Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Poradnik dla beneficjentów Działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” (wersja z września 2011) czytaj


Działanie wspiera między innymi podejmowanie lub rozwijanie przez rolników działalności  w zakresie usług turystycznych oraz usług związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem.
Dofinansowanie obejmuje wyłącznie inwestycje dotyczące:

 • wynajmowania pokoi w budynku mieszkalnym oraz sprzedaży posiłków domowych lub świadczenia innych usług związanych z pobytem turystów w gospodarstwie rolnym
 • działalności gospodarczej  określonej w wykazie działalności nierolniczych, w zakresie których może być przyznana pomoc.

Usług turystycznych i okołoturystycznych w wyżej wymienionym wykazie dotyczą rodzaje działalności określone następującymi numerami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):

 • 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 55.30.Z - Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
 • 55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie
 • 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne
 • 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)
 • 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów
 • 77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawienie sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • 79.11.A - Działalność agentów turystycznych
 • 79.11.B - Działalność pośredników turystycznych
 • 79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki
 • 79.90.A - Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
 • 79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 93.13.Z - Działalność obiektów  służących poprawie kondycji fizycznej
 • 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

O dofinansowanie może ubiegać się rolnik lub jego domownik w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, lub małżonek tego rolnika.

Dodatkowe warunki to:

 • obywatelstwo państwa członkowskiego UE
 • osoba pełnoletnia przed ukończeniem 60 roku życia
 • miejsce zamieszkania w gminie wiejskiej; lub w gminie miejsko-wiejskiej z wyłączeniem miast do 5 tys. mieszkańców; lub w gminie miejskiej z wyłączeniem miejscowości powyżej 5 tys. mieszkańców.
 • nieprzerwane ubezpieczenie w KRUS w pełnym zakresie przez okres co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie
 • przyznane płatności obszarowe do gospodarstwa beneficjenta w roku poprzedzającym wniosek o dofinansowanie.

Wykluczenia:

 • zadłużenie wobec ARiMR z tytułu udziału we wcześniejszych programach.
 • przyznane prawo do renty strukturalnej.

Limit dofinansowania w okresie realizacji Programu wynosi 100 tys. zł na jednego beneficjenta. Pomoc jest przyznawana w formie refundacji maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych, tj.

1. budowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją niezamieszkałych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz rozbiórka i utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki;

2. nadbudowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz  rozbiórka i utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki;

3. zagospodarowanie terenu;

4. zakup maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu;

5. zakup sprzętu komputerowego  i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej;

6. zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób (łącznie z kierowcą);

7. raty z tytułu wykonania umowy leasingu, nieprzekraczające ceny netto nabycia rzeczy;

8. koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją projektu, w wysokości nie przekraczającej 10% pozostałych kwalifikowanych kosztów inwestycyjnych objętych współfinansowaniem:

a) przygotowanie dokumentacji technicznej projektu w szczególności:

 • kosztorysy,
 • projekty architektoniczne lub budowlane,
 • oceny/raporty oddziaływania na środowisko
 • dokumentacja geologiczna lub hydrologiczna,
 • wypisy i wyrysy  z kastratu nieruchomości,
 • projekty technologiczne,

b) opłaty za patenty i licencje

c) sprawowanie nadzoru inwestorskiego i kierowanie robotami budowlanymi.


Wnioski o dofinansowanie przyjmują Oddziały Regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Powrót

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa strony    |    copyright KSOW 2009