Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Podsumowanie konferencji pn.: „Akademickie Forum Rozwoju Obszarów Wiejskich”

27.04.2012

Związek Młodzieży Wiejskiej zorganizował konferencję pn.: „Akademickie Forum Rozwoju Obszarów Wiejskich” (AFROW), w której udział wzięło 80 młodych lokalnych liderów wiejskich, uczniów szkół rolniczych oraz studentów uczelni wyższych. Konferencja zorganizowana była w ramach Planu działania Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Akademickie Forum Rozwoju Obszarów Wiejskich odbyło się w dniach 20 – 22 kwietnia 2012 r. w Zakopanem i poświęcone było w szczególności takim zagadnieniom jak:

·         Przedsiębiorczość ludzi młodych na wsi a wsparcie oferowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – analiza działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”;
·         Edukacja ustawiczna młodych rolników – bariery i wyzwania;
·         System doradztwa i oświaty rolniczej w Polsce;
·         Transfer wiedzy i innowacji w systemie oświaty rolniczej;
·         Aktywny Leader lokalnej społeczności – aktywizacja młodzieży wiejskiej poprzez wsparcie oferowane w ramach programu LEADER „Małe Projekty”.

 W ramach konferencji AFROW osobom młodym, które prowadzą działalność gospodarczą na terenach wiejskich lub zamierzają ją rozpocząć pan Waldemar Sawastynowicz zaprezentował cele działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. Szczególną uwagę poświęcił wymogom, jakie należy spełnić ubiegając się o pomoc, zagadnieniu kwalifikowalności kosztów oraz maksymalnej wysokości wsparcia. Intencją wykładu było przygotowanie uczestników do samodzielnego wypełnienia wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami.

Ponadto omówione zostało działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, jego cele, kryteria dotyczące operacji, kategorie działalności objętych wsparciem oraz forma, poziom i wysokość pomocy. Porównano i wykazano różnice pomiędzy tym działaniem, a działaniem „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. Uczestnicy otrzymali praktyczną wiedzę, dotyczącą sposobu wypełniania dokumentów, sporządzania wniosków czy biznes planów.

W trakcie drugiego dnia konferencji pan dr Rafał Kumek podkreślał, że edukacja ustawiczna stanowi kierunek współczesnych reform oświatowych. Obejmuje ona szkolnictwo powszechne, zawodowe i wyższe oraz doskonalenie zawodowe pracujących i oświatę dorosłych. System edukacji powinien charakteryzować się otwartością, co oznacza że dostęp do poszczególnych poziomów kształcenia powinien być wolny od barier formalnych, opiekuńczy wobec osób podejmujących naukę oraz gotowy do współpracy z innymi instytucjami społecznymi i placówkami oświatowymi.

Kolejny z wykładów dotyczył systemów doradztwa i oświaty rolniczej w Polsce. Pan Marcin Adamczyk określił zakres działalności instytucji doradztwa rolniczego, który obejmuje rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne oraz wiejskie gospodarstwa domowe. Ich celem jest wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, poprawa poziomu ich dochodów oraz kwalifikacji zawodowych rolników i mieszkańców obszarów wiejskich.

Szczególną uwagę poświęcono również zagadnieniom transferu wiedzy i innowacji w systemie oświaty rolniczej. Zaprezentowano słabe strony modelu klasycznego systemu, jak jednokierunkowość, czy brak badania potrzeb i oczekiwań klientów. Natomiast w przypadku modelu klasycznego systemu z interakcją wykorzystywana jest informacja zwrotna od rolników do doradców, naukowców lub polityków oraz uwzględniane są potrzeby i oczekiwania klientów.  Kolejnym modelem jest model systemowy, który przedstawia sieć organizacji, przedsiębiorstw i gospodarstw ukierunkowanych na nowe produkty i technologie. Podkreślano, że za sprawą globalizacji gospodarki żywnościowej, przed ogniwami Systemu Wiedzy i Informacji Rolniczej staną nowe wyzwania. W Polsce brakuje dobrze funkcjonującego transferu wiedzy i innowacji, który nakierowany byłby na innowacyjność w rolnictwie oraz system powiązań pomiędzy instytucjami i organizacjami. Kluczowym jest, aby wymiana wiedzy była integralną częścią działalności badawczej, uwzględnioną w fazie projektowania badań i ich realizacji.

Trzeci dzień AFROW poświęcony został metodom aktywizacji młodzieży wiejskiej. Celem wykładu było ukazanie przez pana Waldemara Sawastynowicza możliwości pozyskiwania środków na działania aktywizujące lokalną społeczność. Przedstawione zostały zasady przyznawania pomocy, zakres realizacji „Małych projektów”, forma i wysokość pomocy oraz katalog kosztów kwalifikowanych. W dalszej części dnia omówione zostały „Małe projekty” już zrealizowane. Dobre praktyki zaprezentowane uczestnikom miały zainspirować ich do działania.

Konferencja, była doskonałą okazją do szerzenia wiedzy, prezentacji dobrych praktyk oraz wymiany doświadczeń między młodymi rolnikami, lokalnymi liderami, a ekspertami z dziedziny rolnictwa.

Autor: ZMW


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009