Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      
Rynek mięsa i drobiu

Prognozy dla unijnego rynku drobiu do 2026 r.

09.02.2017

W grudniu 2016 r. Komisja Europejska opublikowała raport „Perspektywy dla rynków rolnych i dochodów rolniczych w UE w latach 2016-2026”. Opracowanie zawiera m.in. prognozę korzystnej sytuacji na unijnym rynku drobiu w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Eksperci Komisji przewidują, że drób będzie jedynym gatunkiem mięsa, którego zarówno produkcja jak i spożycie wzrosną w UE w analizowanym okresie (odpowiednio o 5,1% i 4,5%).

W najbliższej dekadzie produkcja drobiu w UE będzie nadal stopniowo zwiększała się, jednak tempo wzrostu zostanie spowolnione do 0,5% rocznie wobec 2,8% w ciągu poprzednich 10 lat. Najwyższe dynamiki wzrostu (1,3% rocznie) będą miały miejsce w nowych państwach członkowskich UE-13, głównie dzięki coraz wyższej produkcji w Polsce, na Węgrzech i w Rumunii. Ceny pasz dla drobiu pozostaną w analizowanym okresie stosunkowo niskie, co przy coraz wyższym popycie będzie sprzyjało wzrostowi poziomu wytwarzania o 5,1% wobec 2016 r. do ok. 15 mln ton 2026 r.

Konkurencyjność cenowa mięsa drobiowego i jego walory dietetyczne będą sprzyjały wzrostowi spożycia. Komisja Europejska prognozuje, że do 2026 r. spożycie mięsa drobiowego w UE będzie rosło o 0,3% rocznie, zwiększając się o 4,5% wobec 2016 r. do 14,3 mln ton. Konsumpcja na jednego mieszkańca wzrośnie o 3,4% do 24,4 kg. Tempo wzrostu w nowych państwach członkowskich UE-13 będzie niższe niż w poprzedniej dekadzie, z uwagi na osiągnięcie dojrzałości rynków w tych krajach. Zmaleje również dynamika wzrostu spożycia w „starej” UE-15. Warto odnotować, że od 2012 r. konsumpcja drobiu na jednego mieszkańca w krajach UE-13 przewyższyła poziom uzyskiwany w państwach UE-15, co potwierdza różnice w strukturze spożycia w tych dwóch regionach.

Unia Europejska w nadchodzącej dziesięciolatce umocni się na pozycji eksportera netto mięsa drobiu, z nadwyżką w handlu na poziomie ok. 700 tys. ton w 2026 r. Zgodnie z przewidywaniami, światowy popyt importowy utrzyma się na wysokim poziomie, co będzie sprzyjało wywozowi z UE. Dynamika wzrostu globalnego importu wyniesie 2,4% rocznie, będzie jednak niższa niż w poprzedniej dekadzie (+4,4%). Dodatkowy popyt będzie pochodził głównie z Bliskiego Wschodu, Afryki Subsaharyjskiej i Azji.

UE utrzyma w analizowanym okresie swój 10% udział w światowym eksporcie drobiu. Dynamika wzrostu wywozu z UE wyniesie średnio 1,4% rocznie i do 2026 r. wzrośnie wobec 2016 r. o 15% do ok. 1,7 mln ton, pomimo braku subsydiów eksportowych. Zmniejszy zakupy unijnego drobiu Rosja ze względu na politykę wspierania produkcji krajowej. Rosyjski import zmaleje nawet w przypadku zniesienia od 2018 r. embarga importowego. W niektórych segmentach drobiu (np. całe tuszki kurcząt) wzrośnie konkurencja, głównie ze strony Brazylii, która może eksportować po niższych cenach z uwagi na osłabienie krajowej waluty.

Z drugiej strony, spowolnienie gospodarze w Brazylii spowodowało wzrost krajowego spożycia drobiu, co w pierwszej części analizowanego okresu może wpłynąć na zmniejszenie eksportu i niższą konkurencję na rynkach światowych. Po kryzysie związanym z epidemią ptasiej grypy w 2015 r., USA odbudują wysyłki drobiu do RPA, co spowoduje zmniejszenie obecnego udziału UE na tamtejszym rynku. Zwiększy się natomiast wywóz unijnego drobiu do krajów Bliskiego Wschodu (Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie), afrykańskich (Ghana, Benin) oraz azjatyckich (Chiny, Hongkong). Unijny eksport będzie głównie skoncentrowany na segmencie niższej jakości, czyli tańszych elementach tuszki drobiu – np. skrzydełka, łapki, nogi, które mają niższy popyt na rynku wewnętrznym.

W przeszłości wysokość unijnego importu drobiu oscylowała wokół poziomu kontyngentów importowych lub była nawet wyższa (z cłem w pełnej wysokości). Po niskim poziomie importu drobiu do UE w latach 2013-2014, w nadchodzącej dekadzie Komisja prognozuje stopniowy wzrost przywozu o ok. 12% do osiągnięcia poziomu kwoty importowej ok. 1 mln ton w 2026 r. Sprzyjać temu będą wzrosty produkcji u głównych dostawców – w Brazylii i Tajlandii (odpowiednio o 24% i 19% w analizowanym okresie). W imporcie drobiu do UE będą przeważały nadal elementy o wyższej wartości dodanej, np. piersi i gotowane przetwory. W związku z podpisaniem umowy o wolnym handlu z Ukrainą, UE będzie sprowadzała ukraiński drób w ramach dwóch bezcłowych kontyngentów importowych w łącznej wysokości od 36 tys. ton w 2016 r. do 40 tys. ton po 2021 r. Jeden z tych kontyngentów (na elementy i przetwory z drobiu) będzie stopniowo wzrastał co roku, a drugi (na całe, mrożone tuszki drobiu), prawdopodobnie nie będzie wykorzystywany w całości.   

Komisja prognozuje, że ceny drobiu w UE będą obniżać się do 2020 r., w odzwierciedleniu spadku kosztów produkcji i rosnącej konkurencji, głównie ze strony Brazylii i USA. Od 2021 r. nastąpi stopniowy wzrost cen unijnych, podążając za zwyżką cen światowych. Poziom notowań będzie jednak niższy niż w latach 2013-15, a w 2026 r. sięgnie prawdopodobnie 1764 EUR/t.

Opracowała: Ewa Siemieńska, FAMMU/FAPA

Słowa kluczowe : rynek drobiuUEprognozyKomisja Europejska


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009