Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Zaproszenie do udziału w trzecim europejskim konkursie na projekty z PROW 2014-2020

09.12.2020

Rozpoczął się nabór projektów w ramach trzeciej edycji Rural Inspiration Awards (RIA). Tegoroczny temat – „Nasza wiejska przyszłość” – nawiązuje do prac Komisji Europejskiej nad długoterminową wizją dla obszarów wiejskich.

Każdego roku nagrody nawiązują do innego tematu: w roku 2021 nacisk kładziony jest na projektach finansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 i zawierających dobre praktyki, które promują długoterminową wizję dla obszarów wiejskich.

Konkurs został podzielony na cztery kategorie tematyczne:

 • zielona przyszłość
 • cyfrowa przyszłość
 • odporna przyszłość
 • solidarna przyszłość

Oprócz tego wszystkie wyróżnione projekty biorą udział w internetowym głosowaniu na najlepszy projekt.

Konkurs składa się z dwóch etapów – wszystkie wnioski z Polski składane są do Jednostki centralnej KSOW, która może wybrać do ośmiu wniosków do udziału w drugim, europejskim  etapie konkursu prowadzonym przez punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD).

Termin składania zgłoszeń upływa 11 stycznia 2021 r.

Cele konkursu:

 • Lepsza promocja polityki rozwoju obszarów wiejskich i wkładu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) przez zaprezentowanie wkładu, jaki inicjatywy wspierane przez EFRROW już wnoszą w kluczowych tematach, które mają znaleźć się w centrum przyszłej długoterminowej wizji dla obszarów wiejskich.
 • Promowanie wymiany wiedzy i sieciowania wśród interesariuszy na wsi.
 • Wspieranie wspólnej pracy KSOW i ENRD, w szczególności w następujących zadaniach:
  - zbieranie przykładów projektów na poziomie krajowym;
  -promowanie dzielenia się przykładami na poziomie europejskim za pośrednictwem ENRD;
  - ułatwianie wymiany tematycznej i analitycznej.

Wkład w prace grupy tematycznej ENRD ds. długoterminowej wizji dla obszarów wiejskich, zorganizowanej przez punkt kontaktowy ENRD w latach 2020–2021.

Kategorie tematyczne konkursu:

Zielona przyszłość: projekty lub inicjatywy dotyczące zmian klimatycznych (ich łagodzenia lub przystosowania się do nich), ochrony lub odbudowy różnorodności biologicznej, dający przykład zrównoważonego rozwoju i przyczyniające się do ekologicznej odbudowy, czy to na poziomie pojedynczych gospodarstw / lasów, czy też na poziomie społeczności wiejskich, i które demonstrują skokową zmianę lub bardziej uniwersalne podejście pozwalające na powtórzenie podejścia gdzie indziej.

Cyfrowa przyszłość: projekty, które przyczyniają się do cyfryzacji w rolnictwie i społecznościach wiejskich, niezależnie od tego, czy chodzi o poprawę infrastruktury cyfrowej i szerokopasmowej, świadczenie usług cyfrowych, wprowadzanie nowych technologii, czy też poprawę umiejętności cyfrowych lub wiedzy.

Odporna przyszłość: projekty, które mają wkład we wzmacnianie odporności obszarów wiejskich Europy. Ta kategoria może obejmować szeroki wachlarz inicjatyw społecznościowych związanych z łańcuchem wartości i biznesem, w tym z perspektywy głównie ekonomicznej lub obejmującą szerszą definicję zrównoważonych i przyszłościowych projektów.

Solidarna przyszłość: projekty, które uwzględniają różnorodne aspekty przyczyniające się do integracji społeczeństwa wiejskiego. Mogą to na przykład być działania ukierunkowane na równe traktowanie ze względu na płeć, na wymianę międzypokoleniową, na niepełnosprawność i na osoby starsze. Ta kategoria również obejmuje inicjatywy z zakresu ekonomii społecznej.

Kryteria wyboru

Przygotowując się do wypełnienia wniosku konkursowego należy mieć na uwadze kryteria wyboru, tak aby opisać projekt w sposób, który wzmocni szanse projektu na udział w drugim etapie konkursu.

