Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

FG Delivery of environmental services

Materiały opracowane w ramach działalności grupy [w języku angielskim]dostępne do pobrania tutaj: Raport z pierwszego etapu prac, Dokument informacyjny, załącznik z przykładami, raport końcowy, streszczenie raportu końcowego


Praca Grupy powinna z jednej strony promować i ułatwiać wymianę praktyk wśród państw członkowskich oraz zgromadzić doświadczenia, które mogą być wykorzystane, jako pouczająca rekomendacja lub materiał do dalszej analizy i do szerokiego upowszechniania, a z drugiej strony uwzględniać różnorodność obszarów wiejskich w Europie, w kontekście krajowym, regionalnym i lokalnym oraz w kontekście potrzeb, mając na celu wkład do polityki w wymiarze europejskim.

Oczekuje się, iż zalecenia i wyniki Grupy Fokusowej mają wnieść wkład do poszerzonej polityki rozwoju na dwa sposoby:

  1. Mają informować o dalszych pracach nad wdrażaniem przepisów i aktów stworzonych w ramach polityki legislacyjnej planu ramowego po roku 2013.
  2. Powinny zapewnić wkład w rozwój programowania wytycznych na poziomie UE.

Pierwszy etap poświęcony został przedstawieniu szeregu analiz dotyczących działania PROW 2007 – 2013 w obszarze usług środowiskowych.

Na tym gruncie w Grupie Fokusowej przeprowadzone zostały rozmowy, video konferencje, spotkania twarzą w twarz oraz dyskusje na forach internetowych. Głównym celem tych spotkań było określenie, co w zapewnianiu usług środowiskowych działa lepiej a co gorzej oraz zidentyfikowanie czynników wpływających na powodzenie bądź porażkę w kontekście usprawnienia przyszłego okresu programowania.

Stworzony został dokument, w którym zawarta została definicja usług środowiskowych w kontekście Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz naświetlone zostało znaczenie jego wkładu w kontekście strategicznych priorytetów UE na 2020 rok. Zostały przedyskutowane te zagadnienia, które wyjaśnią główne rozbieżności pomiędzy propozycjami regulującymi plan ramowy. Pierwsze rezultaty FG były dyskutowane na spotkaniu Komitetu Koordynacyjnego w czerwcu 2012 r.

Drugi etap skupił się na omawianiu konkluzji powstałych w toku prac FG pod kątem zapewniania usług środowiskowych po roku 2013. Grupa została poproszona o przedstawienie konkretnych propozycji/zaleceń mających pomóc w przygotowaniu przyszłego PROW. Seminarium końcowe nt. Successful Programming, w grudniu 2012 poświecone zostało podsumowaniu wszystkich rezultatów działania FG.Grupa zakończyła pracę w styczniu 2013 r.

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009