Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Aktualności

RSS

Szanowni Państwo!

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO - informujemy, że:


I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (zwany dalej CDR) z siedzibą w Brwinowie przy ul. Pszczelińskiej 99 oraz wszystkie jednostki wojewódzkie (16).

Inspektor Ochrony Danych

W CDR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez formularz kontaktowy na stronie www.cdr.gov.pl; pod e-mailem inspektor.odo.cdr@cdr.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III. Cele i podstawy prawne przetwarzania

Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:

  • W celu utworzenia sieci kontaktów pomiędzy podmiotami zaangażowanymi we wspieranie rozwoju obszarów wiejskich oraz nawiązywania współpracy pomiędzy Partnerami KSOW. Działanie administratora jest wykonywane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 paragraf 6 ustęp 3. na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
  • W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

IV. Okres przechowywania danych

Pani/Pan dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu dla jakiego zostały pozyskane, przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie w tym szczególnie przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach i uregulowaniach wewnętrznych CDR w zakresie archiwizacji dokumentów (przez okresy przedawnienia roszczeń przysługujących nam i w stosunku do nas).

V. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • żądania ich sprostowania;
  • prawo do usunięcia danych*;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych*;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wskazany w pkt. II lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

VII. Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do realizacji celu utworzenia sieci kontaktów pomiędzy podmiotami zaangażowanymi we wspieranie rozwoju obszarów wiejskich oraz nawiązywania współpracy pomiędzy Partnerami KSOW.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzana w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


Kliknięcie przycisku „Przejdź do portalu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.

* W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przejdź do portalu
Portale regionalne
mapa

 

 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa strony    |    copyright KSOW 2009