Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Poradnik dla beneficjentów Działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” (wersja z sierpnia 2011) czytaj


Działanie wspiera między innymi tworzenie lub rozwijanie mikroprzedsiębiorstw w zakresie usług turystycznych oraz usług związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, w tym określonych następującymi numerami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):

 • 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 55.20.Z  Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
 • 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie
 • 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
 • 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)
 • 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
 • 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawienie sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • 79.11.A  Działalność agentów turystycznych
 • 79.11.B Działalność pośredników turystycznych
 • 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
 • 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
 • 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 93.13.Z Działalność obiektów  służących poprawie kondycji fizycznej
 • 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Do dofinansowania uprawnione są osoby fizyczne i osoby prawne, która podejmują albo prowadzą we własnym imieniu działalność jako mikroprzedsiębiorcy oraz spółki prawa handlowego nieposiadające osobowości prawnej i wspólnicy spółek cywilnych podejmujący albo prowadzący działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorcy.

Za mikroprzedsiębiorstwo uznawane jest przedsiębiorstwo, zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny w okresie referencyjnym (trzy kolejne okresy obrachunkowe poprzedzające złożenie wniosku o przyznanie pomocy) nie przekracza 2 mln EUR.

Dodatkowe warunki dla osób fizycznych to:

 • obywatelstwo państwa członkowskiego UE
 • osoba pełnoletnia przed ukończeniem 60 roku życia
 • osoba nie ubezpieczona w KRUS w pełnym zakresie
 • miejsce zamieszkania oraz miejsce inwestycji związanych z budową, przebudową, remontem, wyposażeniem lub zagospodarowaniem nieruchomości w gminie wiejskiej; lub w gminie miejsko-wiejskiej z wyłączeniem miast do 5 tys. mieszkańców; lub w gminie miejskiej z wyłączeniem miejscowości powyżej 5 tys. mieszkańców.

Wykluczenia:

 • zadłużenie wobec ARiMR z tytułu udziału we wcześniejszych programach
 • otrzymanie pomocy w ramach działania „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienie objętego PO Kapitał Ludzki 2007-2013 w okresie ostatnich dwóch lat poprzedzających złożenia wniosku. 
 • Limit dofinansowania w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie 300 tys. zł na jednego beneficjenta. Limit jest warunkowany liczbą miejsc pracy, które zostaną utworzone w wyniku realizacji projektu. tj.

 

Limit dofinansowania

Liczba utworzonych
miejsc pracy

100 tys. zł

1

200 tys. zł

2

300 tys. zł

min. 3

Pomoc jest przyznawana w formie refundacji maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, tj.

1. budowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją niezamieszkałych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz rozbiórka i utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki;

2. nadbudowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz  rozbiórka i utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki;

3. zagospodarowanie terenu;

4. zakup maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu;

5. zakup sprzętu komputerowego  i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej działalności nierolniczej;

6. zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób;

7. raty z tytułu wykonania umowy leasingu, nieprzekraczające ceny netto nabycia rzeczy;

8. koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją projektu, w wysokości nie przekraczającej 10% pozostałych kwalifikowanych kosztów inwestycyjnych objętych współfinansowaniem:

b) przygotowanie dokumentacji technicznej projektu w szczególności:

 • kosztorysy,
 • projekty architektoniczne lub budowlane,
 • oceny/raporty oddziaływania na środowisko
 • dokumentacja geologiczna lub hydrologiczna,
 • wypisy i wyrysy  z kastratu nieruchomości,
 • projekty technologiczne,

d) opłaty za patenty i licencje

e) sprawowanie nadzoru inwestorskiego i kierowanie robotami budowlanymi.

Wnioski o dofinansowanie przyjmują Oddziały Regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

Powrót

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa strony    |    copyright KSOW 2009