Kryteria wyboru obejmują:

 • korzyści bezpośrednie projektu (np. tworzenie miejsc pracy, korzyści dla środowiska, sukces na rynku / rozpowszechnienie polityki, wykazanie trwałości lub odporności itp.);
 • korzyści z sieciowania, np. powiązania z innymi projektami, powiązanie z działaniami / priorytetami KSOW, udział zainteresowanych stron;
 • synergia z innymi politykami UE / wkład w inne polityki UE;
 • potencjał dla rozpowszechniania elementów / wyników projektu (geograficzny, sektorowy, organizacyjny itp.);
 • inspirujący / wizjonerski aspekt projektu.

Czyli należy się zastanowić nad wartością dodana projektu, na czym polega jego innowacyjność, jak w projekt zostali zaangażowani różni interesariusze, jakie są powiązania z innymi projektami / politykami, co wnoszą ew. partnerzy biorący udział w projekcie? Należy określić, co jest wyjątkowe dla projektu.

Warunki udziału:

 1. Wszystkie zgłaszane projekty muszą być finansowane z PROW 2014-2020 bez względu na działanie PROW: od typowych projektów inwestycyjnych (np. w ramach M04, M06, M07), a także szerszych projektów (np. szkolenia w ramach M01, usługi doradcze M02, współpraca M16), jak również przykłady działań obszarowych (na przykład wykorzystanie przez rolnika / grupę rolników wsparcia rolnośrodowiskowego w ramach M10 lub wsparcia ekologicznego w ramach M11 lub działań związanych z leśnictwem w ramach M08), oraz innych inicjatyw współfinansowanych z EFRROW.
 2. Finaliści poprzednich konkursów RIA 2019 oraz 2020 nie mogą uczestniczyć w obecnym konkursie.
 3. Zasadniczo projekty powinny być zakończone. W przypadku zgłoszenia projektu trwającego, powinien być on na bardzo zaawansowanym etapie wdrażania.
 4. Projekty muszą być zgłaszane za pośrednictwem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, która może złożyć łącznie maksymalnie osiem projektów. Każda krajowa sieć może przesyłać zgłoszenia z czterech kategorii tematycznych i jest odpowiedzialna za nominowanie projektów do najbardziej odpowiedniej kategorii.
 5. Projekty należy zgłaszać na formularzu zgłoszeniowym.
 6. Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej do 11 stycznia 2021 r. na adresy poczty elektronicznej JC KSOW: ksow@cdr.gov.pl i a.markuszewska@cdr.gov.pl, zarówno jako podpisany skan jak i w edytowalnej wersji elektronicznej.
 7. Zgłoszenia można wypełniać w języku polskim lub angielskim. Jednostka Centralna KSOW będzie współpracowała z promotorami projektów wybranych do udziału w drugim etapie konkursu na poziomie europejskim przy redakcji ostatecznego jej opisu, który zawierać będzie nie więcej niż 1500 słów, z maksymalnie trzema zdjęciami / grafikami na jedno zgłoszenie.

Najciekawsze osiem projektów z Polski zostanie w wersji angielskiej przekazane przez JC KSOW do ENRD najpóźniej do 18 stycznia 2021 r. Spośród zgłoszeń przekazanych przez krajowe sieci obszarów wiejskich państw członkowskich UE zostanie wyłoniona krótka lista projektów. Czterech zwycięzców kategorii tematycznych zostanie wybranych przez jury oraz jeden zwycięzca zostanie wybrany w głosowaniu internetowym. Ogłoszenie zwycięzców konkursu planowane jest w marcu 2021 r.

JC KSOW będzie na bieżąco informowała o przebiegu konkursu na portalu KSOW www.ksow.pl. Tak jak w przypadku poprzednich konkursów Rural Inspiration Awards, JC KSOW będzie wspierać podmioty zgłaszające projekty do konkursu.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do Agaty Markuszewskiej
z JC KSOW, tel. 22 623 28 38.

Zapraszamy do udziału w konkursie.

 

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

 


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009