Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Płatności zalesieniowe - wsparcie z PROW 2014-2020

O wsparcie na zalesianie rolnik może ubiegać się od 2004 r, najpierw w ramach PROW 2004-2006, a następnie w kolejnym okresie finansowania – PROW 2007-2013 w ramach działania Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesiane gruntów innych niż rolne.

W ramach aktualnego PROW o wsparcie na tworzenie nowych powierzchni leśnych można ubiegać się w ramach działania Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy regulują przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 655). Wsparcie zalesień ma na celu zwiększanie obszarów leśnych i tworzenie terenów zalesionych na gruntach rolnych oraz gruntach z sukcesją naturalną.

Obecnie w ramach działania zalesieniowego, tak jak dotychczas, można uzyskać pomoc w trzech formach:

1) wsparcie na zalesienie stanowiące jednorazową, zryczałtowaną płatność z tytułu poniesionych kosztów wykonania zalesienia oraz ewentualnego jego ogrodzenia lub ewentualnego zabezpieczenia drzewek 3 palikami, w przeliczeniu na hektar gruntów, wypłacaną w pierwszym roku zalesienia.

2) premia pielęgnacyjna stanowiąca zryczałtowaną płatność z tytułu poniesionych kosztów na utrzymanie, pielęgnowanie i ewentualną ochronę przed zwierzyną, poprzez stosowanie repelentów nowo wykonanego zalesienia, jak również terenów zalesionych w wyniku sukcesji naturalnej, w przeliczeniu na hektar gruntów, wypłacaną corocznie przez 5 lat,

3) premia zalesieniowa stanowiąca zryczałtowaną płatność na pokrycie utraconych dochodów z działalności rolniczej, w przeliczeniu na hektar gruntów, wypłacaną corocznie przez 12 lat.

Pomocą objęte będą grunty: stanowiące grunty orne lub sady, inne niż rolne - wykazane w ewidencji gruntów, jako użytki rolne lub grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych niewykorzystywane do produkcji rolniczej. Ich minimalna powierzchnia, objęta pomocą to co najmniej 0,1 ha, w poprzednim PROW powierzchnia ta wynosiła 0,5 ha).

Nowym elementem w działaniu jest ustanawianie kryteriów wyboru operacji, które mają zapewnić, iż realizowane będą zalesienia, wpływające w największym stopniu na osiągnięcie celów działania. Pomoc przysługiwała będzie według kolejności ustalonej przy zastosowaniu kryteriów (Tab.1). Wnioski, które uzyskają minimalnie 6 pkt będą mogły uzyskać pomoc finansową, jednakże w pierwszej kolejności wsparcie na zalesienie przysługuje tym beneficjentom, których operacje uzyskały największą sumę punktów (Tab. 2).

Wniosek o przyznanie wsparcia na zalesienie należy złożyć do biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika, w terminie od dnia 15 czerwca do dnia 17 sierpnia 2015 r.. Do wniosku należy załączyć dokumenty: kopię planu zalesienia potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez nadleśniczego, który sporządzał ten plan; pisemną zgodę pozostałych współwłaścicieli na zalesienie danego gruntu (jeśli grunty te stanowią przedmiot współwłasności), małżonka rolnika na zalesienie gruntów, jeżeli grunty te stanowią własność małżonka rolnika; i kolejno: dokumenty potwierdzające własność gruntów przeznaczonych do wykonania zalesienia oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli uzyskanie takiej decyzji dla planowanego wykonania zalesienia jest wymagane przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Tab.1. Wysokości stawek płatności na zalesienie.

Źródło: Biuletyn Informacyjny 6/2015. MRiRW, ARiMR

Tabela 2. Liczba punktów w klasyfikacji wsparcia dla gruntów przeznaczonych  do zalesienia

Źródło: Biuletyn Informacyjny 6/2015. MRiRW, ARiMR.

Opracowanie: SAEPR/FAPA

 

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009