Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Biblioteka

POBIERZ
Dobre praktyki majace wpływ na rozwój obszarów wiejskich przykłady operacji zrealizowanych w ramach planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w latach 2017–2018
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
2019

Publikacja zawieraja przykłady operacji zrealizowanych w ramach planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w latach 2017-2018, mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich.

Operacje przedstawione w publikacji zostały zrealizowane przez partnerów KSOW, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Urzędy Marszałkowskie, i sfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

W wyniku realizowanych operacji w ramach KSOW upowszechniana jest między innymi wiedza w zakresie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, produkcji żywności na obszarach wiejskich, tworzenia krótkich łańcuchów dostaw oraz sprzedaży bezpośredniej, rolniczej produkcji ekologicznej, ograniczania degradacji środowiska naturalnego, rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego.

Zachęcamy do składania swoich pomysłów w ramach kolejnych edycji konkursów dla partnerów KSOW, które będą ogłaszane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi z możliwością realizacji operacji na terenie całego kraju. Informacje na temat konkursów są publikowane m.in. na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://www.gov.pl/rolnictwo/ oraz stronie internetowej www.ksow.pl

POBIERZ
Good practices with an impact on the development of rural areas examples of operations carried out under the operational plan of the National Rural Network in 2017-2018
The Ministry of Agriculture and Rural Development
2019

Publication present examples of operations carried out in 2017-2018 under the operational plan of the National Rural Network, with an impact on development of rural areas. The objectives of NRN actions include inter alia increasing interest in the implementation of initiatives, and activation of residents of rural areas to undertake projects in the field of rural development, as well as to support innovation in agriculture and rural areas.
Operations presented in the publication were carried out by the NRN partners, Agricultural Advisory Centre in Brwinów, Voivodship Agricultural Advisory Centres, Ministry of Agriculture and Rural Development and Marshal Offices and were financed from the resources of the Rural Development Programme for 2014-2020.
The operations carried out under the NRN, presented in the publication concern topics very important from agriculture point of view and are part of the presented “Plan dla wsi” (Plan for countryside) which I shall implement as Minister of Agriculture and Rural Development. As a result of operations carried out under NRN, the following activities are taking place: dissemination
of knowledge about innovative solutions in agriculture, food production and in rural areas, creation of short supply chains and direct sales, agricultural organic production, reduction of environmental degradation, development of
entrepreneurship in rural areas, as well as promotion of countryside as a place for living and professional development.

POBIERZ
Pozyskiwanie środków finansowych przez organizacje pozarządowe szansą ich rozwoju w kontekście budowy sieci współpracy z innymi podmiotami w środowisku lokalnym
Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego
2019

Publikacja  przygotowana w ramach operacji pn. „Pozyskiwanie środków finansowych przez organizacje pozarządowe szansą ich rozwoju w kontekście budowy sieci współpracy z innymi podmiotami w środowisku lokalnym”

POBIERZ
Aronia… Na zdrowie! Najkrótsza droga z krzewu na stół
Krajowe Zrzeszenie Plantatorów Aronii ARONIA POLSKA
2019

W publikacji zawarto ogólne informacje o wartościach prozdrowotnych aronii, przykładowe przepisy na wyroby aroniowe i dania z aronią, opis zagadnienia krótki łańcuch dostaw produktów spożywczych. Broszura zawiera również dane teleadresowe plantacji aronii z terenu woj. łódzkiego, mazowieckiego, podlaskiego i lubelskiego oraz ofertę produktów aroniowych wraz z danymi teleadresowymi producentów z terenu woj. łódzkiego, mazowieckiego, podlaskiego i lubelskiego. 

POBIERZ
Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich. Poradnik dla KGW
Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
2019

Publikacja opracowana przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w ramach projektu „Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich”.

