roboczych, otrzymali informacje stanowiące cenne tło dla analiz eksperckich. 

Wszystkie referaty i postery, przetransponowane przez autorów do formy publikacyjnej, zostaną opublikowane w czasopismach Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego.

Dyrekcja ITP składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w przeprowadzenie konferencji, zapraszając jednocześnie na organizowaną w listopadzie cykliczną konferencję pod hasłem: Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie.     

Opr. prof. dr hab. Wiesław Dembek – z-ca Dyr. ITP ds. naukowych Pionu Agro-Środowiskowego  

Słowa kluczowe : konferencjazrównoważony rozwój


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009