Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

01.06.2015

Sytuacja gospodarstw domowych w Polsce w 2014 roku

Cykliczne opracowania GUS „Sytuacja gospodarstw domowych w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych” wskazują, że w latach 2010-2014 w gospodarstwach domowych rolników, obok gospodarstw domowych pracujących na własny rachunek, najrzadziej podawana była „raczej zła” i „zła” subiektywna ocena sytuacji materialnej. Przy czym odsetek takich wskazań charakteryzował trend spadkowy. Na tle innych ocen, gospodarstwa domowe rolników w największym stopniu oceniały swoją sytuację materialną jako „przeciętną”. Rósł odsetek gospodarstw domowych postrzegających swą sytuację jako „raczej dobrą” i „bardzo dobrą” (wykres 1.).

W 2014 r., w odniesieniu do roku poprzedniego, jedynie w gospodarstwach domowych rolników odnotowano obniżenie o 9%, do 1 051 zł na osobę, średniego miesięcznego dochodu rozporządzalnego[1]. Średni miesięczny dochód rozporządzalny dla gospodarstw domowych ogółem wyniósł 1 340 zł na osobę, o 3% więcej niż w roku poprzednim (wykres 2.).

Pomimo obniżenia poziomu dochodów w 2014 r., to właśnie w gospodarstwach domowych rolników na przestrzeni 11 lat notowano największą dynamikę wzrostu średniego miesięcznego dochodu rozporządzalnego w ujęciu nominalnym i realnym.

W strukturze dochodów uzyskiwanych w gospodarstwach domowych rolników niezmiennie najważniejszą grupę stanowiły dochody z gospodarstwa indywidualnego w rolnictwie. Odnotowano jednak przy tym wzrost udziału dochodów z pracy najemnej do 13,5%, tj. o 1,7 p.p. wobec 2009 roku[2].

Statystyczny dochód rozporządzalny uzyskiwany na wsi w 2014 r. ukształtował się na poziomie 1 067 zł, nieznacznie wyższym niż w roku poprzednim, i stanowił 70% dochodów w miastach wobec 73% w 2013 r. czy np. 66% w 2003 r.

Wykres 1. Subiektywna ocena sytuacji materialnej w gospodarstwach domowych w latach 2009-2014.

Subiektywna ocena sytuacji materialnej w gospodarstwach domowych w latach 2009-2014

Źródło: opracowanie SAEPR FAPA na podstawie GUS.

Wykres 2. Średni miesięczny nominalny dochód rozporządzalny w wybranych gospodarstwach domowych (w zł na 1 osobę).

Średni miesięczny nominalny dochód rozporządzalny w wybranych gospodarstwach domowych (w zł na 1 osobę

Źródło: opracowanie SAEPR FAPA na podstawie GUS.

Opracowanie: SAEPR FAPA


[1] Dochód rozporządzalny to suma bieżących dochodów gospodarstw domowych z poszczególnych źródeł, pomniejszona o zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych płacone przez płatnika w imieniu podatnika, o podatki od dochodów z własności, podatki płacone przez osoby pracujące na własny rachunek, w tym przedstawicieli wolnych zawodów i osób użytkujących gospodarstwo indywidualne w rolnictwie oraz o składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W skład dochodu rozporządzalnego wchodzą dochody pieniężne i niepieniężne, w tym spożycie naturalne (towary lub usługi konsumpcyjne pobrane na potrzeby gospodarstwa domowego z gospodarstwa indywidualnego, bądź z prowadzonej działalności gospodarczej na własny rachunek - rolniczej i pozarolniczej) oraz towary i usługi otrzymane bezpłatnie. Dochód rozporządzalny jest przeznaczony na wydatki oraz przyrost oszczędności. Źródło: http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/definicje-pojec/63,pojecie.html

[2] W 2003 r. udział ten wyniósł zaledwie 0,1%.

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009