W ostatnich latach zauważa się większą aktywność kół gospodyń wiejskich. Jak się okazuje panie, a coraz częściej również panowie, zrzeszający się w lokalnych KGW, napotykają sporo problemów – poczynając od pozyskiwania środków finansowych na realizację swoich statutowych celów, aż po trudności związane z formalno-prawnymi aspektami prowadzenia koła. Mimo tych przeciwności Koła Gospodyń Wiejskich nie poddają się i starają się sprostać nowym wyzwaniom, dostosowując swoją działalność do zmieniającego się stylu życia na polskiej wsi, mając ogromny wpływ na jej rozwój.

Przygotowany poradnik jest materiałem pomocniczym dla już działających, jak i nowych, dopiero założonych kół, w którym znajdą niezbędną wiedzę i porady, dzięki którym będą mogły jeszcze prężniej rozwijać swoją działalność. Poradnik zawiera informacje z poniższej tematyki:

  • dziedzictwo kulinarne w kontekście lokalnych, regionalnych produktów – w tym rozdziale znajdują się odpowiedzi na takie pytania, jak: jakie znaczenie mają produkty regionalne i tradycyjne w budowanie dziedzictwa danego regionu? jak wyszukiwać takie produkty? jak potwierdzać ich tradycyjność?
  • krajowe i europejskie systemy jakości – w tym dziale została zebrana niezbędna wiedza dotycząca możliwości udziału w systemach jakości żywności, procedur rejestracji i  wymagań, jakie muszą być spełnione przy certyfikacji produktów w danym systemie.
  • wprowadzanie na rynek żywności przez rolników – w tym rozdziale została omówiona możliwość sprzedaży przez rolników swoich produktów.
  • krótkie łańcuchy dostaw żywności – koła gospodyń wiejskich są naturalnym ogniwem krótkich łańcuchów dostaw, stąd w poradniku została wyjaśniona definicja i system funkcjonowania takich łańcuchów.
  • promocja organizacji takich jak koła gospodyń wiejskich – w poradniku zostały przedstawione podstawowe narzędzia i możliwości komunikacji i promocji, które koła mogą wykorzystywać w swojej działalności, by jeszcze lepiej się promować przy zachowaniu odpowiednich przepisów prawnych m.in. zachowania praw autorskich itp.
  • formalno – prawne aspekty funkcjonowania kół gospodyń wiejskich – ta część poradnika prezentuje wszystkie możliwe ramy prawne, w których mogą działać KGW, również grupy, które chcą założyć nowe koła, znajdą w tym rozdziale podpowiedź jak to zrobić w poszczególnych systemach.
  • współpraca z innymi podmiotami i poszukiwanie funduszy dla KGW – ostatnia część poradnika poświęcona jest wskazaniem podmiotów, u których koła mogą szukać wsparcia swojej działalności, zarówno w ramach współpracy, jak również finansowego.

Poradnik jest rozszerzeniem i uzupełnieniem szkoleń dla KGW, które odbyły się 7 województwach w okresie lipiec – sierpień 2019 r.

POBIERZ
Jak powstają innowacje ekologiczne w gospodarstwach rolnych? Analiza i przykłady
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
2019

Opracowana przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy publikacja pt. „Jak powstają innowacje ekologiczne w gospodarstwach rolnych? Analiza i przykłady” zawiera analizę warunków, sposobów i efektów realizacji ekoinnowacji w gospodarstwach rolnych w ujęciu praktycznym i teoretycznym. Wyniki badań przedstawione w monografii skierowane są w szczególności do osób pracujących w rolnictwie, zarządzających gospodarstwami rolnymi i przedstawicieli instytucji wchodzących w skład systemu wiedzy i informacji rolniczej.

