Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Grupa tematyczna ENRD: ENRD Thematic Group on Smart and Competitive Rural Areas

Temat konkurencyjności i gospodarki opartej na wiedzy na obszarach wiejskich bezpośrednio wiąże się z następującymi trzema priorytetami polityki rozwoju obszarów wiejskich UE:

Priorytet 1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Priorytet 2. Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych.

Priorytet 3. Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie.

Prace grup tematycznych skupiają się na następujących podtematach:

1. Inteligentne Wioski – Smart Villages

Głównym celem działalności grupy tematycznej Smart Villages jest zbadanie, w jaki sposób usługi na obszarach wiejskich w takich dziedzinach, jak zdrowie, usługi społeczne, edukacja, energia, mobilność, handel detaliczny i inne mogą zostać ulepszone, a także bardziej zrównoważone i innowacyjne poprzez wdrożenie narzędzi ICT oraz poprzez wspieranie działań i projektów kierowanych przez społeczność. Prace grupy mają przyczynić się do wniesienia wkładu w działanie UE na rzecz inteligentnych wiosek poprzez umożliwienie wymiany na temat innowacyjnych sposobów tworzenia bardziej dynamicznych, zrównoważonych i atrakcyjnych obszarów wiejskich oraz poprzez zbadanie, w jaki sposób programy rozwoju obszarów wiejskich mogą być najlepiej wykorzystane do tego wsparcia.

Informacja ze spotkania grupy tematycznej ds. inteligentnych wsi Europejskiej Sieci Obszarów Wiejskich (ENRD Thematic Group on Smart Villages) w Lormes we Francji 6 czerwca 2019 r. - pobierz notatkę

Informacja z III spotkania grupy tematycznej w dniu 21 lutego 2018 r. w Brukseli – opracowana przez Oskara Wolskiego, Uniwersytet Łódzki - zobacz

Informacja z II spotkania grupy tematycznej w dniu 7 grudnia 2017 r. w Brukseli – opracowana przez Krzysztofa Kwaterę, LGD Dolina Raby - pobierz

Informacja z seminarium pt. “Smart Villages: Revitalising Rural Services through Social and Digital Innovation” w dniu 22.05.2018 r. w Brukseli – opracowana przez Oskara Wolskiego, Uniwersytet Łódzki

Portal dotyczący Inteligentnych Wiosek Smart Villages Portal, służący gromadzeniu informacji zbieranych przez grupę tematyczną ENRD Smart Villages - zobacz

Przegląd Obszarów Wiejskich UE nr 26 "Inteligentne wioski: rewitalizujące usługi wiejskie" - pobierz

Broszura projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich EFRROW pt. "Innowacje cyfrowe i społeczne na obszarach wiejskich” – pobierz

Video o Smart Villages z polskimi napisami przygotowane przez ENRD - zobacz

2. Łańcuchy dostaw żywności i napojów - Food and Drink Supply Chains

Celem grupy tematycznej ENRD jest koncentrowanie się na strategiach i dostępnych narzędziach ułatwiających ekonomiczną konkurencyjność różnych typów obszarów wiejskich przy równoczesnym zachowaniu ich naturalnych zasobów i społecznej spójności.

Informacja z II spotkania Grupy tematycznej, które odbyło się 24.02.2016 r. w Brukseli - pobierz

Informacja z seminarium „Forging the Links - Connnecting RDP Support to the Food & Drink Supply Chain”, które miało na celu zmaksymalizowanie wpływu programów rozwoju obszarów wiejskich na wsparcie gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw w dostępie do rynków rolnych, 26.05.2016 r. Bruksela - pobierz informację, pobierz notatkę, obejrzyj film

Inteligentne i konkurencyjne łańcuchy dostaw żywności i napojów, Przegląd Obszarów Wiejskich UE, nr 22 - pobierz

Więcej informacji o pracach grupy dostępnych jest na stronie:

http://enrd.ec.europa.eu/thematic-work/smart-and-competitive-rural-areas/food-and-drink-supply-chains_en

3. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich – Rural Businesses

Celem grupy jest próba odpowiedzi na pytanie jak wspierać i promować konkurencyjny i ekonomicznie prężny biznes zdolny do tworzenia miejsc pracy na wsi. Praca grupy skupi się na następujących zagadnieniach: nowe trendy i innowacyjne pomysły dla biznesu na obszarach wiejskich, wsparcie biznesu poprzez tworzenie sieci powiązań, dostęp do informacji, umiejętności i dostęp do wiedzy jak również cyfryzacja jako narzędzie służące usprawnieniu biznesu na wsi. Zadaniem grupy jest także zbieranie przykładów i pomysłów, które mogą być wykorzystane w ulotce (factsheet), publikacji, w opracowaniu dobrych praktyk czy studium przypadku prezentowanym podczas spotkania.

Informacja z I spotkania Grupy tematycznej, które odbyło się 13.10.2016 r. w Brukseli – pobierz

Informacje z II spotkania Grupy tematycznej, które odbyło się 30.11.2016 r. w Brukseli – pobierz, pobierz

Notatka z seminarium „Rewitalizacja obszarów wiejskich poprzez innowacje w biznesie” w ramach grupy tematycznej, które odbyło się 30 marca 2017 r. w Brukseli - pobierz

Więcej informacji o pracach grupy dostępnych jest na stronie: http://enrd.ec.europa.eu/thematic-work/smart-and-competitive-rural-areas/rural-businesses_en


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009