Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „małe projekty”

Działanie skierowane jest do ludności obszarów wiejskich objętych podejściem LEADER i jest przeznaczone na realizację „małych projektów”, przyczyniających się do poprawy jakości życia lub różnicowania działalności gospodarczej na obszarach wiejskich i obejmuje między innymi:

- rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym lokalna strategią rozwoju (LSR) przez:

  • utworzenie lub zmodernizowanie punktów informacji turystycznej, bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych związanych tematycznie z ofertą turystyczną obszaru objętego LSR, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych i promocyjnych dotyczących obszaru objętego LSR,
  • budowę, odbudowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją, zagospodarowanie lub oznakowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wyposażanie obiektów pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne, z wyłączeniem hoteli, moteli, pensjonatów oraz bazy gastronomicznej;

Zakres projektów musi być zgodny z lokalną strategią rozwoju.

Beneficjentami działania mogą być:

  • osoby fizyczne, które są obywatelami państwa członkowskiego UE, są pełnoletnie, które mają miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR lub wykonują działalność gospodarczą na tym obszarze;
  • osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną, jeżeli posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze, z wyłączeniem województwa oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

Wysokość pomocy wynosi maksymalnie 70% kosztów kwalifikowanych. Całkowite dofinansowanie projektów w okresie programowania 2007-2013 na jednego beneficjenta wynosi 100 tys. zł, natomiast wartość dotacji pojedynczego projektu nie może być niższa niż 4,5 tys. i wyższa niż 25 tys. zł.

Wnioski o pomoc są składane w siedzibie właściwej terytorialnie Lokalnej Grupy Działania (LGD). Nabory wniosków prowadzone są w trybie zamkniętym w terminach ogłoszonych przez samorząd województwa na wniosek LGD. Pomoc wypłacana jest przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w formie refundacji.

Sprawdź obszar LGD mapa

Powrót

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa strony    |    copyright KSOW 2009