Opracowanie stawia sobie za cel przybliżenie zjawiska innowacji ekologicznych. Osią rozważań było zagadnienie istoty i uwarunkowań ekoinnowacji. Wskazana problematyka zawarta jest głównie w pierwszym i drugim rozdziale monografii. Drugi rozdział opracowania dotyczy również poziomu innowacji ekologicznych w polskim rolnictwie w skali całego sektora. Z kolei w rozdziale trzecim analizowano źródła i proces dochodzenia do ekoinnowacji na poziomie gospodarstw rolnych – wybrane studia przypadków. Całość rozważań kończą wnioski wraz z rekomendacjami odnoszącymi się do rozwiązań sprzyjających rozpowszechnieniu innowacji ekologicznych w Polsce.

Postawiony w pracy cel wymagał wykorzystania dwóch rodzajów podejść, a mianowicie: ilościowego i jakościowego. Pierwsze z nich opierało się głównie na analizie statystyczno-porównawczej danych GUS i Polskiego FADN charakteryzujących krajowe rolnictwo. Materiał empiryczny obejmował przede wszystkim lata 2005-2016. Z kolei podejście jakościowe opierało się na analizie literatury przedmiotu na temat innowacji ekologicznych, aktów prawnych i dokumentów strategicznych dotyczących krajowego sektora rolnego, jak również informacji zebranych drogą wywiadu bezpośredniego z wybranymi producentami żywności ekologicznej  i obserwacji autorów publikacji w miejscu badania. Wymienione metody i narzędzia badawcze umożliwiły pogłębione rozpoznanie istoty innowacji ekologicznych w działalności rolniczej, jak również wskazanie dobrych praktyk w zakresie ich realizacji, które mogą okazać się użyteczne dla rolników, rolniczek oraz dla podmiotów działających na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.

Z przeprowadzonych badań wynikało, że innowacje ekologiczne w sektorze rolno-spożywczym można interpretować jako działania na poziomie podmiotu gospodarczego (gospodarstwa rolnego) służące poprawie jego relacji ze środowiskiem, które przynoszą jednocześnie korzyści ekonomiczne i społeczne. Rozpowszechnienie ekoinnowacji w polskim rolnictwie uległo zwiększeniu. Świadczył o tym wzrost częstości prośrodowiskowych praktyk i metod produkcji, w tym popularyzacji ekologicznego systemu wytwarzania. Analizowane w publikacji przypadki innowacji ekologicznych dokumentowały fakt, że na ich tworzenie miał wpływ szereg czynników związanych z producentami żywności, ale i determinant występujących w ich otoczeniu.

POBIERZ
Raport nt. marnotrawienia żywności na tle rozwoju rynku żywności ekologicznej w Polsce. Projekt "Eko Jemy – Nie Marnujemy"
Polska Izba Żywności Ekologicznej
2019

Raport poświęcony marnotrawieniu żywności w kontekście rozwoju rynku żywności ekologicznej w Polsce.

Raport zawiera prezentację sytuacji i trendów na rynku żywności ekologicznej pod kątem problematyki marnotrawstwa żywności. Wykorzystano dostępne dane z literatury przedmiotu, krajowej i zagranicznej oraz wykonano badania własne w formie ankiet skierowanych do producentów i konsumentów produktów ekologicznych. Przedmiotem analizy były raporty i wyniki badań dotyczące żywności ekologicznej i marnotrawstwa żywności, w skali globalnej, europejskiej i krajowej. Badania takie prowadzone są zasadniczo odrębnie i brak jest danych dotyczących wielkości strat i marnotrawstwa wyłącznie żywości ekologicznej. Raporty dotyczące produkcji ekologicznej publikowane są cyklicznie przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w cyklu dwuletnim . Corocznie publikowany jest raport IMAS International Żywność ekologiczna w Polsce. Szerokie badanie tendencji na rynku żywności ekologicznej wykonane zostało w 2017 r. przez ekspertów SGGW . Autorzy stwierdzili jednak, że zasadniczo brak jest miarodajnych i reprezentatywnych danych ilościowych w zakresie podaży i popytu żywności ekologicznej. Podobna sytuacja dotyczy problematyki marnotrawstwa żywności.

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009